Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

VÝZNAM MORFOLOGICKÝCH A KLINICKÝCH KLASIFIKACÍ STENÓZY BEDERNÍ PÁTEŘE V PŘEDOPERAČNÍ ROZVAZE

Autoři: D. Bludovský, D. Štěpánek, M. Kulle, M. Choc, V. Přibáň

Autoři - působiště: Neurochirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

Článek: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 45-50
doi: 10.14735/amcsnn201845
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 219x

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
uzamčeno uzamčeno

The importance of morphological and clinical clas­sifications of lumbar spine stenosis in the preoperative plan­ning

Objective:
The aim of our study was to investigate the relations between subjective difficulties, clinical findings and the MRI in patients who have been operated for symptomatic lumbar spinal stenosis (LSS), and the possibility of using these relations for surgical treatment decision.

Methods:
Patients operated for LSS in 2009–2010 were included in the study. Subjective difficulties were assessed using the Oswestry Disability Index (ODI), the clinical symptoms with the modified Neurological Impairment Score for Lumbar Spinal Stenosis (mNIS-LSS). We measured the spinal canal area, dural sac area, and nerve root sedimentation classification on MRI. We tested the relations between these categories using the correlation analysis at significance level p < 0.05.

Results:
61 patients with a median age of 67 were included. Median ODI value was 48. Overall, we evaluated 162 spinal segments. Correlation coefficients for ODI, mNIS-LSS and graphical findings were less than 0.5. Correlation coefficients greater than 0.5 were between all the MRI measurement methods.

Conclusions:
In the group of patients indicated for surgery for symptomatic LSS, we did not found a statistically significant correlation between subjective patient difficulties, neurological findings and MRI. Statistically significant correlations are among the selected LSS measurement techniques for MRI. For common use, the easiest of them is nerve root sedimentation classification according to Schizas.

Key words:
lumbar spinal stenosis – lumbar spine – magnetic resonance imagining– surgical treatment

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


Chinese summary - 摘要

腰椎管狭窄的形态学和临床分型在术前计划中的重要性

目的:

我们的研究目的是调查腰椎管狭窄症(LSS)手术患者的主观困难,临床表现和MRI之间的关系,以及使用这些关系进行手术治疗的可能性。

Methods:
方法:

研究包括2009-2010年为LSS手术的患者。 使用Oswestry残疾指数(ODI)评估主观困难,使用修改的腰椎管狭窄症的神经学损伤评分(mNIS-LSS)评估临床症状。 我们在MRI上测量的椎管面积,硬膜囊面积和神经根聚集程度。 我们用显着性水平p <0.05的相关分析检验了这些类别之间的关系。

结果:

包括61名中位年龄为67岁的患者。中位ODI值为48.总的来说,我们评估了162个脊髓节段。 ODI,mNIS-LSS和图表发现的相关系数均小于0.5。 所有MRI测量方法之间的相关系数大于0.5。

结论:

在有症状LSS手术指征的患者组中,我们没有发现患者主观困难,神经系统症状和MRI之间显著的统计学相关性。所选MRI的LSS测量技术在统计学上有着显著的相关性。 根据Schizas,最常用的是神经根聚集程度。

关键词:

腰椎椎管狭窄 - 腰椎 - 磁共振成像 - 手术治疗


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Cílem naší práce bylo ověřit vztahy mezi subjektivními obtížemi, klinickým nálezem a obrazem na magnetické rezonanci u pa­cientů, kteří byli operováni pro symptomatickou lumbální spinální stenózu (LSS), a možnost jejich použití při rozvaze k operačnímu řešení.

Soubor a metodika:
Do studie byli zařazeni pacienti operovaní pro LSS v letech 2009– 2010. Subjektivní obtíže jsme hodnotili pomocí Oswestry Disability Index (ODI), klinické symptomy klasifikací modifikovaným Skóre neurologického postižení pro lumbální spinální stenózu (mNIS-LSS). Na MR jsme měřili plochu kanálu páteřního, plochu durálního vaku a sedimentační klasifikaci. Korelační analýzou na hladině významnosti p < 0,05 jsme otestovali vztahy mezi jednotlivými kategoriemi.

Výsledky:
Zařazeno bylo 61 pacientů s mediánem věku 67 let. Medián hodnot ODI byl 48. Celkem jsme hodnotili 162 spinálních segmentů. Korelační koeficienty pro kategorie ODI, mNIS-LSS a grafických nálezů byly nižší než 0,5. Korelační koeficienty vyšší než 0,5 byly mezi jednotlivými způsoby měření LSS na MR zobrazení.

Závěry:
Ve skupině pacientů indikovaných k operačnímu výkonu pro symp­tomatickou LSS jsme neprokázali statisticky významný vztah mezi subjektivními obtížemi pacienta, neurologickým nálezem a MR zobrazením. Statisticky významné korelace jsou mezi zvolenými technikami měření LSS na MR. Pro běžné užití je nejsnazší z nich sedimentační klasifikace podle Schizase.

Klíčová slova:
lumbální spinální stenóza – bederní páteř – magnetická rezonance – chirurgická léčba

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 22x
 
 

Čtěte dále

Kreditovaný kurz

 

Bolesti hlavy, migréna

Autor kurzu: prim. MUDr. Jolana Marková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články