Mortalitní data dlouhodobě užívaného alirokumabu po prodělaném AKS

22. 10. 2021

Pacienti, kteří prodělali akutní koronární syndrom (AKS), jsou v riziku další ischemické kardiovaskulární příhody, a to v závislosti na hodnotách LDL cholesterolu (LDL-c) a dalších lipidových parametrech. Studie ODYSSEY OUTCOMES zkoumala efekt terapie alirokumabem na snížení rizika dalších ischemických kardiovaskulárních epizod po prodělaném AKS a přinesla mortalitní data až 3 roky od zahájení léčby.

Alirokumab

Alirokumab je plně humánní monoklonální IgG1 protilátka s vysokou afinitou k enzymu proproteinkonvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). Tento enzym má schopnost vazby na LDL receptory (LDLR) exprimované ve zvýšené míře na povrchu jaterních buněk a podporuje jejich degradaci v hepatocytech. Inhibicí enzymu PCSK9 dochází ke zvýšení počtu LDLR, čímž se snižuje jeho hladina v krevním oběhu. Léčba alirokumabem také může pomoci snížit hladinu apolipoproteinu B (Apo-B), non-HDL cholesterolu a triglyceridů (TG), případně lipoproteinu (a), který se váže na apolipoprotein (a).

Alirokumab je zástupce relativně nové skupiny hypolipidemik. Ke klinickému využití v zemích EU je schválený 6 let v indikaci primární hypercholesterolémie a smíšené dyslipidémie a u prokázaných aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění.

Klinická studie ODYSSEY Outcomes

Multicentrická dvojitě zaslepená randomizovaná studie porovnávala alirokumab s placebem v populaci 18 924 pacientů. Podmínkou zařazení bylo prodělání akutního koronárního syndromu 1–12 měsíců před randomizací a současná intenzivní statinová terapie s nedostatečným efektem, tedy zvýšenými hladinami aterogenních lipoproteinů. Pacienti byli randomizovaní v poměru 1 : 1 a studie zkoumala účinky terapie na mortalitu ze všech příčin – kardiovaskulární (KV) i nekardiovaskulární (non-KV).

Výsledná zjištění

Medián sledování byl 2,8 roku (mezikvartilové rozpětí 2,3–3,4 roku). V obou ramenech předčasně ukončil léčbu přibližně stejný podíl pacientů (14–16 %). Během sledování došlo k úmrtí u celkem 3,8 % (726) pacientů. Terapie alirokumabem byla spojená se sníženou mortalitou ze všech příčin ve srovnání s placebem. K úmrtí došlo u 3,5 % (334) pacientů v rameni s alirokumabem a u 4,1 % (392) pacientů v rameni s placebem (poměr rizik [HR] 0,85; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,73–0,98; p = 0,03).

Tento mortalitní benefit se podařilo prokázat až po 1 roce užívání léčiva. U 8242 pacientů, kteří byli sledováni déle jak 3 roky, se pak snížení rizika úmrtí projevilo ještě výrazněji než v celkové studijní populaci (HR pro úmrtí ze všech příčin 0,78; 95% CI 0,65–0,94; p = 0,01).

Po rozdělení případů úmrtí na KV a non-KV příčiny se vždy v rameni s alirokumabem vyskytlo numericky méně případů úmrtí, rozdíly však nebyly statisticky signifikantní. Úmrtí z KV příčin se vyskytlo u 2,5 % (240) pacientů v alirokumabovém rameni a u 2,9 % (271) v placebovém rameni (HR 0,88; 95% CI 0,74–1,05; p = 0,15), což představovalo 70,4 % (511) všech úmrtí. K úmrtí z non-KV příčin došlo v 1,0 % (94) případů v rameni s alirokumabem oproti 1,3 % (121) u placeba (HR 0,77; 95% CI 0,59–1,01; p = 0,06). Alirokumab však významně snížil incidenci nefatálních KV příhod (p < 0,001), a tím mohl zmírnit počet KV a non-KV úmrtí. 

Post hoc analýza dále zjistila, že ve srovnání s pacienty s nižšími hodnotami LDL-c mají nemocní s výchozími hodnotami LDL-c ≥ 2,59 mmol/l vyšší absolutní riziko úmrtí a větší prospěch z léčby alirokumabem v souvislosti s mortalitou (HR 0,71; 95% CI; 0,56–0,90; p = 0,007).

Závěr

Dlouhodobě podávaný alirokumab má při současné intenzivní statinové terapii potenciál snížit výskyt KV příhod a snížit riziko úmrtí po AKS. Prognóza je tím lepší, čím déle terapie probíhá, obzvlášť pokud trvá ≥ 3 roky nebo jsou výchozí hodnoty LDL-c ≥ 2,59 mmol/l. Tato zjištění naznačují, že dlouhodobá léčba alirokumabem může u vybraných pacientů vést k prodloužení života.

(lexi)

Zdroje:  
1. Steg P. G., Szarek M., Bhatt D. L. et al. Effect of alirocumab on mortality after acute coronary syndromes. Circulation 2019; 140 (2): 103–112, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038840. 
2. SPC Praluent. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/praluent-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se