Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

HLADINY ANTI-MÜL­LERIÁNSKÉHO HORMONU V SÉRU PŘI ROZTROUŠENÉ SKLERÓZE –  MULTICENTRICKÁ PŘÍPADOVÁ KONTROLNÍ STUDIE

Autoři: M. Mehrpour1, F. Taherian2, P. Arfa-Fatollahkhani2, A. N. Moghadasi3, S. Mokhtar4, H. Keivani5

Autoři - působiště: 1Department of Neurology, Firoozgar Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2Department of Neurology, Rasoul-e-Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 3MS Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 4Department of Infertility, Avicenna Infertility Center, Tehran, Iran, 5Department of Virology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Článek: Cesk Slov Neurol N 2018; 81(2): 199-202
doi: 10.14735/amcsnn2018199
Kategorie: Original Paper
Počet zobrazení článku: 26x

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
uzamčeno uzamčeno

Hladiny anti-Mül­leriánského hormonu v séru při roztroušené skleróze –  multicentrická případová kontrolní studie

Souhrn

Úvod:
Roztroušená skleróza (RS) je považována za zánětlivé demyelinizační onemocnění s trojnásobným rizikem výskytu u žen v plodném věku, které u pacientek vzbuzuje nepříznivé obavy související s těhotenstvím. Naším cílem bylo objasnit vzájemný vztah mezi hladinou anti-Mülleriánského hormonu (AMH) a klinickými a gynekologickými charakteristikami pacientek s relaps-remitentní RS (RR RS).

Metody:
Do studie bylo postupně zařazeno 50 pacientek s RR RS a 50 zdravých kontrolních subjektů odpovídajícího věku z řad nemocničního personálu. U všech subjektů byly vyhodnoceny sérové hladiny AMH metodou ELISA. Pro vyhodnocení kvantitativních proměnných byly použity t-test a Mann-Whitneyův U test. Pro kvalifikaci proměnných byly použity Pearsonův chí-kvadrát test a Fisherův exaktní test. U hodnot AMH byla provedena regresní analýza.

Výsledky:
Průměrná (± SD) hladina AMH u skupiny pacientek činila 3,12 ± 3,6 a u kontrolní skupiny 3,65 ± 2,06. Regresní analýza odhalila významný rozdíl v hodnotách AMH mezi případovou a kontrolní skupinou (p = 0,034). U pa­cientek nebyl zjištěn žádný významný vliv aktivity onemocnění a léčby na hladinu AMH. V obou skupinách byl jediným demografickým faktorem, který predikoval hodnoty AMH, věk (p = 0,001).

Závěr:
Z výsledků vyplývá, že hodnoty AMH v séru byly výrazně nižší u pacientek s RS, avšak toto zjištění nemá nutně vliv na plodnost.

Klíčová slova:
anti-Mülleriánský hormon – neplodnost – roztroušená skleróza

Autoři deklarují, že v souvislosti s předmětem studie nemají žádné komerční zájmy.

Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané do biomedicínských časopisů.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Summary

Introduction:
Multiple sclerosis (MS) is considered as an inflammatory demyelinating disease with a 3-fold risk in females of child-bearing age that imposes deleterious pregnancy-related concerns for patients. We aimed to clarify the correlation of anti-Müllerian hormone (AMH) level with clinical and gynaecological characteristics of relapsing-remitting MS (RRMS) patients.

Methods:
Fifty consecutive RRMS female patients and 50 age-matched healthy controls from among the hospital staff were enrolled in the study. The serum AMH levels of all subjects were evaluated by ELISA. T-tests and Mann-Whitney U tests were used for the quantitative variables. Pearson’s chi-squared test and Fisher’s exact test were used for qualifying variables. Regression analysis was performed for AMH values.

Results:
The mean ± SD AMH level for the case group was 3.12 ± 3.6 and for the control group was 3.65 ± 2.06. Regression analysis detected a significant difference in AMH values between the case and control groups (p = 0.034). There was no significant influence for disease activity and therapy on AMH level in the patients. Age was the only demographic factor that predicted the AMH values in both groups (p = 0.001).

Conclusion:
The results showed that serum AMH values were significantly lower in MS patients; however, this finding does not necessarily have an effect on fertility.

Key words:
anti-Müllerian hormone – infertility – multiple sclerosis

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Čtěte dále

Kreditovaný kurz

 

Bolesti hlavy, migréna

Autor kurzu: prim. MUDr. Jolana Marková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články