Pneumochirurgie v řešení karcinomu kolorekta

14. 1. 2020

Solitární plicní opacita u pacienta po operaci zhoubného tumoru kolorekta může být metastázou (11 z 15), ale může být i primárním postižením plíce (4 z 15) a to nejenom maligním (2), ale také benigním (2). Plicní léze u pacienta po operaci adenokarcinomu kolorekta nemusí znamenat inkurabilitu. Kurativní potenciál má pouze kompletní resekce. Spojení plicní resekce pro malignitu skutečného anebo předpokládaného kolorektálního origa se spádovou lymfadenektomií se jeví žádoucí.

Inzerce

Cíl:
Studium chirurgicky řešitelného postižení plic u nemocných po operaci pro rakovinu kolorekta.

Materiál a metody:
Retrospektivní rozbor dokumentace 15 pacientů, 9 mužů (medián věku v době stanovení plicní diagnózy 67 let) a 6 žen (medián 59 let) s resekcí plic pro solitární plicní opacitu v období 2003–2008 ze souboru 836 osob dispensarizovaných po operaci adenokarcinomu kolorekta v letech 1996–2008. Bylo provedeno 7 lobektomií, 2 bilobektomie, 4 segmentektomie a 2 klínovité resekce. Kriteria European Society of Thoracic Surgeons (ESTS) pro kompletní resekci plic byla splněna u deseti operací (66,7 %), jejichž součástí byla i lalokově specifická lymfadenektomie. Biologický materiál byl fixován 10% formalínem a zalit do parafinu. Hematoxylin-eosinové barvení bylo podle potřeby doplněno imunohistochemickým stanovením CK7, CK20 a TTF1.

Výsledky:
Plicní metastázy karcinomu kolorekta byly nalezeny u 11 operovaných osob. Dvě z nich (18,2 %) měly zároveň metastatické postižení interlobárních mízních uzlin. U dvou pacientů byl nalezen metachronní primární adenokarcinom plic, v jednom případě (50 %) s metastazováním do hilových lymfatik. U dalších dvou nemocných byl histologicky prokázán chondrohamartom.

Závěr:
Solitární plicní opacita u pacienta po operaci zhoubného tumoru kolorekta může být metastázou (11 z 15), ale může být i primárním postižením plíce (4 z 15) a to nejenom maligním (2), ale také benigním (2). Plicní léze u pacienta po operaci adenokarcinomu kolorekta nemusí znamenat inkurabilitu. Kurativní potenciál má pouze kompletní resekce. Spojení plicní resekce pro malignitu skutečného anebo předpokládaného kolorektálního origa se spádovou lymfadenektomií se jeví žádoucí.

Klíčová slova:
chirurgie – kolorektální karcinom – lymfadenektomie – metastazování do plic

ÚVOD

Kolorektální karcinom (CRC) není v populacích uniformně rozesetý. Největší incidenci má v západní a střední Evropě a Severní Americe, zatímco ve východní Evropě je jeho četnost střední, v Asii, Africe a Jižní Americe, vyjma Argentiny, nejnižší. Variace výskytu mezi zeměmi jsou větší, než variace uvnitř států, ale i tak jsou uvnitř zemí s vysokou incidencí stále pozoruhodné rozdíly. Rakovina tlustého střeva je nejčetnější v urbanizovaných, hustě osídlených krajích u obyvatelstva s vysokými příjmy a vyšší úrovní vzdělání, jejich incidence v rurálních oblastech je znatelně nižší. Některé geografické variace incidence by mohly být způsobeny selháním detekce v oblastech s nízkým výskytem. Takového vysvětlení by snad mohlo platit pro malou část rozdílů, ale nemůže vysvětlit, například markantní rozdíl v incidenci mezi Dánskem a Finskem anebo nízký záchyt v Japonsku [1].

CRC je celosvětově čtvrtou nejčastější formou rakoviny u mužů a třetí nejčastější formou rakoviny u člověka [1]. V české populaci je nejčastějším maligním postižením mužů a druhým nejčastějším žen [2], přičemž procento postižené mužské populace v České republice je nejvyšší na světě [3]. Plicní metastázy maligních procesů se vyskytují u 20–45 % pacientů zemřelých na rakovinu. Frekvence jejich záchytu v průběhu onemocnění je významně nižší, než frekvence zjištěná autopticky. U nádorů tlustého střeva je to v průběhu nemoci méně než 5 % oproti 25–40 % zjištěných při pitvě [4].

Podíl pneumochirurgie na globálním řešení karcinomu kolon není velký, ale není ani zanedbatelný. Navzdory tomu, že pro většinu pacientů signalizuje plicní metastazování konec kurability. Ale není tomu tak vždycky. Zvláště ne u solitární opacity. A to hned z několika důvodů. Stručně vymezeno:

  1. Musí být solitární plicní opacita u pacienta po operaci pro karcinom kolon vždy metastázou?
  2. Nemohlo by se jednat o metachronní duplicitu v podobě karcinomu plic?
  3. Může to být benigní onemocnění?

Pokud se jedná o praktický úhel pohledu je myšlenka plicní metastazektomie v českém prostředí doma: první resekci plic pro solitární plicní metastázu publikoval Jiří Diviš v roce 1926 [5, 6]. Kvalitní dispenzární péče je výhodou, která umožňuje záchyt a tedy i časné chirurgické řešení nejčastěji asymptomatických plicních lézí.

Je nepochybné, že v diferenciální diagnostice solitární plicní opacity je správné brát v úvahu bronchogenní karcinom, který je nejčastější příčinou úmrtí na malignitu mužů i žen v rozvinutých zemích [7]. V České republice je rakovina plic nejčastějším smrtícím nádorem u mužů a třetím nejčastějším u žen [8].

