Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Specifika a komorbidity závislosti na opioidech v různých věkových kategoriích

Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti

Vydáno: 1.3.2018

Specifika a komorbidity závislosti na opioidech v různých věkových kategoriích

Souvislosti mezi věkem či pohlavím a závislostí na opioidech přibližuje článek zveřejněný v Journal of Substance Abuse Treatment. Autoři z Washingtonovy univerzity v St. Louis se zaměřili na sledování odlišných návyků a komorbidit mezi jednotlivými věkovými kategoriemi pacientů se závislostí na opioidech.

Zkoumaná populace a cíle průzkumu

Anonymního dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 2573 pacientů ve věku 18–75 let se závislostí na opioidech. Nejvíce pacientů spadalo do věkové kategorie 25–34 let, nejméně do kategorie nad 65 let. Ve všech věkových kategoriích byli rovnoměrně zastoupeni muži i ženy.

Cílem bylo získat informace o jejich dřívějších i současných návycích při užívání opioidů, o psychiatrických komorbiditách a celkovém stavu dle dotazníku SF-36v2 (Short Form Health Survey version 2.0), který hodnotí zdravotní problémy fyzického i duševního charakteru. Za závislost byl považován stav odpovídající kritériím Diagnostického a statistického manuálu Americké psychiatrické asociace (DSM-IV).

Výsledná zjištění

Středně silná až silná bolest, která omezovala pracovní a společenské aktivity pacientů, byla dominantním rysem již ve věkové kategorii 18–24 let (udávalo ji 45 % dotazovaných) a narůstala s přibývajícím věkem. V kategorii 45letých a starších na ni poukazovalo 70 % pacientů. K bolesti byly dle výsledků průzkumu náchylnější ženy.

Podobný poznatek se týkal potíží psychického charakteru (deprese, úzkost, bipolární porucha), které výrazně častěji postihují ženy než muže (OR 2,11; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,80–2,47; p < 0,001). U komorbidit jako závislost na alkoholu a nikotinu nebyly pozorovány významné rozdíly mezi pohlavími, ovšem rozdíly byly patrné v různých věkových kategoriích. Dotazovaní pacienti starší 45 let udávali závislost na alkoholu častěji než mladší respondenti (OR 2,33; 95% CI 1,86–2,91; p < 0,001).

Kvalita fyzického zdraví i duševního stavu podle SF-36 klesala s věkem pacientů, zjištěné hodnoty byly nižší, než jsou normy udávané pro danou populaci.

Průzkum poukázal také na rozdíly ve způsobu, jakým dotazovaní získávají opioidy. Obstarávání přes prostředníka, které je dominantním způsobem v kategorii 18–24 let, je s rostoucím věkem postupně nahrazeno zdroji ze zdravotnictví. Tento trend je možné vysvětlit snadnějším přístupem k opioidům na základě lékařského předpisu v rámci léčby bolesti. Sdílení opioidů mezi pacienty je pozorováno ve všech věkových skupinách, ovšem častěji mezi ženami.

Diskuse a závěr

Výsledky dokládají, že k závislosti na opioidech nelze přistupovat stejně u všech pacientů, v prevenci i léčbě je nutné respektovat specifika jednotlivých skupin. Otázkou zůstává, zda je příčinou pozorovaných komorbidit samotné zneužívání opioidů, nebo zda lze závislost na opioidech považovat za jeden z jevů, které poukazují na psychiatrické a další diagnózy. Najít přesnou a jednoznačnou odpověď na tuto otázku je komplikované, ovšem řada poznatků nahrává tomu, že zejména mladší věkové kategorie pacientů se závislostí na opioidech mají různé psychické obtíže ještě před rozvojem této závislosti.

Forma průzkumu sice neumožnila pokládat pacientům doplňující či upřesňující otázky, ale anonymita přispívá k tomu, že odpovědi jsou otevřenější a upřímnější, než tomu bývá při přímé konfrontaci pacienta s dotazovatelem.

(pak)

Zdroj: Cicero T. J., Surratt H. L. et al. Patterns of prescription opioid abuse and comorbidity in an aging treatment population. J Subst Abuse Treat 2012; 42 (1): 87–94, doi: 10.1016/j.jsat.2011.07.003.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčbu závislostí a snižování rizik podporuje chápavý přístup zdravotníků

Závislost je definována jako užívání látky, které se navzdory známé škodlivosti této látky stává zvykem a potřebou. Zdravotničtí profesionálové hrají zásadní roli v péči o závislé, pokud však dávají najevo přezíravost a odmítavost, může to vést k odmítnutí nabízené pomoci.

Opioidy v léčbě nenádorové bolesti a prevence rozvoje závislosti

Rozšíření preskripce opioidů pro léčbu nenádorové bolesti pomohlo zmírnit utrpení pacientů a zvýšit kvalitu jejich života. Vzhledem k závislostnímu potenciálu opioidů a predispozicím některých pacientů však může v určitých případech dojít k rozvoji patologické závislosti. Znalost možných rizik a metod jejich evaluace umožňuje lékařům racionální využití opioidů s minimalizací rizika rozvoje závislosti.

Závislost na zolpidemu u seniorů a možnosti jejího řešení ilustrované kazuistikou

Nespavost představuje u seniorů závažný problém. Zatímco pro krátkodobou léčbu nespavosti máme k dispozici řadu preparátů, pro léčbu nespavosti chronické stále vhodný léčebný postup hledáme. Žádné z dosud dostupných hypnotik není pro seniory zcela bezpečné, včetně novější generace hypnotik, tzv. Z-sloučenin (zolpidem, zopiklon, zaleplon), a to kvůli riziku vzniku závislosti a odvykacích stavů při dlouhodobé léčbě nespavosti.Všechny novinky