Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Pokyny pro autory a recenzenty

Časopis Česko-slovenská patologie se samostatnou přílohou Soudní lékařství publikuje původní vědecké práce, kazuistiky, přehledná sdělení a další vzdělávací materiály, zprávy o činnosti odborné společnosti, recenze knih, kapitoly z dějin oboru, dopisy redakci a osobní zprávy. Časopis Česko-slovenská patologie publikuje práce v českém, slovenském a anglickém jazyce. Přehledné články, další práce s doškolovací tématikou a sdělení členům společnosti jsou přístupny pouze předplatitelům časopisu. Původní vědecké práce a kazuistiky jsou v časopise Česko-slovenská patologie kromě tištěné formy publikovány také elektronicky na www stránkách časopisu (www.CSpatologie.cz) ve formě Open Access (volně přístupné články).

Redakce přijímá pouze práce a příspěvky, které nebyly dosud uveřejněny ani zaslány k otištění jinému časopisu. Rukopis je posuzován zpravidla dvěma recenzenty, doporučí-li ho k publikování, je s jejich případnými připomínkami vrácen autorovi k úpravě.

OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

Textová část rukopisu (viz též vzor formátu rukopisu, který lze stáhnout z www.CSpatologie.cz)

musí být zpracována pomocí textového editoru Microsoft Word, uložena ve verzi Word 97-2003 (přípona .doc) a textový soubor pojmenován tak, aby nemohlo dojít k záměně, např. „Jméno_rukopis.doc“. Pozor, MS Office 2007 automaticky ukládá soubory s příponou .docx, .xlsx a podobně. V tomto formátu nebude text přijat. Použijte index řádkování 2 na textovou část včetně legendy k obrázkům, doporučeno je písmo Times New Roman velikosti 12b., šířka okrajů min. 2,5 cm.

 • V rámci celého rukopisu číslujte strany počínaje stranou titulní. Číslo strany uvádějte do záhlaví vpravo nahoře.
 • V dokumentu rukopisu zachovejte pořadí: titulní strana, souhrn a klíčová slova (na jedné stránce v národním jazyce, na další straně anglicky s překladem názvu práce), vlastní text, literatura, tabulky, popisky k obrázkům. Pokud je práce v angličtině, nejprve uveďte Summary a Keywords, až poté v češtině/slovenštině. Každý z těchto oddílů začínejte na nové stránce (pomocí vložení zalomení konce stránky, nikoli pomocí prázdných řádků).

Příspěvky musejí být napsány formou tzv. hladké sazby: bez zarážek, odrážek, neúčelných tvrdých enterů na konci řádky (enterem oddělovat pouze odstavce, ne běžný konec řádky), podtrhávání, tabulátorů, automatického číslování odstavců (např. u citací v literatuře) a veškerých grafických experimentů, které moderní tiskový editor umožňuje. Veškerá přednastavení je nutno zrušit.

Obrázky. Obrazové přílohy posílejte v samostatných souborech ve formátech JPG s minimální kompresí nebo TIFF (nikdy nevkládejte obrázky do dokumentů MS Word či Power Point), číslujte v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě v min. rozlišení 300 dpi, a to v min. šířce 700 pixelů. Označte obdobně jako text („Jméno_ OBR1.jpg“ nebo „Jméno_ FIG2.jpg). Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu a je k němu na konci textu uvedena legenda.

Pokud plánujete vytvořit z dodaných obrázků panel (např. panel ze čtyř obrázků A, B, C, D atp.), připravte jeden soubor s vaším návrhem definitivní podoby panelu včetně popisek (A, B atd.), šipek, hvězdiček a podobně. Tento obrázek bude součástí recenzního řízení. Všechny součásti panelu však pro redakční potřeby zašlete i v „čisté formě“ bez popisek, šipek apod. Definitivní obrázkový panel bude vytvořen grafikem podle vaší předlohy. Jednotlivé obrázky z panelu pojmenujte „Jméno_ OBR1A.jpg“, „Jméno_ OBR1B.jpg“ atd.

Pokud jsou soubory větší, je možné podat rukopis postupně v několika emailových zprávách.

Zkratky. Vyvarujte se zkratek v nadpisu a souhrnu. Plný název zkratky v textu musí předcházet prvnímu uvedení zkratky, s výjimkou standardní zkratky měrné jednotky.

Pokud připravujete rukopis v anglickém jazyce, držte se anglických „Instructions for authors“ (viz www.CSpatologie.cz).

