Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Obecné informace
Gastroenterologie a hepatologie (GH) přijímá články v češtině, slovenštině a v angličtině, a to v elektronické podobě ve formátu .doc nebo .rtf. Články by měly být původní a obsahovat jinde nepublikované skutečnosti. Autoři je vkládají prostřednictvím online redakčního systému dostupného na adrese http://redakce.ambitmedia.cz/gh.
Každý rukopis (vyjma zpráv, sdělení, recenzí a korespondence) je hodnocen v recenzním řízení (peer review), přičemž se zachovává oboustranná anonymita (autor však může navrhnout tři oponenty své práce).
Autoři před konečným tiskem obdrží z nakladatelství článek v PDF ke korektuře chyb. Je třeba bezpodmínečně dodržet termín vrácení autorské korektury určený odpovědným redaktorem pro každé číslo.

Příprava příspěvku
1. Název příspěvku/Title
Obsahuje stručný a výstižný název práce v českém/slovenském a anglickém jazyce.
 
2. Souhrn/Summary
Souhrn je vyžadován pouze u původní, přehledové práce a kazuistiky, a to v rozsahu 180–300 slov v českém/slovenském a anglickém jazyce. Je členěn na tyto části: a) Východiska/Backgrounds nebo Úvod/Introduction, b) Materiál a metody/Materials and Methods nebo Soubor pacientů a metody/Patients and Methods, u přehledových článků Cíl/Purpose, u kazuistik Pozorování/Observation nebo Případ/Case, c) Výsledky (původní práce), d) Závěr.
Přípravě souhrnu věnujte obzvlášť velkou pozornost. Vzhledem ke snaze dostat časopis do databáze PubMed® je souhrn Vašeho článku stěžejní a často rozhoduje o tom, zda si čtenář přečte článek celý.
 
3. Klíčová slova/Key words
Autor zadává 3–8 klíčových slov, z toho min. tři klíčová slova nejlépe vystihující problematiku a obsah Vašeho příspěvku vybírá z databáze klíčových slov Medical Subject Headings (MeSH) (https: //meshb.nlm.nih.gov) a jejich českého ekvivalentu MeSH-CZ (http://www.medvik.cz). Doporučujeme Vám, abyste česká klíčová slova vybírali až poté, co budete mít určena anglická klíčová slova (key words).
 
4. Vlastní text rukopisu/Manuscript
Uspořádaný a výstižný text rukopisu pište v jednoduchém řádkování.
Text by měl být zpracován pomocí běžného textového editoru, doporučené písmo:Times New Roman, 12 bodů. Text formátujte pouze pomocí zabudovaných funkcí textového editoru, např. „Tučné“, „Kurzíva“ apod.
Maximální rozsah pro kazuistiky je omezen na 5 stran (s možností 5 různých příloh nad rámec textu), ostatní rukopisy na 3 strany (s použitím pouze 1 fotografie či tabulky).  Původní a přehledové práce nemají rozsah rukopisu omezen, rukopis původní práce musí být opět členěn na: a) Východiska nebo Úvod, b) Materiál a metody nebo Soubor pacientů a metody, c) Výsledky, d) Diskuze, e) Závěr. Rukopis přehledové práce a kazuistiky nemusí mít závazné vnitřní členění, doporučujeme ho však uvést Úvodem a dále rozčlenit do logických kapitol.
Text musí obsahovat odkazy na případné grafy, obrázky, fotografie či tabulky, a to v následující podobě: (graf 1), (obr. 1), (tab. 1). V textu rukopisu uvádějte citace jednotně, a to arabskými číslicemi v hranaté závorce, seřazené v návazném pořadí [1]. Nestandardní zkratky vysvětlete již při prvním po užití. Při psaní textu neukončujte každý jeho řádek Enterem, nezaměňujte písmeno „O“ s číslicí „0“, stejně tak písmeno „I“ s číslicí „1“ apod.
 
5. Poděkování/Acknowledgements
Uveďte případné poděkování spolupracovníkům, kteří nejsou mezi spoluautory příspěvku.
 
6. Literatura/References
Citovány by měly být pouze práce v bezprostřední souvislosti s publikovanou prací. Úprava bibliografických referencí vychází z normy ISO 690 a přizpůsobuje se formátu citací v databázi MEDLINE/PubMed®. Citace seřaďte ve vzestupném číselném pořadí, které se musí shodovat s pořadím citace v textu. V citaci uvádějte první tři autory a následně použijte zkratku „et al“. Na konci citace označte stránky. Práce v tisku a/nebo odeslané k publikaci mohou být zahrnuty do seznamu citací jako „In press“.
Redakce doporučuje, aby v citacích byly uvedeny české a slovenské práce zabývající se danou tematikou. Jejich přehled nabízí databáze BMČ Národní lékařské knihovny. Zároveň redakční rada žádá autory, aby také citovali články uveřejněné v GH. Citovanost prací z GH je uznáním odborné úrovně tohoto časopisu.
 
