Shrnutí klíčových klinických studií guselkumabu v léčbě psoriázy

11. 6. 2018

Guselkumab, lidská monoklonální protilátka proti podjednotce p19 interleukinu 23 (IL-23), blokuje signální dráhu prozánětlivých cytokinů IL-23/IL-17, která se ukazuje jako klíčová pro patogenezi psoriázy. Bezpečnost a účinnost guselkumabu byla testována v několika multicentrických studiích fáze III a shrnutí jejich výsledků vám nabízí následující přehled.

Studie VOYAGE I

Klíčová byla zejména multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze III VOYAGE I, která byla kontrolovaná jak placebem, tak aktivním komparátorem. 837 pacientů bylo randomizováno v poměru 2 : 2 : 1 k podání guselkumabu (100 mg v týdnu 0, 4 a dále každých 8 týdnů až do týdne 44), adalimumabu (80 mg v týdnu 0, 40 mg v týdnu 1 a dále každý druhý týden až do týdne 47) a placeba (v týdnu 0, 4 a 12, poté byl podáván guselkumab v týdnu 16, 20 a dále každých 8 týdnů až do týdne 44).

Výsledky

73,3 % pacientů ze skupiny léčené guselkumabem dosáhlo v 16. týdnu 90% zlepšení projevů onemocnění (hodnoceno pomocí skóre PASI – Psoriasis Area and Severity Index), u pacientů na adalimumabu to bylo 49,7 %, v případě placeba 2,9 %. Významně lepší odpověď na léčbu guselkumabem se udržela i ve 24. a 48. týdnu. Počet pacientů, kteří zaznamenali nejméně jednu nežádoucí příhodu, se mezi studijními skupinami významně nelišil. Pacienti léčení guselkumabem nejčastěji hlásili výskyt infekcí, a to především nazofaryngitidy a infekcí horních cest dýchacích.

Studie VOYAGE II

Design randomizované studie VOYAGE II byl podobný předcházející studii, 992 pacientů bylo v poměru 2 : 1 : 1 randomizováno k podání guselkumabu, adalimumabu a placeba. Pacienti užívající placebo byli v 16. týdnu převedeni na guselkumab. V týdnu 28 byli pacienti léčení guselkumabem nebo adalimumabem, kteří dosáhli PASI 90, rerandomizováni v poměru 1 : 1 k pokračování v dosavadní terapii a k podání placeba. Pokud u pacientů, kteří pokračovali na placebu, došlo k nejméně 50% ztrátě léčebné odpovědi, byl jim nasazen guselkumab. Nemocní, u kterých nebyla ve 28. týdnu pozorována léčebná odpověď na guselkumab, pokračovali s touto terapií, zatímco u pacientů neodpovídajících na adalimumab došlo k převedení na guselkumab.

Výsledky

V 16. týdnu dosahovali nemocní léčení guselkumabem lepších výsledků (PASI 90 činil 70,0 vs. 46,8 % pro adalimumab a 2,4 % pro placebo). Pacienti, kteří po 28. týdnu pokračovali v léčbě guselkumabem, dosahovali lepšího udržení léčebné odpovědi než skupina, jíž byla aktivní terapie vysazena (medián doby do ztráty odpovědi PASI 90 činil 15,2 týdne). Ve 48. týdnu dosáhlo PASI 90 66,1 % pacientů, kteří původně neodpovídali na adalimumab a byli převedeni na guselkumab. Bezpečnostní profil odpovídal výsledkům studie VOYAGE I.

Studie NAVIGATE

Tato randomizovaná dvojitě zaslepená studie fáze III hodnotila účinnost a bezpečnost guselkumabu u pacientů, kteří nedostatečně odpovídali na léčbu ustekinumabem. 817 pacientům byl podán ustekinumab (45 mg, příp. 90 mg při hmotnosti vyšší než 100 kg) v týdnu 0 a 4. V týdnu 16 byla odpověď na léčbu hodnocena pomocí celkového stavu pacienta hodnoceného zkoušejícím lékařem (IGA – Investigator’s Global Assessment). Pacienti se skóre IGA > 2 byli vyhodnoceni jako bez léčebné odpovědi (n = 268) a randomizováni k pokračování v terapii ustekinumabem (v 16. týdnu a dále každých 12 týdnů) nebo k zahájení léčby guselkumabem (100 mg v týdnu 16, 20 a dále každých 8 týdnů do týdne 44). Nemocní, kteří odpovídali na léčbu, pokračovali v dosavadní terapii ustekinumabem.

Výsledky

Ve 28., resp. 52. týdnu byly zaznamenány signifikantně lepší výsledky u nemocných bez léčebné odpovědi převedených na guselkumab (PASI 90 48,1 %, resp. 51,1 %) než u těch, kteří pokračovali v léčbě ustekinumabem (PASI 90 22,6 %, resp. 24,1 %). Počet pacientů, kteří hlásili nejméně jednu nežádoucí příhodu, byl mírně vyšší ve skupině s guselkumabem. Nejčastěji byly pacienty na guselkumabu hlášeny infekce jako nazofaryngitida a infekce horních cest dýchacích.

Závěr

Guselkumab je prvním specifickým inhibitorem IL-23, který byl schválen pro léčbu ložiskové psoriázy. Klinická hodnocení fáze II a III u něj prokázala bezpečnost a účinnost. Přímé srovnání s adalimumabem prokázalo superiorní účinek guselkumabu na snížení závažnosti psoriázy. Guselkumab také prokázal účinnost u pacientů, u nichž selhala předchozí léčba adalimumabem nebo ustekinumabem.

(este)

Zdroj: Yang E. J., Sanchez I. M., Beck K. et al. Guselkumab for the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis. Expert Rev Clin Pharmacol 2018; 11: 333–344, doi: 10.1080/17512433.2018.1445967.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie
Nejnovější kurzy
Crohnova choroba a psoriáza
Autoři: doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

Bezpečnost biologické terapie
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Psoriáza: patofyziologické mechanizmy, léčba
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se