Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

STANE SE VITAMIN D NOVÝM ANTIDIABETIKEM?

Autoři: K. Vondra1, O. Topolčan2, D. Janíčková-Ždárská3

Autoři - působiště: 1 Endokrinologický ústav Praha, ředitelka RNDr. Běla Bendlová, CSc. 2 II. interní klinika Lékařské fakulty UK a FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc. 3 Interní klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol Praha, přednosta prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Článek: Vnitř Lék 2012; 58(5): 411-416
Kategorie: Příloha: Vitamin D
Počet zobrazení článku: 321x

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Will vitamin D become a new antidiabetic?

Based on experience from experimental and human studies, vitamin D can be considered an important factor lowering the risk of diabetes mellitus type 1 and 2. The mechanism consists in the direct influence of vitamin D via nuclear receptors on genes coding proteins associated with normal function of B cells of Langerhans islands and genes coding proteins ensuring normal function of the immune system. There is also an indirect influence via regulation of homeostasis of calcium. Clinical observation and cross-sectional studies show an inverse relationship between vitamin D deficiency and appearance of diabetes mellitus type 2. A major deficit of vitamin D in diabetes mellitus type 2 appears to be an independent factor able to predict an increased risk of future cardiovascular mortality. Deficiency in early periods of life was shown to precede autoimmune diabetes mellitus type 1 in an experiment as well as in humans. Prevention of vitamin D deficiency in early as well as later periods of life is a basic pre-requisites of successful preventive measures against diabetes mellitus type 1. Explicit evidence for the significance of the correction of vitamin D deficiency for improvement of metabolic control in diabetics is still missing mainly due to a low number of intervention, placebo-controlled and randomized trials. On the other side, intervention studies often showed positive influence on the conditions accompanying diabetes, such as systolic hypertension or endothelial dysfunction. Unlike in diabetics, the intervention trials showed positive results in non-diabetics with high risk of type 2 diabetes and impaired fasting glycaemia or insulin resistance. One can conclude that existing knowledge already indicate that maintaining the level of 25-hydroxyvita­-min D > 30 ng/ml during the year without seasonal variations will be have multiple real as well as potential health benefits. A great pro­mise for clinical practice are the structural analogs of vitamin D tested experimentally, which maintain the influence on the immune system, effect of insulin and B cells function, but have suppressed influence on bone and calcium metabolism.

Key words:
vitamin D deficiency – diabetes mellitus type 2 – diabetes mellitus type 1 – 25-hydroxyvitamin D


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Na základě řady poznatků z experimentálních i humánních studií lze vitamin D považovat za významný faktor snižující riziko vzniku diabetes mellitus 1. i 2. typu. V mechanizmu jeho účinku se uplatňuje přímý vliv prostřednictvím jaderných receptorů na geny kódující proteiny, související s normálními funkcemi B-buněk Langerhansových ostrůvků, a geny kódující proteiny zajišťující normální funkce imunitního systému. Uplatňuje se i nepřímo regulací homeostázy vápníku. Z klinických observačních a průřezových studií vyplývá, že existuje inverzní vztah mezi deficitem vitaminu D a vznikem poruch metabolizmu glukózy, diabetes mellitus typu 2. Výrazný deficit vitaminu D u diabetes mellitus 2. typu se jeví jako nezávislý faktor schopný predikovat zvýšené riziko budoucí kardiovaskulární mortality, rovněž u diabetes mellitus 1. typu predikuje významný deficit D vitaminu obecnou mortalitu. Deficit v časných fázích života predisponuje v experimentu i u člověka k pozdějšímu vzniku autoimunitního diabetes mellitus 1. typu. Prevence deficitu vitaminu D, zejména v této fázi života, ale i později, je tak základním předpokladem úspěchu preventivních opatření vzniku diabetes mellitus 1. typu. Jednoznačné doklady o významu korekce deficitu vitaminu D pro zlepšení metabolické kontroly u již manifestovaných diabetiků pro velmi omezený počet intervenčních placebem kontrolovaných a zejména randomizovaných studií dosud chybí. Intervenční studie často ale přinesly pozitivní ovlivnění stavů doprovázejících vlastní diabetes, jako je systolická hypertenze či endoteliální dysfunkce. Na rozdíl od manifestní formy dia­betu přinesly intervenční studie provedené u nediabetických, ale pro vznik diabetes mellitus 2. typu rizikových jedinců s přítomnou poruchou lačné glykemie či inzulinovou rezistencí pozitivní výsledky. Závěrem lze konstatovat, že již stávající vědomosti a poznatky přesvědčivě dokládají, že udržovat hladinu 25-hydroxyvitaminu D > 30 ng/ml v průběhu celého roku bez sezónních poklesů bude v každém ohledu prospěšné s řadou reálných i potenciálních zdravotních benefitů. Velkým příslibem pro klinickou praxi jsou v experimentu testované strukturální analogy vitaminu D se zachovaným účinkem na funkci imunitního systému, účinek inzulinu a funkci B-buněk a s potlačeným vlivem na kostní metabolizmus.

Klíčová slova:
deficit vitaminu D – 25-hydroxyvitamin D – diabetes mellitus 2. typu – diabetes mellitus 1. typu

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 34x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články