Nukleární medicína - Informace o časopisu

Časopis Nukleární medicína je odborný recenzovaný časopis České společnosti nukleární medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je zařazen v databázi EBSCO a v Seznamu recenzovaných neimputovaných periodik vydávaných v České republice. 

Je periodikem pro všechny odborníky, kteří v oboru pracují - lékaře, farmaceuty, chemiky, fyziky, přírodovědce, radiologické asistenty, všeobecné sestry, zdravotní a farmaceutické laboranty a další odborné pracovníky. Uveřejňujeme editorialy, původní a přehledové články, recenze knih a abstrakta originálních sdělení vybraných časopisů, zajímavé kazuistiky nebo obrazy, zprávy z kongresů a konferencí, informace z ČSNM i jednotlivých pracovišť, historické črty a další zajímavosti z oboru. Příspěvky jsou publikovány v češtině nebo slovenštině s abstrakty v angličtině. K cílům časopisu patří zpřístupnit odborné informace i méně jazykově vybaveným pracovníkům v oboru a umožnit mladým autorům získat publikační zkušenosti.

Vychází 4x ročně (březen, červen, září, prosinec) - první číslo vyšlo v březnu 2012.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (dále jen "ČLS JEP") je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost. Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany. Podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, napomáhá ve vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi. Vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi odborného zaměření v České republice i v zahraničí.

ISSN: 1805-1146

Redakční rada

doc. MUDr. Soňa Balogová, Ph.D., Paříž, Francie

prof. Helena Balonová, MD, Royal Oak, MI, USA

Mgr. Jana Golisová, Ph.D. Ostrava

prof. Milena J. Henzlová, MD, Ph.D., New York, NY, USA

doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., Plzeň

MUDr. Petr Libus, Havlíčkův Brod

prof. Josef Machač, MD, New York, NY, USA

PhDr. Vladimír Musil, Praha

doc. MUDr. Martin Pěnička, Ph.D., Aalst, Belgie

prof. MUDr. Ivan Režňák, CSc., Martin, Slovensko

MUDr. Ing. Milan Šimánek, Pelhřimov

PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D., Brno

RNDr. Vojtěch Ullmann, Ostrava

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

MUDr. Otto Lang, Ph.D., Praha
e-mail: otto.lang@fnkv.cz

Zástupci vedoucího redaktora

doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D., Olomouc
e-mail: koranda@fnol.cz

Bc. Ivana Kuníková, Praha
e-mail: ivana.kunikova@fnkv.cz

Jazyková úprava

Mgr. Miluše Hromadová

Registrační značka MK E 20596

Rukopisy zasílejte v elektronické formě e-mailem na adresu:

NuklMed@gmail.com nebo poštou (CD) na adresu redakce:
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
Klinika nukleární medicíny
Ruská 87
100 00 Praha 10

Podrobné informace pro autory na internetové adrese: http://www.prolekare.cz/nuklearni-medicina-pokyny

Předplatné a inzerce

Vychází: 4krát ročně.

  • Předplatné na rok je 200,00 Kč
  • Jednotlivé číslo 50,00 Kč

pro členy ČSNM ČLS JEP je odběr v rámci členského příspěvku.

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá:

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
tel.: +420 296 181 805
mobil: +420 778 775 059
e-mail: nto@cls.cz

Výroba

Prager Publishing - LD s. r. o.
Elišky Přemyslovny 1335
150 00 Praha 5 - Zbraslav

Rozšiřuje

  • V ČR – Nakladatelství Olympia, a. s., Praha

  • do zahraničí (kromě SR) – Myris Trade s. r. o., V Štíhlách 1311/3, P. O. Box 2, 142 01 Praha 4

  • ve SR www.ipredplatne.sk, infolinka :0800 188 826, email :info@ipredplatne.sk, ,objednavky@ipredplatne.sk

Informace o podmínkách inzerce poskytuje a objednávky přijímá

Dana Brzobohatá

PRAGER PUBLISHING
Elišky přemyslovny 1335, 150 00 Praha 5 - Zbraslav
www.prager-print.cz

brzobohata@prager-print.cz

tiskarnaprager@prager-print.cz
telefon: +420 602 377 675

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory jsou ke stažení ZDE [DOC]

Charakteristika časopisu

Nukleární medicína, molekulární výzkum, diagnostika a terapie (NuklMed) je časopis určený všem pracovníkům oboru, především lékařům, lékárníkům, fyzikům, všeobecným sestrám a radiologickým asistentům i celé zdravotnické obci. Uveřejňuje úvodníky, původní a přehledové články, recenze knih a abstrakta originálních sdělení vybraných časopisů, zajímavé kazuistiky nebo obrazy, zprávy z kongresů a konferencí, informace z ČSNM i jednotlivých pracovišť, historické črty a další zajímavosti z oboru.

