Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

RODIČOVSKÉ POSTOJE A SOCIOEMOČNÍ VÝVOJ DĚTÍ POČATÝCH PO ICSI

Autoři: Krejčířová D.1,2, Sobotková, D.3, Šnajderová M.2,4, Mardešić T.2,5, Kraus J.6, Zemková D.4, Gregor V.2,7, Šípek A.3,8, Lánská V.9

Autoři - působiště: 1Oddělení klinické psychologie FTN, Praha, ředitel MUDr. K. Filip, CSc., MBA 2Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, ředitel MUDr. Z. Hadra 3Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 4Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. J Lebl., CSc. 5Sanatorium Pronatal, Praha, vedoucí lékař doc. MUDr. T. Mardešić, CSc. 6Dětská neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Komárek, CSc. 7Oddělení klinické genetiky, FTN, Praha, ředitel MUDr. K. Filip, CSc., MBA 83. LF UK, Praha, děkan doc. B. Svoboda, CSc. 9Oddělení statistiky, IKEM, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Malý, CSc.

Článek: Čes. Gynek.2008, 73, č. 1 s. 10-15
Počet zobrazení článku: 946x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Parental Attitudes and Socio-Emotional Development in Children Born after ICSI

Objective:
To analyze parental attitudes and socio-emotional development of children conceived by ICSI.

Design:
Open cross-sectional study.

Setting:
Department of Clinical Psychology, Thomayer University Hospital, Prague and Department of Paediatrics, Charles University, 2nd Medical School, University Hospital-Motol, Prague.

Methods:
133 children (75 boys, 58 girls) conceived by ICSI, age ranged from 11 months to 8.5 years were psychologically assessed between the years 2004-2006. Children’s behavior was evaluated by 4 rating scales during the assessment. Parents answered questionnaires concerning children’s temperament, behavioral problems (TBC) and the parental attitudes questionnaire (PARQ).

Results:
Children’s behavior during the psychological assessment was rated mostly as very good or good, although the children were often less communicative. Most of the children have mixed or easy temperament, a difficult type of temperament didn’t report any of the parents. Most of the parents didn’t describe significant behavioral problems in their children, in particular there were very few externalizing difficulties (opposition, aggression), but in 29.5% of the sample, there were found some social or emotional difficulties. We found surprisingly high frequency of milder forms of autism spectrum disorders and another social problems (social and other anxiety disorders) in the sample, other psychopathology was rare. Parental attitudes had a tendency to grater involvement with the child and high affection in relation with him.

Conclusion:
Socio-emotional development of ICSI children is good, although some have specific social difficulties, externalising problems were present only exceptionally. Parental attitudes toward ICSI children are positive, there is slight tendency to higher emotional involvement with the child.

Key words:
intracytoplasmic sperm injection, temperament, socio-emotional development, psychopathology, parental attitudes


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl práce:
Analyzovat socioemoční vývoj dětí počatých po intracytoplazmatické injekci spermie (ICSI) a rodičovské postoje.

Typ studie:
Otevřená průřezová klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Subkatedra klinické psychologie IPVZ a psychologické oddělení FTN, Praha, a Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha.

Metodika:
Psychologicky bylo vyšetřeno v letech 2004-2006 133 dětí (75 chlapců a 58 dívek) ve věkovém rozmezí 11 měsíců až 8,5 let, které byly počaty po intracytoplazmatické injekci spermie (ICSI). Posuzovacími škálami bylo hodnoceno chování dětí během psychologického vyšetření, rodiče vyplnili dotazníky vztahující se k temperamentu a k problémovému chování dětí (TBC) a dotazník zaměřený na rodičovské postoje (PARQ).

Výsledky:
Chování většiny dětí během vyšetření bylo hodnoceno jako velmi dobré nebo dobré, poněkud častěji však byly děti méně komunikativní. Většina dětí měla smíšený nebo snadný typ temperamentu, obtížný temperament nepopsal nikdo z rodičů. V chování dětí neuváděla většina rodičů závažné problémy. Velmi málo se vyskytly obtíže externalizačního typu (opozičnost, agrese), u 29,5 % dětí se však objevily určité obtíže sociální nebo emoční. V souboru jsme zachytili překvapivě vysoký výskyt lehčích poruch autistického spektra proti jejich výskytu v populací (4,3 % versus 4–6 promile) a další sociální obtíže (sociální aj. úzkostné poruchy), ostatní psychopatologie se ve zvýšené míře nevyskytla. V rodičovských postojích nacházíme trend k zvýšenému zaujetí dítětem a vysoké vřelosti ve vztahu s ním.

Závěr:
Socioemoční vývoj dětí narozených po ICSI je dobrý. I když u části z nich byly zachyceny některé specifické sociální obtíže, problémy externalizační se vyskytly jen zcela výjimečně. Rodičovské postoje vůči těmto dětem jsou pozitivní, patrné je až zvýšené zaujetí dítětem.

Klíčová slova:
intracytoplazmatická injekce spermie, temperament, socioemoční vývoj, psychopatologie, rodičovské postoje

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články