Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ÚLOHA INFEKCE V PATOGENEZI OBEZITY

Autoři: Vojtěch Hainer1, Irena Aldhoon Hainerová1,2, Hana Zamrazilová1

Autoři - působiště: 1Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Endokrinologický ústav, Praha, 2Klinika dětí a dorostu, 3. lékařská fakulta UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Článek: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 563-567
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 222x

uzamčeno uzamčeno

Role of infection in the pathogenesis of obesity

Current global epidemic of obesity is mainly related to increased consumption of high energy density foods and sedentary lifestyle that leads to a positive energy balance with subsequent accumulation of fat stores, primarily in genetically predisposed individuals. However, additional pathogenetic factors should be considered, including an infection. Several viruses causing obesity have been described in mice, chicken, rats, hamsters and monkeys. In humans, a significant positive association between being overweight and IgG antibodies was found for Helicobacter pylori and Chlamydia pneumoniae. This association of bacterial infections with increased BMI might not represent a causal relationship but could be a marker for greater susceptibility of obese individuals to infection. Crucial role in the development of “infectious obesity“ in humans may be played by adenovirus infection, particularly AD-36 type that is also capable of inducing obesity in experimental animals as chicken, mice and monkeys. AD-36-induced obesity is paradoxically associated with lower levels of serum cholesterol and triglycerides both in humans and in experimental animals. Moreover, AD-36 enhances insulin sensitivity and improves hepatic steatosis. AD-36 effects in target organs as adipose tissue, liver and skeletal muscle are mediated through the viral protein E4orf1. This way AD-36 improves metabolic profile, as indicated by a greater glucose uptake by adipose tissue and skeletal muscle, reduced glucose output by hepatocytes, increased adiponectin levels and increased expression of adipogenic genes as peroxisome proliferator-activated receptor gamma. If E4orf1 improves glycemic control without reducing dietary fat intake and body fat stores, this viral protein would be highly valuable to develop novel anti-diabetic agents that mimic its effects.

Key words:
obesity, infection, adenovirus AD-36, diabetes mellitus, lipid profile, insulin sensitivity.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Současná celosvětová epidemie obezity je spojována především se zvýšeným příjmem potravy o vysoké energetické denzitě a sedavým způsobem života, které navozují pozitivní energetickou bilanci s následnou akumulací tukových zásob, zejména u geneticky predisponovaných jedinců. Nicméně by měly být zvažovány i další patogenetické faktory včetně infekce. Bylo popsáno několik virů vyvolávajících obezitu u myší, slepic, potkanů, křečků a opic. U lidí byla nalezena pozitivní asociace nadváhy s IgG protilátkami proti Helicobacter pylori a Chlamydia pneumoniae. Tato souvislost bakteriální infekce se zvýšeným BMI nemusí znamenat kauzální závislost, ale může být ukazatelem větší náchylnosti obézních jedinců k infekci. Stěžejní roli při rozvoji „infekční obezity“ u lidí by mohla sehrávat adenovirová infekce, zejména typem AD-36, který rovněž navozuje obezitu u experimentálních zvířat, jako jsou slepice, myši a opice. Obezita navozená AD-36 je paradoxně asociována s nižší hladinou sérového cholesterolu a triacylglycerolů jak u lidí, tak u experimentálních zvířat. Navíc AD-36 zvyšuje inzulinovou senzitivitu a zlepšuje jaterní steatózu. Účinky AD-36 v cílových tkáních jako je tuková tkáň, játra a kosterní sval zprostředkuje protein viru označovaný jako E4orf1. Tímto způsobem AD-36 upravuje metabolický profil, což se odráží vyšším vychytáváním glukózy tukovou tkání a kosterním svalem, sníženým výdejem glukózy z hepatocytu, zvýšenými hladinami adiponektinu a větší expresí adipogenních genů, jako je např. receptor aktivovaný peroxizomovými proliferátory gama. Jestliže E4orf1 zlepšuje kontrolu glykémie nezávisle na redukci příjmu tuku a tukových zásob, mohl by se stát tento protein cenným prostředkem pro vývoj moderních antidiabetik, která by napodobovala jeho působení.

Klíčová slova:
obezita, infekce, adenovirus AD-36, diabetes mellitus, lipidový profil, inzulinová senzitivita.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články