Všechny příspěvky zasílejte v elektronické formě e-mailem na adresu NuklMed@gmail.com nebo poštou (CD) na adresu redakce:

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Klinika nukleární medicíny, Ruská 87, 100 00 Praha 10

Redakce přijímá příspěvky v češtině, slovenštině (s českým nebo slovenským souhrnem a anglickým souhrnem) nebo v angličtině (vedle anglického souhrnu doplněný českým nebo slovenským souhrnem), které odpovídají odbornému zaměření časopisu. Příspěvek bude otištěn v tom jazyce, ve kterém bude dodán. Anglický překlad souhrnu může v případě potřeby zajistit redakce.

Všechny rukopisy procházejí hodnocením redakce a recenzním řízením. Na základě připomínek recenzentů může být práce vrácena autorům k doplnění, k drobným či větším úpravám či k přepracování. Uveřejněná práce se stává majetkem vydavatele a přetisknout její část v jiné publikaci lze jen s citací původu a souhlasem redakce. Rukopis musí být imprimován všemi autory, kteří svým podpisem stvrzují, že souhlasí s údaji v rukopise, s jejich rozborem a závěry a že zplnomocňují prvního uvedeného autora k jednání s redakcí. Imprimatur vedoucího pracoviště nevyžadujeme, ale považujeme za základní slušnost, aby autor informoval o publikaci svého vedoucího pracoviště. Rukopisy se musí řídit požadavky na publikaci v biomedicínských časopisech Mezinárodního výboru redaktorů lékařských časopisů ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors – http://www.icmje.org/recommendations/).

K publikaci v NuklMed může být přijat pouze rukopis, který nebyl a nebude publikován v jiném časopise. Výjimku tvoří pouze abstrakta vědeckých konferencí.

Po jazykové stránce musí práce odpovídat Pravidlům českého nebo slovenského pravopisu (progresivnímu způsobu). Není přípustné slova zkracovat, s výjimkou zkratek oficiálních nebo zcela běžných. Pokud použijete zkratku pro opakující se několikaslovní název či označení, je nutné vysvětlit ji při prvním použití (např.: ischemická choroba srdeční (ICHS)). V nadpisech se zkratky neužívají. Všechny číselné údaje - s výjimkou hodnot krevního tlaku a pulzu - uvádějte v jednotkách měrové soustavy SI.

Požadavky na zaslané rukopisy

S výjimkou přehledů a postgraduálně vzdělávacích sdělení (do 16 stran) by rukopis původních prací neměl přesahovat 12 stran, optimální rozsah je 6-10 stran, kazuistika do 6 stran, dopisy redakci a diskuse do 2 stran, abstrakta přednášek a posterů z kongresů (do 250 slov). V odůvodněných případech může vedoucí redaktor učinit výjimku. Počet citací by neměl u originálních prací přesáhnout 40, u úvodníků 16, u kazuistik 10, u dopisů redakci 4, citace by měly být z posledních 5 let. Doporučujeme citovat české autory.

Zpracování rukopisu

Rukopis má zpravidla následující části:

Titulní stranu, abstrakt, vlastní text, poděkování, seznam literatury, popisy obrázků, obrázky, tabulky a grafy.

Titulní strana

Titulní strana by měla obsahovat stručný a výstižný název práce nepřesahující obvykle 10 slov (nepoužívat zkratky). Je-li to možné, měl by název práce heslovitě vyjádřit záměr a výsledek práce.

Dále jména, příjmení, akademické a vědecké tituly a adresy pracoviště všech autorů.

Za text „Adresa pro korespondenci“ uveďte celé jméno a adresu pro korespondenci, číslo telefonu, lépe i mobilního telefonu, faxu a e‑mailo­vou adresu.

Nezbytnou součástí je také „Prohlášení prvního autora“ a „Imprimace dalších autorů“(jsou-li).

Vzor titulní strany včetně textu Prohlášení a Imprimace viz příloha na konci textu Pokynů.

