Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

PILOTNÍ STUDIE EFEKTU AMBULANTNÍ FUNKČNÍ PERONEÁLNÍ STIMULACE

Autoři: J. Jeníček1,2, Z. Drábová1, M. Janatová1,3, M. Vítězník3, O. Švestková1

Autoři - působiště: 1Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze, 2Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK v Praze, 3Společné pracoviště biomedicínského inženýrství FBMI ČVUT a 1. LF UK, Praha

Článek: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(1): 81-85
doi: 10.14735/amcsnn201881
Kategorie: Krátké sdělení
Počet zobrazení článku: 157x

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
uzamčeno uzamčeno

The pilot study of effect of outpatient functional electrical stimulation of peroneal nerve

Aim:
The aim of this pilot study was to verify therapeutical effect of periodical functional electrical stimulation of peroneal nerve during 4 weeks of intensive outpatient therapy on speed and performance of gait in post-stroke patients, suffering from spastic leg paresis.

Methods:
14 subjects were enrolled into this pilot study (10 male, 4 female), aged 54,4 ± 9,4. The subjects were selected from patients suffering from chronic phase of stroke, spactic leg paresis and drop foot syndrome. Functional electrical stimulation was performed in total for 4 weeks (5 days weekly) as intensive ambulatory gait training with WalkAide neurostimulator. Emory Functional Ambulation Profile and Two Minute Walk Test were performed for evaluation of changes in speed of gait on different terrains and changes in the walking performance, respectively.

Results:
In this pilot study, average improvement of Emory Functional Ambulation Profile score of 11% was observed as well as average improvement of Two Minute Walk Test of 9%.

Conclusion:
Positive therapeutic effect of periodical ambulatory functional electrical stimulation of peroneal nerve on gait speed and gait performance in post-stroke patients was observed in this limited pilot study. Further research, including randomized controlled study featuring larger data sample, is needed to show significant evidence of the observed effect.

Key words:
functional electrical stimulation – stroke – spastic paresis – neurorehabilitation

The authors declare they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

The Editorial Board declares that the manuscript met the ICMJE “uniform requirements” for biomedical papers.


Chinese summary - 摘要

门诊功能性电刺激腓总神经效果的初步研究

目标:

这项研究的初步目的是评估在强化门诊治疗4周期间,对患有痉挛性腿部轻瘫的中风后患者速度和步态的表现进行周期性功能性电刺激的效果。

方法:

14名受试者参加了这项试点研究(10名男性,4名女性),年龄为54.4±9.4岁。 这些受试者选自慢性中风期,痉挛性腿部轻瘫和跌脚综合症的患者。 使用WalkAide神经刺激器进行功能性电刺激总共4周(每周5天)作为强化步态训练。 Emory功能性步行剖面和两分钟步行测试分别用于评估不同地形上的步态速度变化和步行性能变化。

结果:

在这项初步研究中,观察到Emory功能性行走模式评分平均改善11%,以及两分钟步行测试平均改善9%。

结论:

在这项有限的试点研究中观察到周期性步态功能性电刺激腓神经对步行速度和卒中后患者步态表现的积极治疗作用。 需要进一步包括以更大数据样本为特征的随机对照的研究,以展示观察到的效应的重要证据。

关键词:

功能性电刺激 - 中风 - 痉挛性麻痹 - 神经修复


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl:
Cílem pilotní studie bylo ověřit terapeutický efekt pravidelné funkční elektrostimulace peroneálního nervu realizované jako každodenní intenzivní ambulantní terapeutická jednotka po dobu 4 týdnů, a to na rychlost a výkonnost chůze pa­cientů po cévní mozkové příhodě se spastickou parézou dolní končetiny.

Soubor a metodika:
Pilotní studie se zúčastnilo 14 probandů (10 mužů a 4 ženy) ve věku 54,4 ± 9,4 let z cílové populace pacientů v chronické fázi cévní mozkové příhody se spastickou parézou dolní končetiny a drop foot syndromem. Funkční elektrostimulace probíhala ambulantně po dobu 4 týdnů (5× týdně) v rámci intenzivního tréninku chůze s využitím funkčního neurostimulátoru WalkAide. Porovnávány byly změny v rychlosti chůze na různých terénech pomocí testu Emory Functional Ambulation Profile a změny ve výkonnosti chůze pomocí testu Two minute walk test.

Výsledky:
Z výsledků vyplynulo, že v pilotním pokusu došlo u probandů k průměrnému zlepšení skóre testu Emory Functional Ambulation Profile o 11 % a skóre testu Two Minute Walk Test o 9 %.

Závěr:
U skupiny probandů byl pozorován pozitivní terapeutický efekt pravidelné funkční elektrostimulace peroneálního nervu v ambulantním prostředí na rychlost a výkonnost chůze. Pro prokázání efektu tohoto typu intervence je nutné zpracovat randomizovanou kontrolovanou studii na větším počtu probandů.

Klíčová slova:
funkční elektrostimulace – cévní mozková příhoda – spastická paréza – neurorehabilitace

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 25x
 
 

Čtěte dále

Kreditovaný kurz

 

Bolesti hlavy, migréna

Autor kurzu: prim. MUDr. Jolana Marková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články