Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

RIVAROXABAN U RIZIKOVÝCH PACIENTŮ

Autoři: Jindřich Špinar1, Lenka Špinarová2

Autoři - působiště: 1Interní kardiologická klinika LF MU a FN Brno, pracoviště Bohunice, 2I. interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Článek: Vnitř Lék 2017; 63(6): 424-430
Kategorie: Přehledné referáty
Počet zobrazení článku: 141x

Specializace: interní lékařství endokrinologie diabetologie
uzamčeno uzamčeno

Rivaroxaban in high-risk patients

Blockade of factor Xa becomes a routine part of clinical practice instead of vitamin K blockade with warfarin, providing a more beneficial and safer effect. The main indications are prevention of stroke and systemic embolism in adults with nonvalvular atrial fibrillation, deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Rivaroxaban has the largest number of data across high risk patients. Rivaroxaban is an oral selective anti Xa inhibitor with well predictive pharmacokinetics and pharmacodynamics. It inhibits thrombin formation for 24 hours, is well absorbed and biological availability is 80–100 %. The excretion is mainly renal and the mean elimination time is 5–9 hours in younger and 11–13 hours in elderly. The pharmacokinetics is minimally influenced by sex and age. The ROCKET AF trial has shown in 14 246 high-risk patients a trend to lowering stroke and systemic embolization by rivaroxaban compared to warfarin without a bleeding increase. The number of events per 100 patient-years was 1.71 in group treated with rivaroxaban compared to 2.16 treated with warfarin (p < 0.001 for non inferiority). A sub-analysis of the ROCKET AF trial has shown numerically trend to higher efficacy and safety of rivaroxaban in patients with moderate renal insufficiency compared to warfarin. Mild hepatic impairment did not significantly affect the pharmacokinetics or pharmacodynamics of rivaroxaban, compared with healthy subjects. The effects by age and concomitant diseases are discussed. The X-VeRT trial shows a new indication for rivaroxaban – electric cardioversion.

Key words:
age – anticoagulation – heart failure – high risk patients – renal insufficiency – thromboembolic disease


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Inhibitory faktoru Xa se v posledních letech dostaly do základní klinické praxe a v mnoha indikacích nahrazují ant­agonisty vitaminu K (warfarin) s větší bezpečností a účinností. Je to především prevence cévní mozkové příhody a systémové embolizace u dospělých pacientů s nevalvulární fibrilací síní, hlubokou žilní trombózou a plicní embolií. Největší počet dat o podávání přímých inhibitorů faktoru Xa u rizikových pacientů má rivaroxaban. Rivaroxaban je perorálně podávaný selektivní přímý inhibitor faktoru Xa. Vyznačuje se dobře predikovatelnou farmakodynamikou i farmakokinetikou. V závislosti na výši podané dávky inhibuje tvorbu trombinu až po dobu 24 hod. Po perorálním podání je velmi dobře vstřebáván, biologická dostupnost se pohybuje mezi 80 a 100 %. Vylučován je převážně ledvinami (aktivní i neaktivní forma). Střední terminální poločas eliminace při perorálním podání je 5–9 hod u mladších osob a 11–13 hod u starších. Jeho farmakokinetika je minimálně ovlivněna věkem či pohlavím léčeného pacienta. Studie ROCKET AF prokázala u 14 246 vysoce rizikových nemocných trend ke snížení výskytu cévních mozkových příhod a systémové embolizace při léčbě rivaroxabanem oproti léčbě warfarinem, a to zvýšení rizika krvácení. Počet příhod na 100 pacientských let byl 1,71 při léčbě rivaroxabanem a 2,16 při léčbě warfarinem (p < 0,001 pro non­inferioritu). Subanalýza studie ROCKET AF ukázala v porovnání s warfarinem trend k lepší účinnosti a bezpečnosti rivaroxabanu i u nemocných se středně těžkou renální insuficiencí. Mírná jaterní insuficience neovlivnila významně farmakokinetiku ani farmakodynamiku rivaroxabanu ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Jsou rozebrány účinky riva­roxabanu podle věku a přidružených onemocnění. Výsledky studie X-VeRT otevírají novou indikaci pro rivaroxaban – elektrickou kardioverzi.

Klíčová slova:
antikoagulace – renální insuficience – rizikoví nemocní – srdeční selhání – tromboembolická nemoc – věk

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články