Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM INDEXU ZDRAVÍ PROSTATY V KLINICKÉ PRAXI

Autoři: Vojtěch Fiala, Roman Sobotka, Zuzana Vaĺová, Michal Pešl, Tomáš Hradec, Tomáš Hanuš, Otakar Čapoun

Autoři - působiště: Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Článek: Ces Urol 2017; 21(4): 284-288
Kategorie: Originální práce
Počet zobrazení článku: 60x

Specializace: urologie nefrologie dětská urologie
uzamčeno uzamčeno

Experience with the prostate health index in daily clinical practice

Aim:
The use of prostate health index (PHI) for prostate cancer (PCa) diagnosis in patients with elevated prostate-specific antigen (PSA) level.

Methods:
Between 05/2015 and 05/2016 we performed 230 PHI examinations. We recorded age, PSA and free to total PSA ratio (f/tPSA) before the indication of PHI, PSA, f/tPSA and [-2]proPSA level measured in PHI calculation, size of the prostate, digital rectal examination finding and histology result in case of a prostate biopsy (PB). The distribution of parameters in different groups and subgroups was assessed by nonparametric tests and their correlation by Spearman’s correlation coefficient.

Results:
Median of age was 66 years (60–71). Median PSA level before indication of PHI was 6.1 ng/ml (4.1–9.4). Median of phi was 34.9 (26.7–48.2). Median prostate size was 40 ml (28–60 ml). Information about follow up after PHI measurement was available in 217 (94.4 %) patients until 01/2017. Repeated examination of PSA or phi only was indicated in 134 (61.8 %) cases. Prostate biopsy was indicated in 71 (32.7 %) men and cancer was found in 23 (32.4 %) patients. Only the phi result was not related to the size of prostate (p=0.4708). From laboratory parameters were significant for prediction of PB only fPSA/PSA ratio measured before phi count (p=0.0217) and phi density (0.0209). The phi result was significantly higher in patients indicated to PB (mean 71.3 vs. 29.6; p=0.001)

Conclusion:
The use of PHI in daily clinical practice improves indication of rebiopsy. PHI to prostate size ratio is the best predictor of PCa diagnosis in rebiopsy.

Key words:
Clinical practice, prostate biopsy, prostate cancer, prostate health index, prostate specific antigen.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Využití indexu zdravé prostaty (prostate health index – phi) pro diagnostiku karcinomu prostaty (KP) u pacientů se zvýšenou hladinou prostatického specifického antigenu (PSA).

Metodika:
Od 05/2015 do 05/2016 bylo provedeno 230 vyšetření phi. Zaznamenali jsme věk pacientů, hodnoty PSA a poměru volného a celkového PSA (f/tPSA) před odběrem phi, hodnoty PSA, f/tPSA, [-2]proPSA v rámci výpočtu phi, velikost prostaty, nález per rektum a výsledek histologie v případě následné biopsie prostaty (BP). Distribuce jednotlivých parametrů v různých skupinách a podskupinách byla hodnocena neparametrickými testy, pro zjištění závislostí zkoumaných znaků byl použit Spearmannův korelační koeficient.

Výsledky:
Střední věk pacientů byl 66 let (60–71 let). Střední hladina PSA před odběrem phi byla 6,1 ng/ml (4,1–9,4). Medián phi byl 34,9 (26,7–48,2). Střední hodnota velikosti prostaty byla 40 ml (28–60 ml).

Údaje o dalším postupu po odběru phi byly k 01/2017 známé u 217 (94,4 %) pacientů. U 134 (61,8 %) pacientů byla indikována pouze další kontrola PSA nebo phi. Biopsie byla indikována u 71 (32,7 %) mužů se záchytem KP u 23 (32,4 %) pacientů. Hodnota phi nekorelovala pouze s velikostí prostaty (p=0,4708). Z laboratorních parametrů byla významná pro predikci pozitivní BP hodnota f/tPSA stanoveného mimo kit phi (p=0,0217) a phi denzita (0,0209). Hladina phi byla signifikantně vyšší u pacientů indikovaných k další BP (průměrně 71,3 vs. 29,6; p=0,001)

Závěr:
Využití PHI v běžné klinické praxi zpřesňuje indikaci k opakování BP. Poměr hodnoty PHI a velikosti prostaty (phi denzita) je hlavní prediktor záchytu KP v rebiopsii.

Klíčová slova:
Biopsie prostaty, index zdraví prostaty, karcinom prostaty, klinická praxe, prostatický specifický antigen.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Protinádorová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články