Srovnání lékových forem přípravků s obsahem kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu v léčbě ložiskové psoriázy z hlediska efektivity a adherence

12. 11. 2019

Účinnost a bezpečnost fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu v léčbě psoriasis vulgaris byla opakovaně potvrzena v řadě studií. Masťové a gelové formy tohoto léčiva jsou zavedené jako 1. linie léčby, další dostupnou formou je kožní pěna. Na srovnání účinnosti kožní pěny a gelu se zaměřila studie PSO-ABLE, jejíž výsledky byly publikovány v Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Inzerce

Úvod

Fixní kombinace kalcipotriolu 50 µg/g (Cal) a betamethason-dipropionátu 0,5 mg/g (BD) ve formě kožní pěny byla vyvinuta s cílem rozšířit terapeutické možnosti a podpořit adherenci k léčbě psoriázy. Předchozí studie in vitro prokázaly lepší vlastnosti kožní pěny, co se týče penetrace a antipsoriatického působení, než Cal/BD ve formě masti.

Průběh a cíle studie

12týdenní randomizovaná a pro hodnotitele zaslepená studie s paralelními skupinami, které se zúčastnilo 463 pacientů z Francie, Velké Británie a USA, se zaměřila na porovnání účinnosti fixní kombinace Cal/BD ve formě kožní pěny a gelu. Pacienti starší 18 let s mírnou až závažnou formou ložiskové psoriázy a postižením 2−30 % tělesného povrchu byli rozděleni v poměru 4 : 4 : 1 : 1 do skupin s užíváním Cal/BD ve formě kožní pěny (n = 185), Cal/BD ve formě gelu (n = 188) nebo vehikula ve formě pěny (n = 47) či gelu (n = 43) vždy 1× denně.

Primárním sledovaným parametrem byl podíl pacientů s dosažením zdravé/téměř zdravé pokožky a zlepšením celkové závažnosti choroby dle hodnocení lékaře nejméně o 2 stupně po 4 týdnech léčby pomocí Cal/BD ve formě pěny a po 8 týdnech léčby pomocí Cal/BD ve formě gelu. Autoři studie dále sledovali podíl pacientů s dosažením minimálně 75% snížení indexu mPASI (modifikovaný index plochy a závažnosti psoriázy), tj. mPASI75, a čas potřebný k dosažení terapeutického úspěchu. Preference pacientů a jejich spokojenost s léčbou byla hodnocena pomocí dotazníků PPQ (Patient Preference Questionnaire) a TTaQ (Topical Therapy Questionnaire).

Výsledky

Ve skupině s Cal/BD ve formě pěny dosáhl po 4 týdnech terapie primárního sledovaného parametru významně větší podíl pacientů než po 8 týdnech léčby ve skupině s Cal/BD ve formě gelu (38 vs. 22 %; poměr šancí [OR] 2,55; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,46–4,46; p < 0,001). Také podíl pacientů s mPASI75 byl významně vyšší při užívání Cal/BD ve formě pěny po 4 týdnech léčby (52,1 %) než ve formě gelu po 8 týdnech léčby (34,6 %; p < 0,001). Průměrný čas potřebný k dosažení úspěchu léčby činil u kožní pěny Cal/BD 6 týdnů, u Cal/BD ve formě gelu nebylo možné tento ukazatel hodnotit, neboť úspěšnost léčby nedosáhla ve sledovaném 12týdenním období 50 %.

Četnost nežádoucích příhod byla obdobná u pacientů léčených kožní pěnou i gelem a většina byla mírné nebo střední závažnosti. Nežádoucí reakce související s léčbou byly popsány u 7,6 % pacientů s Cal/BD v pěně a u 3,7 % s Cal/BD v gelu. Vždy se jednalo o jediné příhody s výjimkou 5 případů svědění ve skupině s Cal/BD v pěně a a 3 případů zhoršení psoriázy u Cal/BD v gelu.

Z hodnocení obou lékových forem ze strany pacientů vyplývá, že jak kožní pěna, tak gel byly hodnoceny lépe než dříve užívaná topická či celková léčba. Lepší výsledky, co se týče preference pacientů v porovnání s předchozí léčbou, byly zjištěny u přípravku ve formě kožní pěny.

Diskuse a závěr

Autoři studie konstatují, že fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu ve formě kožní pěny vykazuje po 4 týdnech užívání výrazně lepší účinnost než 8týdenní léčba pomocí téže fixní kombinace ve formě gelu. Snášenlivost obou lékových forem byla v prezentované studii obdobná. Pacienti preferovali kožní pěnu, tato léková forma tedy může přispět k lepší adherenci k léčbě a potažmo k lepší kvalitě života psoriatiků.

Doporučená délka léčby kožní pěnou s touto fixní kombinací činí 4 týdny. Prezentovaná studie však prokázala, že lze bezpečně pokračovat v aplikací přípravku i po této době, aniž by prodloužení léčby mělo negativní dopady na její bezpečnost.

(pak)

Zdroj: Paul C., Stein Gold L., Cambazard F. et al. Calcipotriol plus betamethasone dipropionate aerosol foam provides superior efficacy vs. gel in patients with psoriasis vulgaris: randomized, controlled PSO-ABLE study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31 (1): 119−126, doi: 10.1111/jdv.13859.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×