Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Podání idarucizumabu pacientům s cévní mozkovou příhodou užívajícím dabigatran

Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Téma: Antikoagulační léčba

Vydáno: 5.9.2017

Podání idarucizumabu pacientům s cévní mozkovou příhodou užívajícím dabigatran

Podáním idarucizumabu u pacientů léčených dabigatranem a následnou trombolýzou v případě ischemického iktu nebo k zabránění zvětšování léze u intracerebrálního krvácení se zabývaly dvě práce zveřejněné v International Journal of Stroke.

Úvod

Dabigatran je perorální antikoagulans – kompetitivní reverzibilní přímý inhibitor trombinu. Idarucizumab je látka vyvinutá k reverzi účinku dabigatranu. Je to fragment humanizované monoklonální protilátky (Fab), který se s velmi vysokou afinitou váže na dabigatran. Je indikovaný u dospělých pacientů léčených dabigatranem v situacích, kdy je třeba urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky.

Standardním doporučeným postupem při léčbě akutní ischemické cévní mozkové příhody (CMP) je do 4,5 hodiny od začátku prvních příznaků provedení systémové trombolýzy pomocí rekombinantního tkáňového aktivátoru plazminogenu (rt-PA). U pacientů užívajících NOAC je však její provedení kontraindikované, dokud není prokázána absence antikoagulačního efektu (klinicky a laboratorně).

Použití idarucizumabu: doporučení expertů a retrospektivní studie

Použití idarucizumabu u pacientů s ischemickou CMP léčených dabigatranem, kteří jsou jinak indikováni k trombolýze, bylo doporučeno mezinárodním týmem expertů v článku publikovaném v roce 2016 (viz graf 1). V roce 2017 byly zveřejněny výsledky retrospektivní studie německých autorů, jejímž cílem bylo zhodnotit přínos podávání idarucizumabu u pacientů s ischemickou CMP nebo intrakraniálním krvácením, kteří užívali dabigatran. Data byla získána z německých neurologických či neurochirurgických oddělení. Ve 22 iktových centrech byl idarucizumab v období od ledna do srpna 2016 podán celkem 31 pacientům s příznaky CMP.

Pacienti s ischemickou CMP

Bylo hodnoceno 19 pacientů s ischemickou CMP léčených dabigatranem. 58 % tvořili muži, 42 % ženy, medián věku činil 78 let, medián skóre NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) při přijetí byl 7 bodů. Z těchto pacientů bylo 18 v terapeutickém okně 4,5 hodiny pro provedení trombolýzy, jeden pacient byl hospitalizován s wake-up mozkovou příhodou. Po přijetí byly hodnoty aPTT u 68 % pacientů (13 z 19) normální. Hodnoty trombinového času (TT) byly k dispozici u 12 pacientů, u 92 % (11 osob) byl TT prodloužen nad horní hranici normy.

Všem nemocným byl podán idarucizumab. Po podání idarucizumabu došlo k normalizaci koagulačních parametrů a bylo zahájeno podání rt-PA. Z provedené trombolýzy profitovalo 79 % pacientů, medián zlepšení dosáhl 5 bodů NIHSS. Nedošlo k žádným krvácivým komplikacím. Jeden pacient po úvodním zlepšení po provedení trombolýzy a následné mechanické trombektomii zemřel 5 dní po přijetí v důsledku závažné pneumonie, hluboké žilní trombózy a bilaterální plicní embolie (byl léčen heparinem a kyselinou acetylsalicylovou).

Pacienti s intrakraniálním krvácením

Bylo hodnoceno 12 pacientů s intrakraniálním krvácením, z toho u 8 šlo o krvácení intracerebrální, ve 3 případech o subdurální a v 1 případě o subarachnoidální. Chirurgická intervence byla nutná u 4 osob. Medián věku činil 77 let, 50 % tvořily ženy a medián skóre NIHSS při přijetí byl 8 bodů. Následné CT vyšetření neprokázalo zvětšení hematomu, nebyl pozorován u 10 z 12 pacientů, jeden pacient s masivním krvácením a známkami herniace při přijetí následně zemřel. Klinický výsledek byl příznivý, s mediánem zlepšení 5,5 bodu NIHSS a u 67 % pacientů se skóre mRS (modifikovaná Rankinova škála) 0–3.

Závěr

Zrušení efektu dabigatranu idarucizumabem u nemocných s ischemickou CMP umožňuje provést trombolýzu a je v souladu se schválenými indikacemi idarucizumabu i rt-PA. Podání rt-PA po aplikaci idarucizumabu je efektivní a zdá se bezpečné. U pacientů s intrakraniálním krvácením může podání idarucizumabu bránit růstu hematomu a zlepšit klinický výsledek.

(blu)

Zdroje:
1. Diener H. C., Bernstein R., Butcher K. et al. Thrombolysis and thrombectomy in patients treated with dabigatran with acute ischemic stroke: expert opinion. Int J Stroke 2017; 12 (1): 9–12, doi: 10.1177/1747493016669849.
2. Kermer P., Eschenfelder C. C., Diener H. C. et al. Antagonizing dabigatran by idarucizumab in cases of ischemic stroke or intracranial hemorrhage in Germany – a national case collection. Int J Stroke 2017; 12 (4): 383–391, doi: 10.1177/1747493017701944.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Terapie dabigatranem při podávání podle evropského SPC – post-hoc analýza studie RE-LY

Studie RE-LY hodnotila účinnost a bezpečnost podávání dabigatranu v porovnání s terapií warfarinem. Post-hoc analýza této studie srovnává pouze pacienty, kteří podstupovali terapii dabigatranem podávaným v souladu s evropským SPC. Z výsledků analýzy vyplývá, že dabigatran v dávkách 110 mg i 150 mg je oproti podávání warfarinu pro pacienta velkým přínosem, neboť je v obou dávkách účinnější (snižuje statisticky významně výskyt cévních mozkových příhod a systémových embolií i celkové mortality) a zároveň i bezpečnější (statisticky významně redukuje výskyt závažných krvácení a intrakraniálních krvácení při srovnatelném výskytu závažných krvácení do gastrointestinálního traktu).

Srovnání dabigatranu s rivaroxabanem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné klinické praxe

Dabigatran a rivaroxaban patří mezi nová perorální antikoagulancia (NOACs) indikovaná k prevenci ischemické cévní mozkové příhody u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Tým autorů z amerického Úřadu pro kontrolu léků a potravin (FDA), oddělení pro bezpečnost léků pod vedením dr. Davida J. Grahama se ve své rozsáhlé retrospektivní studii zaměřil na porovnání dabigatranu s rivaroxabanem v podmínkách reálné klinické praxe.

Superiorita nepřerušovaného podávání dabigatranu oproti warfarinu při ablační léčbě fibrilace síní

Nová data ze studie RE-CIRCUIT publikovaná velmi recentně v New England Journal of Medicine prokázala lepší bezpečnostní profil dabigatranu etexilátu ve srovnání s warfarinem u nemocných s fibrilací síní, kteří absolvovali katetrizační ablační výkon. Tito pacienti podstoupili výkon bez přerušení podávání dabigatranu; počet závažných krvácení byl významně nižší než u pacientů, kteří měli nasazenu nepřerušovanou léčbu warfarinem.Všechny novinky