Méně významnými, přesto hodnými pozornosti jsou benigní tumorózní léze plic, které nepřekračují svou četností 3 %, na nichž se hlavní měrou podílí chondrohamartom, který je nejčastějším benigním tumorem plic [9].

Obr. 1. C 341 & C 780
Obr. 1. C 341 & C 780

MUDr. Martin Sobotka
Oulehla 632
664 07 Pozořice
e-mail: msobotka@fnbrno.cz

Autoři: M. Sobotka;  T. Horváth;  L. Mitáš;  H. Bartoňková *;  M. Číhalová **;  B. Garajová;  I. Kocák ***;  I. Kocáková ***;  S. Špelda ***;  J. Vomela
Působiště autorů: Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, přednosta: prof. MUDr. Z. Kala, CSc. ;  Radiologické oddělení Masarykova onkologického ústavu, vedoucí: prim. MUDr. H. Bartoňková *;  Ústav patologické anatomie Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, přednosta: doc. MUDr. J. Feit, CSc. **;  Klinika komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu, přednosta: prof. MUDr. R. Vyzula, CSc. ***
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2010, roč. 89, č. 5, s. 310-314.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

1. Peckham, M., Pinedo, H. M., Veronesi, U., eds. Oxford Textbook of Oncology. Volume 1. Oxford University Press, 1995: str. 210.

2. Adam, Z., Vorlíček, J., et al. Speciální onkologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 2002: str. 80. ISBN 80-210-2826-2.

3. Peckham, M., Pinedo, H. M., Veronesi, U., eds. Oxford Textbook of Oncology. Volume 1. Oxford, Oxford University Press, 1995: str. 212.

4. Hasan, I. Lung, Metastases. eMedicine:

http://www.emedicine.com/RADIO/topic404.htm

5. Thomford, N. R., Wooler, L. B., Clagett, O. T. The surgical treatment of metastatic tumors in the lungs. J. Thor. Cardiovasc. Surg., 1965; 49: 357–363.

6. Řehák, F., Šmat, V. Chirurgie plic a mediastina. Praha, Avicennum, 1986: str. 15.

7. Spiro, S. G,, Silvestri, G. A. One Hundred Years of Lung Cancer. Am. J. Respir. Cit. Care Med., 2005; 172: 523–529.

8. Habal, P., Šimek, J. Možnosti chirurgické léčby karcinomu plic. Stud. Pneumol. Phtiseol., 2005; 65: 226–231.

9. Brichon, P. Y., Pilichowski, P., Brambilla, E., Coulomb, M., Latraille, R. Mediastinal chondrohamartoma. Eur. J. Cardio-thorac. Surg., 1987; 1: 176–179.

10. Inoue, M., Ohta, M., Iuchi, K., Matsumura, A., Ideguchi, K., Yasumitsu, T., Nakagawa, K., Fukuhara, K., Maeda, H., Takeda, S., Minami, M., Ohno, Y., Matsuda, H. Benefits of Surgery for Patients with Pulmonary Metastases from Colorectal Carcinoma. Ann. Thorac. Surg., 2004; 78: 238–244.

11. Okumura, S., Kondo, H., Tsuboi, M., Nakayama, H., Asamura, H., Tsuchiya, R., Naruke, T. Pulmonary resection for metastatic colorectal cancer: Experiences with 159 patients. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1996; 112: 867–874.

12. Pfannschmidt, J., Muley, T., Hoffmann, H., Dienemann, H. Prognostic factors and surival after complete resection of pulmonary metastases from colorectal carcinoma: Experiences in 167 patients. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 2003; 126: 732–739.

13. Saito, Y., Omiya, H., Kohno, K., Kobayashi, T., Itoi, K., Teramachi, M., Sasaki, M., Suzuki, H., Takao, H., Nakade, M. Pulmonary metastasectomy for 165 patients with colorectal carcinoma: A prognostic assessment. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 2002; 124: 1007–1013.

14. Iizasa, T., Suzuki, M., Yoshida, S., Motohashi, S., Yasufuku, K., Iyoda, A., Shibuya, K., Hiroshima, K., Nakatani, Y., Fujisawa, T. Prediction of Prognosis and Surgical Indications for Pulmonary Metastasectomy from Colorectal Cancer. Ann. Thorac. Surg., 2006; 82: 254–260.

15. Dominguez-Ventura, A. D., Francis, C. N. Lymphadenectomy in Metastasectomy. Thorac. Surg. Clin., 2006; 16: 139–143.

16. Pastorino, U., Buyse, M., Friedel, G., Ginsberg, R. J., Girard, P., Goldstraw, P., Johnsohn, M., McCormack, P., Pass, H., Putnam, J. B. Long-term resultrs of lung metastasectomy prognostic analyses based on 5206 cases. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 1997; 113: 37–49.

17. Rami-Porta, R., Wittekind, C., Goldstraw, P. Complete resection in lung cancer surgery: proposed definition. Lung Cancer, 2005; 49: 25–33.

18. Lardinois, D., DeLeyn, P., VanSchil, P., Rami-Porta, R., Walter, D., Passlick, B., Zielinski, M., Jinker, K., Rendina, E. A., Ris, H. B., Hasse, J., Detterbeck, F., Lerut, T., Weder, W. ESTS guidelines for intraoperative lymph node staging in non-small cell lung cancer. Eur. J. Cardiothorac. Surg., 2006; 30: 787–792.Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se