Abstrakt

Maximálně 15 řádků (250 slov). Abstrakt je stručnou informací pro čtenáře a v anglické verzi jedinou informací pro zahraničního zájemce. Uspořádání abstraktu musí být strukturované podle struktury práce, kterou musí stručně a výstižně popsat. U původních prací musí obsahovat tyto části: Úvod (popisuje motivaci práce), Metoda (stručně popisuje použité metody a soubor pacientů), Výsledky (přehledně uvádí zásadní výsledky práce) a Závěr (pouze vyplývající z uvedených dat). V abstraktu nepoužívejte zkratky. U kazuistiky je souhrn nestrukturovaný (do 150 slov), musí zdůrazňovat hlavní poselství případu.

Klíčová slova

Obvykle 3-6 klíčových slov nebo sousloví.

Vlastní text

Text práce musí být napsán v některém z běžných textových editorů (v operačním systému Windows, nikoli Macintosh) ve formátu .doc nebo .docx. Text graficky neupravujte.

Text musí začínat na nové stránce a u původních prací musí být členěn na: Úvod - nejnutnější úvod do problematiky a vymezení problému (obvykle 2-3 odstavce), Metoda - výběr sledovaných osob, použité metody, přístroje vč. výrobce a použitý postup do podrobností, které umožní ev. opakování postupu za stejných okolností či srovnání s analogickými studiemi. U známých metod a postupů stačí odkaz na příslušnou literaturu. Všechny použité léky a chemikálie musí být řádně identifikovány, vč. generického názvu, dávky a způsobu aplikace, Výsledky - v textu neopakujte údaje z tabulek a grafů, slovy vyjádřete jen hlavní poznatek, Diskuse - je třeba zaujmout stanovisko k vlastním výsledkům a srovnat je s výsledky jiných autorů, interpretovat příčiny odlišných výsledků atd. a Závěr - pouze závěry vyplývající z vlastních dat.

Poděkování

Poděkování, dedikace resp. uvedení grantu či výzkumného záměru se uvádí na závěr článku před literaturou.

Konflikt zájmů

Dle názoru předsednictva ČLS JEP by každý článek, publikovaný v odborném časopise měl být doprovázen čestným prohlášením autora, zda práce byla či nebyla ovlivněna (přímo či nepřímo) firemními zájmy.

Doporučeným minimálním textem je

  • a) Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech spoluautorů (jsou-li)
  • b) Autor prohlašuje, že v souvislosti se vznikem a tématem článku byl v uplynulých 24 měsících smluvně vázán se společností XY, obdržel finanční podporu od firmy XY pro provedení práce a publikaci, firma XY podpořila jeho účast na odborné akci, je členem Poradního sboru společnosti XY, atd

(vybrat odpovídající)

První autor publikace je zodpovědný za to, že text publikace bude doprovázen sdělením podle odstavce (a) nebo (b) podle skutečné situace jeho i všech spoluautorů.

Literatura

Odkazy na literaturu uvádějte v textu arabskou číslicí podle pořadí výskytu (jako horní index bez závorek). Užívá se plné formy citací: příjmení a zkratky jmen autorů (je-li více autorů než čtyři, uveďte první tři se zkratkou et al.), plný název citované práce v jazyce originálu, zkrácený název časopisu, rok vydání, ročník, stránky; u monografií místo vydání, nakladatel, rok vydání a počet stran. Iniciály prvních jmen a zkratky názvu časopisu se píší bez teček, za znaky oddělujícími rok, ročník a stránky se nedělá mezera. Příklady:

Článek v časopisu

Kamínek M, Mysliveček M, Škvařilová M et al. SPECT myokardiální perfuze u pacientů po infarktu myokardu - srovnání 201Tl s dual-izotopovým protokolem (klid 201Tl/zátěž 99mTc tetrofosmin). Ces Radiol 1998;52:192-197

Monografie

Mettler FA, Guiberteau MJ. Essentials of Nuclear Medicine Imaging - 4th edition. Philadelphia, W.B. Saunders Company, 1998, 420 p

Webová stránka

Národní radiologické standardy: diagnostické a léčebné metody nukleární medicíny [online]. 2005. [cit. 2011-05-22]. Dostupné na: http://www.csnm.cz/files/spolecnost/nrs/navrh_NRS_2005.pdf