PŘÍPRAVA RUKOPISU (viz též vzor formátu rukopisu - www.CSpatologie.cz)

 1. Titulní strana
  • stručný a výstižný název článku; jde-li o kazuistiku, je vhodné to uvést v názvu
  • příjmení autora či autorů; dále zkratku křestního jména – formát: Novák J., Nováková H.
  • v případě rozdílné afiliace se příslušnost k pracovišti u autorů značí číslovkou (horní index): Zeman A.1, Novák D.2
  • název a sídlo pracoviště, odkud práce pochází (ke každému autorovi)
  • korespondující autor: jméno a celou adresu autora zodpovědného za korespondenci týkající se rukopisu (včetně telefonního a faxového čísla a e-mailové adresy)
 2. Druhá a třetí strana rukopisu má obsahovat souhrn a klíčová slova. Nejdříve souhrn a klíčová slova (3-6 slov) v jazyce rukopisu, na další straně anglický překlad (Summary, Keywords). Doporučená délka souhrnu je 200-300 slov. Stránka s anglickým souhrnem obsahuje v záhlaví přeložený název práce.
  V abstraktu nepoužívejte zkratky. Abstrakt nemusí být strukturovaný, neuvádí se v něm citace. Klíčová slova oddělujte pomlčkami.
 3. Vlastní text
  Text práce se rozděluje do oddílů: ÚVOD, MATERIÁL A METODIKA, VÝSLEDKY, DISKUZE a případně PODĚKOVÁNÍ. Tyto sekce netřeba začínat na nových stránkách.
  Jiné typy článků, jako např. přehledný článek, kazuistiky a jiné mohou vyžadovat jiné členění, viz níže.
  • Původní vědecké práce:
   Úvod
   . Stránka začíná bez nadpisu. Shrňte východiska studie nebo pozorování a uveďte cíl článku.
   Materiál a metodika
   . Charakteristika studované skupiny, použité metody. Postupy známé z literatury se nepopisují, stačí příslušný odkaz. Rovněž se neuvádějí běžné, obecně používané metody - např. standardně barveno hematoxylinem a eozinem. V případě imunohistochemických barvení je třeba uvést primární protilátku (včetně klonu protilátky nebo katalogového čísla, výrobce a ředění) a použitý detekční kit (s uvedením výrobce). Podobně to platí i pro FISH a molekulární metody.
   Výsledky.
   Stručné a výstižné shrnutí dosažených výsledků, které je vhodné doplnit tabulkami a obrázky. Uveďte vaše výsledky v logické návaznosti v textu, dále v tabulkách, grafech a na obrázcích. Informace v tabulkách a grafech nesmí být duplikována v textu, tam zdůrazněte a shrňte jen nejdůležitější zjištění.
   Diskuze.
   Kritické hodnocení a interpretace dosažených výsledků a jejich konfrontace s údaji v literatuře.
   Vyžaduje-li to typ práce, je možné na samý konec textu zařadit ještě samostatný oddíl Závěr se stručným shrnutím nejdůležitějších poznatků.
   U dlouhých článků mohou být ke zpřehlednění užity podnadpisy (především v oddílech výsledky a diskuse). Nadpisy a podnadpisy v běžných případech nečíslujte. Hierarchii úrovně nadpisů v textu odlište jejich formátem: hlavní nadpis (verzálky, tučně: VÝSLEDKY), podnadpis 1 (tučně: Výsledek A), podnadpis 2 (tučně, kurzíva: Výsledek A1), podnadpis 3 (kurzíva: Výsledek A1a).
   Poděkování.
   Není povinnou částí. Můžete uvést poděkování osobám, které se na příspěvku podílely, avšak nesplňují kritéria pro spoluautorství. Zmíněna může být i finanční podpora. Pokud uvádíte dedikaci grantu, je třeba uvést celý název grantové agentury s číslem grantu.
  • V případě kazuistiky je doporučené členění textu: Úvod - Klinický nález - Materiál a metodika - Výsledky - Diskuze, případně: Úvod - Popis případu - Diskuze.
  • Přehledný článek, kapitoly z historie – členění textu je volné a záleží na autorovi. Na konci by měl být formulován Závěr. Pravidla používání podnadpisů viz výše. Přehledné články jsou většinou vyzvané; autoři však mohou po domluvě s redakcí podat přehledný článek i samostatně. Přehledné články jsou recenzovány stejně jako původní práce a kazuistiky.
  • Dopis redakci - přináší reakce na předchozí sdělení, komentáře aktuálního dění v patologii, osobní sdělení a jiné postřehy v rozsahu maximálně 3 rukopisných stran bez příloh. O tom, zda bude příspěvek publikován, rozhodne redakce časopisu.
  • Příspěvek do rubriky Monitor – formát sdělení poskytne po domluvě redakce.
 4. Literatura
  • Citace musejí být číslovány vzestupně v pořadí, v němž jsou uvedeny v textu. Odkazy uvádějte v textu, tabulkách a legendě arabskými číslicemi v kulaté závorce (1), více zdrojů oddělujte čárkou bez mezer - viz (2,33); nebo pomlčkou bez mezer - viz (12-17). Čísla v seznamu literatury za textem se uvádějí bez závorek.
  • Literární odkazy uváděné pouze v tabulkách nebo legendách k obrázkům se číslují v závislosti na pořadí, kdy se odkaz na příslušnou tabulku nebo obrázek objeví poprvé v textu.
  • Názvy časopisů by měly být zkracovány tak, jak je uvedeno v Index Medicus.
  • Pokud citujete práci českých autorů, je nezbytné uvádět u jmen autorů diakritiku. Pokud citujete český článek, uveďte jeho název česky (nikoli anglický překlad z databází).
  • Odkazy na abstrakta nepoužívejte. Odkazy na přijaté, ale prozatím neotištěné práce musí být označeny „in press“, viz níže.
  • Je-li méně než 6 autorů citované práce, uveďte všechny. Je-li více než 6 autorů citované práce, uveďte jen první 3 autory, za čárku napište et al.
  • Jména autorů psát tučně; zkratku časopisů kurzívou bez teček; jména a iniciály autorů bez teček; po střednících a dvojtečkách mezera; čísla stránek uvádějte v nezkrácené formě (tj. nikoli 123-9 ale 123-129). Na konci tečka.
   Příklady:
   • Originální a přehledové práce:
    Galizia E, Giorgetti G, Piccinini G, et al.
    BRCA1 expression in triple negative sporadic breast cancers. Anal Quant Cytol Histol 2010; 32(1): 123-129.
   • Kapitola z editované knihy
    Glinoer D
    . Thyroid disease during pregnancy. In: Braverman LE, Utiger RE, eds. Werner and Ingbar’s The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text (8th ed). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2000: 1013–1027.
   • Část knihy
    Stevens A, Lowe J.
    Pathology (2nd edn). Mosby: London; 2000: 224–226.
   • Článek v tisku:
    Baselga J, Rothenberg ML, Tabernero J, Loretelli C, Bianchi F.
    TGF-ß1, pSMAD and TGFß-related markers in patients with advanced metastatic cancer. Proc Natl Acad Sci USA. In press 2011.
   Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tématikou. Jejich přehled nabízí mj. databáze BMČ Národní lékařské knihovny. Zároveň redakční rada žádá autory, aby citovali též články uveřejněné v časopise Česko-slovenská patologie (citujte jako Cesk Patol) a Soudní lékařství (Soud lek). K tomuto požadavku bude přihlíženo v recenzním řízení.
 5. Tabulky. Každou tabulku uveďte na samostatné stránce (nikoliv však v samostatném souboru) na konci rukopisu, tabulky číslujte po sobě podle pořadí, v jakém jsou poprvé citovány v textu, do záhlaví každé tabulky uveďte stručný název.
  • Vysvětlivky umístěte k zápatí tabulky, nikoliv k záhlaví. V zápatí také vysvětlete všechny zkratky, které byly v každé tabulce použity.
  • V tabulce užívejte index řádkování nejméně 1,5 (pro možnost vpisování poznámek při recenzním řízení)
  • Ověřte si, zda je každá tabulka citována v textu. Formát citace tabulky v textu: (tab. 1)
 6. Legendy k obrázkům. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě. Legenda k obrázku či grafu by měla být dostatečně vysvětlující k pochopení obsahu, bez nutného dlouhého hledání v rukopise. Používejte pouze standardní zkratky. U mikrofotografií je vždy třeba uvést typ barvení a hodnotu konečného zvětšení. Formát citace obrázku v textu: (obr. 1).

