Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antitrombotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Porovnání farmakokinetiky klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové ve fixní kombinaci a v samostatných lékových formách

Specializace: angiologie dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antitrombotika

Vydáno: 6.5.2017

Porovnání farmakokinetiky klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové ve fixní kombinaci a v samostatných lékových formách

Podávání klopidogrelu spolu s kyselinou acetylsalicylovou je doporučeno k prevenci aterotrombotických příhod u pacientů s akutním koronárním syndromem. Cílem nedávno zveřejněné studie bylo porovnat farmakokinetiku těchto látek podaných jednotlivě ve dvou samostatných lékových formách a ve fixní kombinaci.

Úvod

U pacientů s akutním koronárním syndromem je kombinované podávání kyseliny acetylsalicylové s klopidogrelem v prevenci smrti z kardiovaskulárních příčin, infarktu myokardu a iktu účinnější než monoterapie kyselinou acetylsalicylovou. Hlavním faktorem přispívajícím k horšímu klinickému výsledku u pacientů po perkutánní koronární intervenci a implantaci stentu je nedostatečná compliance s léčbou. Použití fixní kombinace vede ke zjednodušení léčebného režimu a ke zlepšení compliance. Studie zveřejněná v časopisu Drug Design, Development and Therapy porovnávala farmakokinetiku klopidogrelu, kyseliny acetylsalicylové a jejího metabolitu kyseliny salicylové po podání dvou samostatných přípravků a fixní kombinace klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové.

Metodika studie

Do randomizované otevřené studie se zkříženým uspořádáním se dvěma fázemi bylo zařazeno 60 zdravých mužů ve věku 20–55 let. Testovaná léčba (dále T), tj. 2 tobolky fixní kombinace klopidogrelu s kyselinou acetylsalicylovou (75/100 mg), byla porovnávána s referenční léčbou (R), představovanou 2 tabletami klopidogrelu (75 mg) podávanými se 2 tobolkami kyseliny acetylsalicylové (100 mg). Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin k jednomu ze dvou různých uspořádání pořadí referenční a testované léčby (T/R nebo R/T) na začátku studie. Mezi fázemi byla dodržena 14denní vymývací perioda. Plazmatické koncentrace klopidogrelu, kyseliny acetylsalicylové a kyseliny salicylové byly stanoveny pomocí ultraúčinné kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií.

Výsledky

Studii dokončilo celkem 53 účastníků. U klopidogrelu, kyseliny acetylsalicylové i kyseliny salicylové nebyly mezi fixní kombinací a podáváním v samostatných lékových formách zjištěny žádné rozdíly v absorpčním profilu, maximální koncentraci (Cmax), ploše pod křivkou v období 0–24 hodin (AUClast) ani v čase dosažení maximální koncentrace (Tmax).

Bioekvivalence byla hodnocena analýzou rozptylu s výpočtem 90% intervalů spolehlivosti (CI) poměrů geometrických průměrů (GMR) pro AUClast a Cmax. GMR (90% CI) pro Cmax a AUClast klopidogrelu činily 1,08 (0,95−1,23) a 0,93 (0,84−1,03). GMR (90% CI) pro Cmax a AUClast pro kyselinu acetylsalicylovou činily 0,98 (0,84−1,13) a 0,98 (0,93−1,04). Účastníci studie snášeli dobře oba typy léčby.

Závěr

Fixní kombinace klopidogrelu s kyselinou acetylsalicylovou je bioekvivalentní s podáváním těchto látek v samostatných lékových formách a má obdobný profil bezpečnosti a tolerability. Fixní kombinace tedy může být s výhodou předepisována pro zlepšení compliance pacientů.

(blu)

Zdroj: Choi H. K., Ghim J. L., Shon J. et al. Pharmacokinetics and relative bioavailability of fixed-dose combination of clopidogrel and aspirin versus coadministration of individual formulations in healthy Korean men. Drug Des Devel Ther 2016; 10: 3493–3499, doi: 10.2147/dddt.s109080.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Efekt ASA v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Není méně někdy více?

Každý rok na celém světě podstupují milióny pacientů s onemocněním koronárních cév perkutánní koronární intervenci. V současné době je duální protidestičková léčba, skládající se z nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (ASA) a inhibitoru receptoru P2Y12, považována za standard při prevenci trombotických komplikací u pacientů se stabilním onemocněním koronárních cév po zavedení stentu nebo po akutním koronárním syndromu.

Inhibitory COX v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s roztroušenou sklerózou

Aktivace trombocytů se jeví jako jeden z faktorů patogeneze roztroušené sklerózy (RS) zejména vzhledem ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u pacientů s RS. V procesu aktivace trombocytů hraje klíčovou roli kaskáda kyseliny arachidonové (ARA) a enzym cyklooxygenáza (COX). Ve studii publikované v září 2016 v časopisu Molecular and Cellular Biochemistry autoři popsali zvýšenou metabolickou aktivitu v rámci této kaskády u pacientů s RS.

Vliv kouření na účinnost léčby klopidogrelem a klinický stav pacientů po prodělání akutního koronárního syndromu

Japonští autoři se ve své práci zveřejněné v Circulation Journal zaměřili na vliv kouření na mortalitu při hospitalizaci, výskyt časných komplikací a účinnost klopidogrelu u pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS).Všechny novinky