Dokumentace

Práci je vhodné doplnit tabulkami a obrazovou dokumentací ve formě grafů, schémat, vzorců, obrázků – posílejte je v samostatných souborech (ne vložené v textu). Uvedené objekty číslujte vzestupně v pořadí tak, jak se objevují v textu (Obr. 1, Tab. 1). V textu označte místo, kam má být příloha zařazena, označením přílohy v závorce - např. (Obr. 1). Tabulky vytvářejte v MS Excel (formát .xls nebo .xlsx) nebo v tabulkovém režimu MS Word. Každá tabulka musí mít nadpis, podobně i každý sloupec tabulky. Vysvětlivky pište pod tabulku, vysvětlete všechny zkratky, kterých jste užili. Grafy zasílejte ve formátu .pdf nebo v Excelu (formát .xls nebo .xlsx). Obrazová dokumentace musí být v dokonalém provedení (nejlépe ve formátech .jpg, .eps nebo .tif, rozlišení 300 DPI nebo jako kvalitní fotografie). Každý obrázek i graf musí mít legendu obsahující pořadové číslo. Použití diapozitivů nebo jiné dokumentace je třeba konzultovat s redakcí. Ke každému souboru v grafickém formátu (obsahujícím obrázek, graf, tabulku apod.) je třeba připojit číslo a zkrácený název. Na konec textu článku/kazuistiky pak připojte očíslovaný seznam všech obrazových příloh a přesné popisky. U fotografií připojte také celé jméno jejich autora, anebo uveďte, odkud fotopříloha pochází (z archivu autora, zdravotnického zařízení apod.).

Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) převzaté z jiných pramenů/publikací mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají příslušné autorské/nakladatelské právo (copyright ©). Vyžádejte si svolení i od autorů prací v tisku, nepublikovaných dat, osobního sdělení. Za respektování autorských práv odpovídá autor článku.

Praktické poznámky

Textový editor není psací stroj, neukončujte řádky klávesou „enter“; ta se používá pouze k ukončení odstavce. Důsledně rozlišujte psaní 0 (číslice 0) a O (písmeno O), dále 1 (číslice 1) a l (písmeno malé L). Před znaky tečka, čárka, dvojtečka, otazník, vykřičník se nepíše mezera, za nimi ano. Používejte kulaté závorky ( ), nikoli lomítka /. Fyzikální jednotky oddělujte od hodnot mezerou (0,4 m). Nepište „prostrkaný“ text (např.: t e x t) pomocí klávesy mezerníku, vyznačte text jiným způsobem (např. kurzívou). V nadpisech nepište slova velkými písmeny, ale text zvýrazněte tučně, podtržením atp. Zásadně nepoužívejte dělení slov a nepoužívejte tvrdé mezery. Pozor na časté chyby: správně se píše 5 let, ale 5letá, nebo 5 % (pět procent), ale 5% (pětiprocentní), dva a půl se píše 2,5, ne 2.5!

Recenzní řízení

Po obdržení článku k publikaci v časopise sdělí vedoucí redaktor prvnímu autorovi, že jeho práci dostal a že zahajuje recenzní řízení, ev. si vyžádá další doplnění chybějících údajů. Článek je následně bez identifikace autorů a pracoviště zaslán k posouzení dvěma nezávislým odborníkům na danou problematiku k vypracování recenzního posudku. Po ukončení recenzního řízení vedoucí redaktor sdělí prvnímu autorovi výsledek recenzního řízení a seznámí ho s posudky při zachování anonymity recenzentů. Redakce si vyhrazuje právo provádět opakované recenze, drobné úpravy, ev. zkrácení rukopisu dle doporučení recenzentů. Autor je povinen reagovat na připomínky recenzního řízení. Po ev. recenzenty vyžádané úpravě vedoucí redaktor sdělí prvnímu autorovi, zda je opravená verze práce přijata k publikaci v časopise a do kterého čísla časopisu je práce zařazena.

Po redakční a jazykové úpravě bude článek zaslán k autorské korektuře. V autorské korektuře již nelze výrazně měnit nebo doplňovat text! Upozorňujeme autory, že termín pro odevzdání autorské korektury je pevně dán závaznými termíny výroby časopisu (většinou se jedná o pět pracovních dnů), a jakékoliv připomínky zaslané po tomto termínu nemohou být akceptovány.

Příloha 1. Vzor titulní strany.

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
tel.: +420 296 181 805
E-mailnto@cls.cz

předplatné časopisů:
Barbora Šmejkalová
telefon: 296 181 805, 778 775 059
fax: 296 181 805
e-mail: nto@cls.cz

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se