Rukopisy zasílejte s průvodním dopisem v elektronické formě na e-mailovou adresu vedoucího redaktora, viz níže. Pokud jsou soubory větší, je možné podat rukopis i v několika emailových zprávách. Kromě elektronického podání zašlou autoři práce poštou (nebo elektronicky ve formě naskenovaného barevného PDF dokumentu) na adresu vedoucího redaktora korespondujícím autorem podepsané prohlášení, které obsahuje tyto informace:

 • prohlášení, že článek ještě nebyl publikován, případně není jinde v tisku
 • u kolektivních prací prohlášení korespondujícího autora, že všichni uvedení spoluautoři byli seznámeni s rukopisem a že s publikací souhlasí
 • že souhlasí s publikací článku na www stránkách našeho časopisu v režimu Open Access (týká se jen původních vědeckých prací a kazuistik, nikoli přehledných článků a jiných prací s doškolovací tématikou). Převod autorských práv (copyright) proběhne v rámci revize rukopisu před konečným přijetím k publikaci.
 • při popisování experimentů uveďte, zda byly použité postupy v souladu s etickými standardy odpovědné etické komise (v rámci instituce nebo regionu) a s Helsinskou deklarací z roku 1975, ve znění revize z roku 1983.
 • prohlášení o střetu zájmů (formulář ke stažení na www.CSpatologie.cz)

Bez tohoto podepsaného prohlášení nebude článek přijat k publikaci.

Adresy pro po doručování rukopisů:

Pro Česko-slovenskou patologii: Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5. E-mail: editor@CSpatologie.cz

Pro Soudní lékařství: Prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., Ústav soudního lékařství, Tvrdého 2a, 662 99 Brno. E-mail: hirt@fnusa.cz

Pokyny autorům ke stažení [PDF].

Aktualizováno 7.12.2017

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články