Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Příznivý vliv baricitinibu na kvalitu života hodnocenou pacientem

Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Téma: Biologická léčba

Vydáno: 4.8.2017

Příznivý vliv baricitinibu na kvalitu života hodnocenou pacientem

Posuzování kvality života vztažené ke zdraví se stalo nutnou součástí hodnocení nových léčiv pro revmatoidní artritidu. Po podávání baricitinibu bylo v klinické studii fáze III u pacientů prokázáno klinické zlepšení a inhibice radiologické progrese kloubního postižení. Výsledky této studie týkající se kvality života přináší článek nedávno publikovaný v časopisu Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Open.

Podávání selektivního inhibitoru Janusových kináz JAK1 a JAK2 baricitinibu je novou možností léčby u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) a nedostatečnou odpovědí na konvenční chorobu modifikující léčiva (DMARDs) nebo s intolerancí těchto léčiv.

Klinická studie RA-BUILD

V klinické studii fáze III byli pacienti randomizováni do 3 paralelních ramen: placebo (228 pacientů), baricitinib v dávce 2 mg 1× denně p. o. (229 pacientů) nebo v dávce 4 mg 1× denně p. o. (227 nemocných). Sledování trvalo po dobu 24 týdnů. Účastníci studie měli aktivní onemocnění a zároveň nedostatečnou odpověď na podávání jednoho a více konvenčních syntetických DMARDs či jejich intoleranci. V užívání max. 2 léčiv ze skupiny csDMARDs mohli v rámci studie pokračovat.

Různé aspekty kvality života nemocného

Výsledky léčby hlášené pacientem byly sekundárními cíli uvedené studie. Zjišťovány byly následující údaje pomocí dotazníků či škál:

  • Fyzické funkce: dotazník HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire − Disability Index).
  • Aktivita onemocnění: celkové hodnocení aktivity nemoci pacientem (PtGA − Patient’s Global Assessment of Disease Activity).
  • Intenzita bolesti kloubů: vizuální analogová škála (VAS).
  • Únava: dotazník FACIT-F (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy − Fatigue).
  • Celková kvalita života vztažená ke zdraví: dotazníky SF-36 (Medical Outcomes Study Short-Form-36) a EQ-5D (EuroQol 5-Dimensions Health State Profile).
  • Pracovní aktivity: dotazník WPAI-RA (Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire − Rheumatoid Arthritis).

Dále pacienti pomocí denních záznamů v elektronické podobě hlásili délku ranní ztuhlosti kloubů, její závažnost a zaznamenávali na numerické škále nejhorší únavu a nejhorší bolest kloubů.

Všechna hodnocení byla prováděna na počátku studie, ve 4. týdnu a dále každé 4 týdny až do týdne 24. Některá hodnocení byla prováděna také ve 2. týdnu. Denní záznamy vedli pacienti od 1. dne do 12. týdne, který byl stěžejním časovým bodem pro analýzu dat.

Výsledky

Ve 12. i 24. týdnu bylo zaznamenáno statisticky signifikantní zlepšení v následujících hodnoceních: HAQ-DI, PtGA, intenzitě bolesti kloubů, EQ-5D (v deskriptivní části) a SF-36 (v části fyzické funkce), a to u obou baricitinibových skupin ve srovnání s placebem. Parametry hodnocení v denních záznamech byly ve 12. týdnu signifikantně lepší u obou skupin s baricitinibem ve srovnání s placebem.

Zlepšení bylo prokazatelné již v 1. týdnu užívání baricitinibu 4 mg u hodnocení HAQ-DI (p ≤ 0,05 pro všechna hodnocení až do 24. týdne), PtGA (p ≤ 0,01) a na vizuální analogové škále bolesti (p ≤ 0,05). V 1. týdnu došlo u dávky 4 mg/den také ke snížení závažnosti ranní ztuhlosti kloubů (p ≤ 0,05) a nejhorší zaznamenané bolesti kloubů (p ≤ 0,01) v rámci denních záznamů.

Ve 12. týdnu studie nemocní s aktivní léčbou baricitinibem udávali zlepšení v celkové denní aktivitě a u těch, kteří byli zaměstnáni, došlo k menšímu poklesu pracovní produktivity (p ≤ 0,05). Množství dnů v pracovní neschopnosti však bylo u všech tří skupin obdobné.

Ve 24. týdnu bylo prokázáno zlepšení také na celkové vizuální analogové škále zdraví, která je součástí hodnocení EQ-5D, a v hodnocení únavy FACIT-F u obou skupin užívajících baricitinib oproti placebové skupině.

Závěr

Užívání baricitinibu je spojeno se zlepšením různých aspektů RA vnímaných a hodnocených pacientem. Zlepšení lze očekávat především v oblasti fyzických funkcí, ranní ztuhlosti kloubů, únavy a bolesti kloubů a může být i velmi rychlé (do 1‒2 týdnů). Léčba baricitinibem tak významně zlepšuje celkovou kvalitu života pacientů s RA, kteří nedosahují uspokojivých léčebných výsledků v rámci terapie konvenčními DMARDs.

(jam)

Zdroj: Emery P., Blanco R., Maldonado Cocco J. et al. Patient-reported outcomes from a phase III study of baricitinib in patients with conventional synthetic DMARD-refractory rheumatoid arthritis. RMD Open 2017; 3 (1): e000410, doi: 10.1136/rmdopen-2016-000410.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Baricitinib zlepšuje klinický stav pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na methotrexát

Baricitinib reverzibilně inhibuje Janusovy kinázy, svou účinnost prokázal u revmatoidní artritidy. Recentní výsledky klinické studie fáze III byly publikovány v prestižním New England Journal of Medicine.

Významným přínosem ixekizumabu v léčbě psoriázy je rychlost nástupu jeho účinku

V terapii psoriázy má pro pacienta velký význam rychlost nástupu účinku a je také jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšné léčby. Práce analyzující výsledky dvou randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických hodnocení fáze III se zabývala rychlostí nástupu klinického účinku při léčbě ixekizumabem v porovnání s placebem a aktivním komparátorem.

Ixekizumab v léčbě ložiskové psoriázy

Ixekizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu 17A (IL-17A). V časopisu Lancet byla publikována práce shrnující výsledky dvou randomizovaných studií fáze III, které hodnotily účinnost a bezpečnost ixekizumabu ve srovnání s placebem a etanerceptem v akutní léčbě středně těžké až těžké psoriázy.Všechny novinky