Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA

Zástupci vedoucího redaktora

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Emeritní vedoucí redaktor

MUDr. Ivan Herold, CSc.

Odpovědná redaktorka

Mgr. Daniela Kučmašová
e-mail: kucmasova@mf.cz

Tisk, Distribuce, Inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátor odborných časopisů
telefon: +420 225 276 378
GSM: +420 724 104 297
email: lizlerova@mf.cz

Radek Hrdlička - grafická úprava, sazba

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
email: nto@cls.cz

Inzerce

Ing. Kristína Kupcová
e-mail: kupcova@mf.cz
tel.: 225 276 355

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja,
P. O. BOX 183,
Vajnorská 137,
831 04 Bratislava
tel.: +421 244 458 821
fax.: +421 244 458 819
email: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK ČR E6101.

Rukopisy zasílejte na adresu

prof. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci
I. P. Pavlova 6
779 00 Olomouc
e-mail: milan.adamus@seznam.cz

  • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
  • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
  • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu.
  • Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové pracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
  • Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku inzerce.
  • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačníchdatabází na mechanických nosičích, bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění.

Kreditovaný kurz

 

Průlomová bolest v onkologické praxi

Autor kurzu: MUDr. Marek Sochor
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články