Zahájení terapie PPI u pacientů léčených warfarinem: Jsou obavy z interakce namístě?

19. 6. 2018

Observační studie s 305 ambulantně léčenými pacienty neshledala možnou interakci mezi warfarinem a inhibitory protonové pumpy jako klinicky významnou.

Úvod

Při zahajování léčby inhibitory protonové pumpy (PPI) u pacientů užívajících warfarin je doporučováno obezřetné monitorování srážlivosti krve pomocí INR (international normalized ratio). Důvodem jsou obavy z možné interakce léčiv, konkrétně z toho, že PPI by mohly zvyšovat účinnost warfarinu prostřednictvím inhibice CYP2C9.

Informací z klinické praxe o této možné interakci je však nedostatek a zmíněné „obezřetné monitorování“ INR může být v praxi problematickým úkolem, navíc není jasně definováno. Dánští autoři se proto ve svém výzkumu zaměřili na otázku, zda zahájení léčby PPI u pacientů léčených warfarinem skutečně vede ke zvýšení INR.

Metodika studie

Observační studie využívala záznamů o hodnotách INR u pacientů užívajících warfarin naměřených mezi lety 1998 a 2012 v podmínkách primární péče nebo v ambulantní sféře. Byli zahrnuti pouze pacienti starší 18 let užívající warfarin nejméně 3 měsíce, kteří v průběhu této léčby zahájili i terapii PPI.

Pacienti, kteří si v průběhu předchozích 2 let vyzvedli v lékárně recept na PPI, byli ze studie vyloučeni, stejně jako pacienti provádějící domácí měření INR a pacienti s cílovým INR mimo rozmezí 2–3.

Analýza dat byla provedena v roce 2015. Rozdíly v hodnotách INR, v dávkování warfarinu a v poměru dávka/INR před zahájením léčby PPI a po něm autoři vyhodnotili pomocí párového Studentova t-testu.

Výsledky

Z 305 uživatelů warfarinu zahrnutých do studie tvořili 64 % muži, střední věk účastníka studie činil 71 let. Průměrná hodnota INR během 70 dní před zahájením léčby PPI dosahovala 2,6 (95% interval spolehlivosti [CI] 2,5–2,8). V období 1.–3. týdne po iniciaci léčby byla průměrná hodnota INR srovnatelná (2,6; 95% CI 2,5–2,7; p = 0,67). Ani průměrná dávka warfarinu, ani poměr dávka/INR se rovněž významně nelišily v období před zahájením léčby PPI a po něm. Citlivostní analýzy neodhalily žádné rozdíly mezi jednotlivými PPI.

Závěr

Studie nepřinesla žádný důkaz o klinicky významné lékové interakci mezi inhibitory protonové pumpy a warfarinem v každodenní ambulantní praxi. Autoři se proto neztotožňují s doporučením obezřetně monitorovat INR u uživatelů warfarinu začínajících s užíváním PPI.

(luko)

Zdroj: Henriksen D. P., Stage T. B., Hansen M. R. et al. The potential drug-drug interaction between proton pump inhibitors and warfarin. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2015; 24 (12): 1337–1340, doi: 10.1002/pds.3881.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se