Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

ROLE MULTIPARAMETRICKÉ MAGNETICKÉ REZONANCE V REŽIMU ACTIVE SURVEILLANCE KARCINOMU PROSTATY

Autoři: Šárka Kudláčková1, Milan Král1, Daniela Kurfürstová2, František Záťura1, František Hruška1, Igor Hartmann1, Vladimír Študent1

Autoři - působiště: 1Urologická klinika LF UP a FN Olomouc, 2Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc

Článek: Ces Urol 2017; 21(3): 225-230
Kategorie: Originální práce
Počet zobrazení článku: 86x

Specializace: dětská urologie nefrologie urologie
uzamčeno uzamčeno

THE ROLE OF MULTIPARAMETRIC MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN ACTIVE SURVEILLANCE OF PROSTATE CANCER

The aim of the study:
Evaluation of MRI biopsy results in active surveillance patients and evaluation of the benefit of MRI deployment in the AS protocol.

Methods:
Sixty-nine patients meeting the Epstein criteria were enrolled in active surveillance since 2009. 30 patients underwent multiparameteric magnetic resonance of the prostate (mp-MRI) during follow-up. The structured scoring system PI-RADS v.2 was used for evaluation. Targeted biopsy of the lesion described as PIRADS score 4 or score 5 was performed. The incidence of carcinoma and the consistency between the lesions described as PIRADS score 4 and PIRADS score 5 and the positivity of the core was evaluated. If the Epstein criteria were not met then radical treatment was implemented. For the continuation of AS we did not allow even a minimal presence of GS 3+4 or a higher number of positive cores than 2. The change in the strategy towards radical treatment and evaluation of final preparations after radical robotic prostatectomy (RARP) was evaluated. We evaluated the upgrading and upstaging as well as the overall prognostic assessment.

Results:
The average follow-up time was 3.37 (1–9) years. The mean age of the patient was 65.8 (55–74) years, the mean PSA was 6.08 (2.54–9.58) ng / ml, the mean prostate volume 59 (16–113) ml and an average density of 0.17 0.04–0.44). Carcinoma was confirmed by targeted biopsy in 19 patients (capture 63 %). The incidence of carcinoma in positive MRI with PIRADS 4 was 32 % and with PIRADS 5 76 %. 13 patients (43 %), based on the results of the targeted biopsy, terminated AS for non-compliance with AS protocol and proposed radical treatment (9 underwent RARP, 2 RARP in plan and 2 RT). Compared to the final results after RARP, upgrading occurred in 33 % of patients (3/9) and upstaging in 22 % of patients (2/9). In patients who underwent radical prostatectomy, favorable outcomes in 5 patients (55 %) and unfavorable outcomes in 4 patients (45 %) were achieved. All patients who underwent radical treatment are still in remission.

Conclusion:
Incidence of high risk cancer in targeted biopsies was 43 %. This caused the termination of active surveillance and undergoing of radical therapy. Mp-MRI can help identify aggressive disease during active surveillance and thus increase the safety of this strategy for patients. For the use of MRI during AS, it will be necessary to define the significance of the radiological findings and also to define the radiological progression.

KEY WORDS:
Active surveillance, magnetic resonance imaging of prostate, prostate carcinoma, targeted biopsy.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Vyhodnocení výsledků cílené biopsie pomocí MRI u pacientů zařazených v režimu active surveillance a zhodnocení přínosu zavedení MRI do protokolu režimu AS.

Materiál a metodika:
Od roku 2009 bylo do režimu active surveillance zařazeno 69 pacientů splňujících Epsteinova kritéria. Třicet pacientů podstoupilo v průběhu sledování multiparametrickou magnetickou rezonanci prostaty (mp‑MRI). K vyhodnocení byl použit strukturovaný skórovací systém PI‑RADS v.2. Následovala cílená biopsie ložisek popsaných jako PIRADS skóre 4 či skóre 5. Vyhodnocen byl záchyt karcinomu v rebiopsii, shoda mezi ložisky popsanými jako PIRADS skóre 4 a PIRADS skóre 5 a pozitivitou válečku. Pokud nebyla splněna Epsteinova kritéria pak byla pacientovi navržena radikální léčba. Pro pokračování v režimu AS jsme nepřipouštěli ani minimální postižení GS 3+4 ani vyšší počet postižených bioptických vzorků než 2. Byla vyhodnocena změna strategie směrem k radikální léčbě a vyhodnocení definitivních preparátů po radikální robotické prostatektomii (RARP). Hodnotili jsme četnost podhodnocení definitivního GS a definitivního T‑stadia a také celkové prognostické zhodnocení.

Výsledky:
Průměrná doba sledování byla 3,37 (1–9) roku. Průměrný věk pacienta byl 65,8 (55–74) let, průměrné PSA bylo 6,08 (2,54–9,58) ng/ml, průměrný objem prostaty 59 (16–113) ml a průměrná denzita 0,17 (0,04–0,44) ng/ml/ml. V cílených biopsiích byl potvrzen karcinom u 19 pacientů (záchyt 63 %). Frekvence záchytu karcinomu při pozitivním MRI s ložiskem PIRADS 4 byla 32 % a s ložiskem PIRADS 5 76 %. Třináct pacientů (43 %) na základě výsledků cílené biopsie ukončilo režim aktivního sledování pro nesplnění kritérií protokolu aktivního sledování a byla navržena radikální léčba (devět podstoupilo RARP, u dvou je RARP v plánu a dva podstoupili RT). Ve srovnání s definitivním preparátem po RARP došlo k upgradingu u 33 % pacientů a k upstagingu u 22 % pacientů. U pacientů, kteří podstoupili radikální prostatektomii, bylo dosaženo příznivého stadia u pěti pacientů (55 %) a nepříznivého stadia u čtyř pacientů (45 %). Všichni pacienti, kteří podstoupili radikální léčbu, jsou dosud v remisi.

Závěr:
Cílená biopsie pomocí mp‑MRI zvýšila záchyt rizikového karcinomu prostaty ve 43 %, což směřovalo k ukončení režimu active surveillance a podstoupení radikální terapie. Mp‑MRI může pomoci v identifikaci agresivního onemocnění v průběhu active surveillance, a tím zvýšit bezpečnost této strategie pro pacienty. Pro využití MRI v průběhu režimu aktivního sledování bude potřeba definovat signifikantnost radiologického nálezu a také definovat radiologickou progresi.

KLÍČOVÁ SLOVA:
Aktivní sledování, cílená biopsie, karcinom prostaty, magnetická rezonance prostaty.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Protinádorová imunoterapie

Autor kurzu: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články