Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PALIATIVNÍ PÉČE V KARDIOLOGII

Autoři: Martin Gřiva1,3, Jiří Šťastný1, Marie Lazárová2,3, Helena Krejčíková4

Autoři - působiště: 1Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín, 2I. interní klinika – kardiologická Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc, 3Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 4Centrum zdravotnického práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Článek: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 19-24
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 244x

uzamčeno uzamčeno

Palliative care in cardiology

Chronic heart failure is a progressive disease with an increasing prevalence. In spite of all medical progress (or thanks to it), it is finally one of the most common causes of death. Palliative care is an approach aimed to improve the quality of life of patients and their families in cases of life-threatening illness. Therefore, the use of palliative care in cardiology is entirely relevant. Estimating the course and prognosis of a patient with chronic heart failure is difficult despite many prognostic tools. This makes it difficult to find the moment when palliative care is to begin.

In general, gradual accentuation of treatment is recommended, focusing on the symptoms of the chronic progressive disease trajectory, and a reassessment of the benefit and potential adverse effects of conventional therapy. The main aspects of palliative care in cardiology are: 1. long-term communication with the patient and the family and their continuous education; 2. symptom-based treatment; 3. planning of advanced care; 4. A multidisciplinary team trying to meet all the patient's personality needs. Accepting palliative care as a part of complex care is a great challenge for the future of cardiology in the Czech Republic.

Key words:
heart failure, palliative care, cardiology


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Chronické srdeční selhání je progresivní onemocnění se zvyšující se prevalencí. Přes veškerý medicínský pokrok (nebo právě díky němu) je nakonec jednou z nejčastějších příčin úmrtí. Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů i jejich rodin v případě život ohrožující nemoci. Proto je využití paliativní péče v kardiologii zcela relevantní. Odhadnout průběh a prognózu pacienta s chronickým srdečním selháním je i přes mnohé prognostické nástroje obtížné. Z toho plyne obtížné hledání okamžiku, kdy se má s paliativní péčí začít.

Obecně je doporučeno pozvolné akcentování léčby zaměřené na symptomy sledující trajektorii chronického progredujícího onemocnění a opakovanou evaluaci přínosu a možných nežádoucích účinků konvenční léčby. Hlavními aspekty paliativní péče v kardiologii jsou: 1. dlouhodobá komunikace s pacientem a rodinou a jejich průběžná edukace, 2. léčba orientovaná na symptomy, 3. plánování pokročilé péče, 4. multidisciplinární tým snažící se uspokojit všechny potřeby osobnosti pacienta. Realizovat paliativní péči jako součást komplexní péče je velkou výzvou pro budoucnost kardiologie v České republice.

Klíčová slova:
srdeční selhání, paliativní péče, kardiologie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články