Vliv neutropenie na relativní intenzitu dávek chemoterapie a dlouhodobé přežívání

11. 7. 2018

Chemoterapií indukovaná neutropenie a febrilní neutropenie zůstávají i přes množství přesvědčivých dat o efektivitě profylaxe pomocí faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSF) nejčastější příčinou redukce relativní intenzity dávky chemoterapie nebo jejího přerušení. Zásadní význam udržení plánované relativní intenzity dávky (RDI) chemoterapie je vzhledem k horším klinickým výsledkům pacientů s výsledně podanou nižší RDI hlavním důvodem podávání G-CSF. Tento článek na příkladu dlouhodobého sledování kohorty italských žen s karcinomem prsu demonstruje význam udržení RDI v onkologické léčbě.

Inzerce

Chemoterapií indukovaná neutropenie, febrilní neutropenie a RDI

Navzdory novým přístupům v onkologické léčbě, například v podobě cílené terapie a imunomodulační terapie, zůstává cytostatická léčba základním pilířem léčby solidních i hematologických malignit, a to jak v časných, tak i pozdních stadiích. Myelosuprese a s ní související chemoterapií indukovaná neutropenie (CIN) a febrilní neutropenie (FN) jsou v případě systémově podávaných chemoterapeutických režimů hlavní toxicitou, která limituje dávku. Mortalita pacientů hospitalizovaných pro FN se pohybuje kolem 10 %, v případě výskytu dalších komorbidit dosahuje až 20 %.

Standardní charakteristikou jednotlivých chemoterapeutických režimů je intenzita dávky (DI – dose-intensity), vyjádřena nejčastěji jako dávka vztažená na hmotnost nebo povrch těla pacienta. V klinické praxi se častěji používá parametr relativní intenzita dávky (RDI – relative dose intensity), který vyjadřuje poměr skutečně podané dávky a referenční dávky pro daný režim.

Redukce RDI může být plánovanou součástí terapeutického režimu v případě starších pacientů nebo nemocných s četnými komorbiditami. Nicméně dochází k ní i neplánovaně, a to zejména v důsledku toxicity léčby, například u významné myelosuprese. Těžká neutropenie a FN jsou asociovány s nižší RDI, jež je zase spojena s vyšší mortalitou pacientů.

Vliv RDI na dlouhodobé přežívání pacientek s karcinomem prsu

V roce 1975 publikovali Bonadonna et al. první studii, jejíž výsledky naznačovaly účinnost adjuvantní chemoterapie – kombinace cyklofosfamid, methotrexát a 5-fluorouracil (CMF) – u pacientek s karcinomem prsu s postižením lymfatických uzlin. V letech 1975–1980 byly zahájeny 3 randomizované klinické studie a 1 observační studie, do kterých byly zahrnuty ženy s karcinomem prsu s postižením lymfatických uzlin, jež podstoupily chirurgický zákrok. Cílem studií bylo sledovat vliv adjuvantní chemoterapie režimem CMF na přežívání pacientek.

Metaanalýza těchto studií z roku 2005 prokázala, že adjuvantní chemoterapeutický režim CMF signifikantně snižuje relativní riziko relapsu (poměr rizik [HR] 0,71; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,56–0,91; p = 0,005) a smrti (HR 0,79; 95% CI 0,63–0,98; p = 0,04).

Z hlediska FN je zajímavým zjištěním vliv RDI na celkové přežívání. Medián doby sledování u nejstarší studie z roku 1975 činil 28,5 roku. Analýza dlouhodobých výsledků ukázala, že u pacientek, které dostávaly optimální dávky chemoterapie CMF (tj. RDI ≥ 85 %), byl benefit terapie výrazně vyšší než u nemocných dostávajících nižší dávky. Přežívání bez relapsu (RFS) u pacientek s vyššími dávkami podané léčby dosáhlo 42 % (95% CI 26–59 %), celkové přežívání (OS) 40 % (95% CI 26–55 %). Naproti tomu u nemocných s celkově podanými nižšími dávkami cytostatik bylo zaznamenáno přežívání bez relapsu 26 % (95% CI 19–33 %) a celkové přežívání 21 % (95% CI 14–26 %).

Vliv G-CSF na RDI a efekt léčby

Profylaktické podávání G-CSF je základním přístupem k terapii FN. Recentní publikace potvrzují pozitivní vliv profylaxe G-CSF na RDI a celkové přežívání pacientů. Dalším krokem v prevenci FN by se v budoucnosti mohl stát personalizovaný přístup vycházející z farmakogenomických studií, který by umožnil nastavit ideální profylaktickou terapii konkrétnímu pacientovi.

(alz)

Zdroje:
1. Bonadonna G., Moliterni A., Zambetti M. et al. 30 years’ follow up of randomised studies of adjuvant CMF in operable breast cancer: cohort study. BMJ 2005; 330 (7485): 217.
2. Lalami Y., Klastersky J. Impact of chemotherapy-induced neutropenia (CIN) and febrile neutropenia (FN) on cancer treatment outcomes: an overview about well-established and recently emerging clinical data. Crit Rev Oncol Hematol 2017; 120: 163–179, doi: 10.1016/j.critrevonc.2017.11.005.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.