Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Asistovaná reprodukce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv estrogenů na funkci uterinních NK buněk a na CCL2 mediovanou cévní remodelaci endometria

Specializace: reprodukční medicína
Téma: Asistovaná reprodukce

Vydáno: 7.8.2015

Vliv estrogenů na funkci uterinních NK buněk a na CCL2 mediovanou cévní remodelaci endometria

Studie popisuje vliv estrogenů na funkční vlastnosti uterinních NK (uNK) buněk s důrazem na úlohu této buněčné linie při vaskulární remodelaci endometria. Současně je popsán mechanismus estrogendependentní sekrece chemokinu CCL2 v uNK, který je esenciální pro uNK mediovanou angiogenezi v endometriu.

Na začátku gravidity prochází endometrium ženy dynamickou remodelací, která má za úkol vytvořit vhodné podmínky pro podporu těhotenství. Tato remodelace je charakterizována třemi základními procesy: influxem uterinních NK buněk (uterine natural killer), decidualizací stromálních fibroblastů a přestavbou endometriálního cévního zásobení. Pro úspěšné těhotenství je nezbytná koordinovaná regulace těchto procesů. Buňky uNK patří mezi imunokompetentní buňky, které produkují angiogenní faktory (vaskulární endoteliální růstový faktor – VEGF, placentární růstový faktor – PLGF) a tím působí na vaskulární přestavbu endometria a deciduální tkáně in vitro i in vivo.

Dosud není zcela vyjasněn mechanismus, který řídí akumulaci a influx uNK do endometria. Dle literatury je decidualizace lidských endometriálních buněk stromatu spojena se vznikem mikroprostředí s vysokým obsahem estrogenů. Podle hypotézy autorů vědecké studie z Edinburghu, publikované v Human Reproduction v dubnu 2015, může intrauterinní biosyntéza estrogenů ovlivňovat funkce uNK a tím hrát důležitou úlohu v udržení časné gravidity.

Autoři práce hodnotili uNK izolované z deciduální tkáně v 8.–12. týdnu gravidity u 32 žen, které podstoupily přerušení těhotenství. K izolaci uNK byla použita metoda magnetické buněčné separace (MACS). Izolované uNK buňky byly ošetřeny samotným estronem (E1, 1028 M) či estradiolem (E2, 1028 M) nebo v kombinaci s antiestrogenovým preparátem ICI 182 780 (ICI, 1026 M). Při hodnocení vlivu estrogenů na funkční vlastnosti uNK byla vyšetřována jejich motilita (Transwell migrační test, videomikroskopie), exprese chemokinových receptorů CXCR4 (qPCR metoda, imunohistochemicky) a sekrece angiogenních faktorů (qPCR). Koncentrace chemokinu CCL2, produkovaného uNK, byly stanoveny ELISA metodami.

Vyhodnocením výsledků bylo zjištěno, že aplikace obou typů estrogenů na uNK měla za následek zvýšení migrace této buněčné linie ve srovnání s kontrolami. Současné podání antiestrogenového preparátu ICI tuto migraci zablokovalo. Po aplikaci E2 byla nalezena zvýšená koncentrace mRNA, kódující C-X-C receptory typu 4 (CXCR4) na uNK buňkách, a současně byla navýšena angiogeneze endometriálních endoteliálních buněk. Po podání E2 došlo dále k vzestupu koncentrace chemokinu CCL2 v uNK buňkách, který potencuje novotvorbu cév. Je pravděpodobné, že dysregulace funkce uNK je zodpovědná za selhání implantace a cévní patologie v graviditě (např. preeklampsie).

Tato studie demonstruje, že estradiol je nepostradatelným regulátorem reprodukční schopnosti žen. Autoři prokázali, že E2 přímo ovlivní migraci uNK a navýší sekreci angiogenních faktorů v uNK. Zároveň popsali mechanismus estrogen-dependentní sekrece CCL2 v uNK, který je esenciální pro uNK mediovanou angiogenezi v endometriu. Zmíněné závěry by se mohly stát podkladem pro nové farmakoterapeutické přístupy v léčbě sterility.

(moa)

Zdroj: Gibson D. A., Greaves E., Critchley H. O. D., et al. Estrogen-dependent regulativ of human uterine natural killer cells promotes vascular remodelling via secretion of CCL2. Hum Reprod. 2015 Jun; 30 (6): 1290–301.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 20x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Průběh IVF u žen do 35 let podle počtu podaných lahviček přípravku Menopur

Na kongresu ASRM byly v roce 2013 prezentovány výsledky post-hoc deskriptivní analýzy průběhu a výsledku in vitro fertilizace (IVF) u žen do 35 let podle počtu podaných lahviček vysoce purifikovaného lidského menopauzálního gonadotropinu (HP-hMG).

Nové způsoby léčby neplodnosti u žen středního věku s předčasným ovariálním selháním a jinými funkčními chorobami

U žen po dovršení 35 až 40 let začíná počet oocytů a primárních folikulů významně klesat. Tato skutečnost je způsobena nedostatkem buněk membrana granulosa. Z nového výzkumu vyplývá, že u neplodných žen by se tvorba nových primárních folikulů a jejich diferenciace mohly obnovit po obdržení mononukleárních buněk z periferní krve od mladých plodných žen.

Systémová léčba ovariální neplodnosti transfuzí krve

V současnosti se hledají nové možnosti, jak zvýšit pravděpodobnost otěhotnění při asistované reprodukci (IVF). Jednou z cest je transfuze malého objemu krve či izolovaných mononukleárních buněk od zdravé, mladé a plodné ženy.Všechny novinky