Příklady formátu citací
Vočka M, Petruželka L. Zařazení režimu FOLFIRINOX do algoritmu léčby metastazujícího karcinomu slinivky břišní – první zkušenosti. Gastroent Hepatol 2014; 68 (5): 436–440. doi: 10.14735/amgh2014436.
Adam Z, Tomíška M, Vorlíček J. Další primárně kožní lymfomy. In: Adam Z, Vorlíček J. Hematologie II. 1. vyd. Praha: Grada 2001: 303–310.
Taylor SC, David JN. Acne and Rosacea: a closer look at skin of color. [online]. Available from: http: //www.medscape.org/viewarticle/770773.
 
7. Přílohy
Přílohy číslujte v pořadí, v jakém jsou citovány v textu. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě v min. rozlišení 600 dpi, a to v min. šířce 1 500 pixelů.
Tabulky je třeba vytvořit pomocí MS Word či MS Excel. Grafy a schémata je třeba dodat v editovatelné podobě (MS Excel), vč. zdrojových dat. Grafické soubory vytvořené pomocí statistických programů (např. Statsoft STATISTICA aj.) zasílejte v běžných vektorových formátech (např..emf,.wmf,.svg apod.), nikoli ve formátu.doc.
Popisy příloh musí být uvedeny jak v českém/slovenském, tak anglickém jazyce. Pokud byly k popisu částí obrázku použity symboly, šipky, číslice nebo písmena, vysvětlete je v legendě.
 

Vkládání příspěvku do Open Journal System (OJS)

Na webové stránce časopisu www.csgh.infonajdete záložku OJS. Kliknutím na tento odkaz budete odkázáni na stránky redakčního systému.
Pokud se v tomto systému nacházíte poprvé, klikněte na horní liště na pole Registrace (http: //redakce.ambitmedia.cz/index.php/gh/login). Systém Vás dále navede, zvolíte si uživatelské jméno a heslo a vyplníte další požadované informace. Pokud jste již v systému zaregistrovaní, zvolte na horní liště pole Přihlášení. Po přihlášení do systému můžete vkládat texty a sledovat jejich další postup (zda a kdy byl text odeslán na recenzi, vyjádření recenzenta a šéfredaktora apod.). Zaregistrujte se, prosím, nejen jako autor, ale také jako recenzent, můžete se tak podílet na recenzích pro časopis.
Po přihlášení se otevře stránka s názvem Uživatel, odkud je možné kliknout na link „Nový příspěvek“.
 
1. Zahájení příspěvku
Zvolte vhodnou sekci pro příspěvek (např. kazuistika), jazyk příspěvku a potvrďte zaškrtnutím pěti prohlášení nezbytných pro přijetí článku do procesu. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
 
2. Nahrání příspěvku
V tomto kroku nahrajte do systému soubor, který obsahuje pouze název a vlastní textVašeho příspěvku (neobsahuje jména autorů a jejich pracovišť, souhrn ani klíčová slova). Ke vložení těchto údajů budete systémem vyzváni později. Jména autorů zde nesmí být uvedena proto, aby byla zajištěna anonymnost následného recenzního řízení. Doporučujeme také ve „Vlastnostech“ postupovaného dokumentu vymazat jméno tvůrce dokumentu.
Na této stránce vyberte soubor z Vašeho počítače a nahrajte ho do systému a klikněte na „Uložit a pokračovat“.
 
3. Vložení informací o příspěvku
Vyplňte informace o autorovi. Po vyplnění prvního autora je možné přidat další autory kliknutím na tlačítko Přidat spoluautora. Určete, který z autorů bude tzv. hlavním kontaktem, tj. korespondenčním autorem.
Vyplňte pole Střet zájmů. Pravidla upravující střet zájmů automaticky generují větu „V souvislosti s předmětem práce nemám střet zájmu.“ Pokud tomu tak není, vyplňte, prosím, o jaký střet zájmů se jedná.
Až poté se do systému samostatně vkládají: stručný a výstižný název práce, souhrn o rozsahu 180–300 slov a klíčová slova. Po změně jazyka formuláře na English je požadováno také anglické znění názvu práce (Title), abstraktu a klíčových slov (key words). Postup viz výše.
 
4. Nahrání příloh
V tomto kroku můžete stejným postupem jako při nahrávání textu článku vložit tabulky, grafy, obrázky či schémata (v editovatelné podobě).
 
5. Potvrzení příspěvku
Klikněte na Dokončit příspěvek. Autor, kterého jste ve 3. kroku označili jako korespondenčního autora, obdrží e-mailem oznámení o vložení příspěvku a bude moci po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením.
V tomto kroku je také možné přidat komentář pro editora.
 
Závěrem
Podrobnější pokyny pro autory naleznete na webové stránce http://redakce.ambitmedia.cz/index.php/gh/about/submis­sions#authorGuidelines.

Adresa vedoucího redaktora:
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE Lighthouse a 1. LF UK
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7
milan.lukas@email.cz

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články