Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antikoagulační léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Idarucizumab účinně zastavuje antikoagulační účinek dabigatranu

Specializace: interní lékařství kardiologie neurologie
Téma: Antikoagulační léčba

Vydáno: 2.11.2017

Idarucizumab účinně zastavuje antikoagulační účinek dabigatranu

Pacienti, kteří užívají perorální antikoagulancia pro prevenci tromboembolických příhod, mohou v případě urgentního chirurgického zákroku nebo život ohrožujícího krvácení profitovat z možnosti rychlého zvratu antikoagulačního účinku terapie. V červenci 2017 byly publikovány konečné výsledky studie RE-VERSE AD, která hodnotila účinnost protilátky proti novému orálnímu antikoagulans dabigatranu.

Idarucizumab – protilátka proti dabigatranu

Dabigatran je silný kompetitivní přímý inhibitor trombinu, který se podává perorálně ve formě proléčiva dabigatran-etexilátu. Inhibice trombinu dabigatranem je reverzibilní. Idarucizumab, fragment humanizované monoklonální protilátky, se s velmi vysokou afinitou váže na dabigatran (afinita vazby idarucizumab−dabigatran je přibližně 300× větší než afinita vazby dabigatran−trombin) a tvoří s ním stabilní komplex s extrémně pomalou disociací, čímž brání inhibici trombinu.

Studie RE-VERSE AD

Pro zhodnocení účinnosti a bezpečnosti idarucizumabu byla provedena prospektivní multicentrická otevřená studie u celkem 503 dospělých pacientů (medián věku 78 let) užívajících dabigatran (v > 95 % případů pro prevenci fibrilace síní), u kterých nastalo nezastavitelné nebo život ohrožující krvácení (n = 301, skupina A) nebo kteří potřebovali urgentní invazivní zákrok (n = 202, skupina B). 45,5 % pacientů ze skupiny A prodělalo gastrointestinální krvácení, 32,6 % nitrolební krvácení a 25,9 % krvácelo po úrazu. Nejčastější důvody pro urgentní zákrok byly náhlá příhoda břišní (24 %) a zlomenina (20 %).

Pacientům bylo podáno 5 g idarucizumabu ve formě dvou 50ml bolusových infuzí po 2,5 g s odstupem nejdéle 15 minut. Primárním cílem studie byl procentuální maximální dosažený zvrat antikoagulačního účinku dabigatranu během 4 hodin po podání idarucizumabu, stanovený pomocí dilutovaného trombinového času nebo ekarinového koagulačního času. Sekundární cíle zahrnovaly obnovení hemostázy a bezpečnost léčby.

Účinnost a bezpečnost idarucizumabu

Medián procentuálního maximálního dosaženého zrušení antikoagulačního účinku dabigatranu dosáhl 100 % (95% CI 100−100). U pacientů ze skupiny A, u kterých bylo možné vzhledem k okolnostem měřit čas potřebný k zastavení krvácení, činil medián času do zastavení krvácení 2,5 hodiny. Ve skupině B činil medián doby do zahájení zamýšleného zákroku 1,6 hodiny a periprocedurální hemostáza byl hodnocena jako normální u 93,4 % pacientů, jako mírně abnormální u 5,1 % a jako středně abnormální u 1,5 % pacientů.

Během 90denní doby sledování pacientů po podání idarucizumabu se trombóza vyskytla u 6,3 % pacientů ze skupiny A a 7,4 % pacientů ze skupiny B. Mortalita činila 18,8 % ve skupině A a 18,9 % ve skupině B, úmrtí nastalo povětšinou kvůli zhoršení stavu, se kterým byl pacient hospitalizován, nebo pro komorbidity. Nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí bezpečnostní signály.

Závěr

V případě potřeby dokáže idarucizumab rychle, trvale a bezpečně zvrátit antikoagulační účinek dabigatranu. Idarucizumab účinkoval konzistentně jak u pacientů vyžadujících urgentní operaci nebo jiný urgentní zákrok, tak u pacientů s nekontrolovatelným či život ohrožujícím krvácením. Díky okamžité reverzi antikoagulačního účinku dabigatranu mohli lékaři rychle přistoupit k nezbytným léčebným zákrokům.

(este)

Zdroje:
1. Pollack C. V., Reilly P. A., van Ryn J. et al. Idarucizumab for dabigatran reversal − full cohort analysis. N Engl J Med 2017; 377 (5): 431–441, doi: 10.1056/NEJMoa1707278.
2. SPC Pradaxa. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000829/WC500041059.pdf
3. SPC Praxbind. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003986/WC500197462.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Podání idarucizumabu pacientům s cévní mozkovou příhodou užívajícím dabigatran

Podáním idarucizumabu u pacientů léčených dabigatranem a následnou trombolýzou v případě ischemického iktu nebo k zabránění zvětšování léze u intracerebrálního krvácení se zabývaly dvě práce zveřejněné v International Journal of Stroke.

Terapie dabigatranem při podávání podle evropského SPC – post-hoc analýza studie RE-LY

Studie RE-LY hodnotila účinnost a bezpečnost podávání dabigatranu v porovnání s terapií warfarinem. Post-hoc analýza této studie srovnává pouze pacienty, kteří podstupovali terapii dabigatranem podávaným v souladu s evropským SPC. Z výsledků analýzy vyplývá, že dabigatran v dávkách 110 mg i 150 mg je oproti podávání warfarinu pro pacienta velkým přínosem, neboť je v obou dávkách účinnější (snižuje statisticky významně výskyt cévních mozkových příhod a systémových embolií i celkové mortality) a zároveň i bezpečnější (statisticky významně redukuje výskyt závažných krvácení a intrakraniálních krvácení při srovnatelném výskytu závažných krvácení do gastrointestinálního traktu).

Srovnání dabigatranu s rivaroxabanem u pacientů s nevalvulární fibrilací síní v podmínkách reálné klinické praxe

Dabigatran a rivaroxaban patří mezi nová perorální antikoagulancia (NOACs) indikovaná k prevenci ischemické cévní mozkové příhody u pacientů s nevalvulární fibrilací síní. Tým autorů z amerického Úřadu pro kontrolu léků a potravin (FDA), oddělení pro bezpečnost léků pod vedením dr. Davida J. Grahama se ve své rozsáhlé retrospektivní studii zaměřil na porovnání dabigatranu s rivaroxabanem v podmínkách reálné klinické praxe.Všechny novinky