Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Vlhké krytí ran: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Inovativní management hojení ran – založený na důkazech

Specializace: dermatologie dětská dermatologie farmaceutický asistent farmacie farmakologie chirurgie všeobecná interní lékařství sestra
Téma: Vlhké krytí ran

Vydáno: 13.1.2016

Inovativní management hojení ran – založený na důkazech

Pro léčbu ran jsou v současnosti k dispozici četné produkty. Vědecké důkazy, na jejichž podkladě by mohl ošetřující personál volit optimální prostředek pro konkrétního pacienta, však stále chybí. Stejně tak nejsou v guidelines pro hojení ran zahrnuty výsledky randomizovaných kontrolovaných studií.

Léčba chronických ran by měla, stejně jako kterákoli jiná léčba, respektovat principy medicíny založené na důkazech. V managementu léčby ran je však pojem „důkaz“ poněkud problematický, protože (ne)hojící se rána není onemocněním, ale symptomem, který prochází různými stadii.

Autoři článku publikovaného ve Springer Medizin poskytli přehled o výsledcích tří randomizovaných studií v oblasti hojení ran a na základě toho zdůraznili potřebu dalších studií, které by poskytly potřebný podklad pro léčbu chronických ran založenou na důkazech. Podle německých autorů by měla být ve zdravotní péči zohledněna efektivita léčby chronických ran vycházející z nákladů a přínosů. Produkty, pro něž jsou k dispozici data z randomizovaných studií, by měly být hodnoceny jinak než produkty, pro něž data k dispozici nejsou.

Článek zdůrazňuje skutečnost, že studie v této oblasti by měly nejen respektovat základní požadavky na zaslepení a srovnání s placebem, ale přihlížet také k dalším faktorům, jakými jsou samotný proces hojení ran (dynamický děj), charakter rány (nevhodné je například srovnávat venózní a arteriální vředy), stáří rány (má vliv na délku hojení) či přítomnost komorbidit (mohou zpomalovat hojení).

Randomizované studie analyzované v článku zkoumaly efekt tří produktů v léčbě chronického venózního vředu:

  • Studie Challenge (multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná, dvojitě zaslepená fáze 3) sledovala účinek prostředku UrgoStart u 187 dospělých pacientů ve 43 centrech ve Francii. Po 8 týdnech došlo k redukci velikosti rány u 58 % pacientů léčených testovaným produktem oproti 32% redukci u pacientů ve větvi s placebem. Tento rozdíl byl statisticky významný.

  • Další studie (jednocentrická, randomizovaná, prospektivní, kontrolovaná, zaslepená) posuzovala efekt hemoglobinového spreje Granulox u 36 pacientů. Hodnocení proběhlo v rámci pražské Univerzity Karlovy. Po 13 týdnech došlo u 91 % pacientů, kterým byl aplikován Granulox, k redukci rány v průměru o 53 %, zatímco u kontrolní skupiny došlo ke zvětšení rány v průměru o 21 %. Tento rozdíl byl signifikantní.

  • Třetí studie (prospektivní, mezinárodní, multicentrická, randomizovaná, otevřená, komparativní) porovnávala efekt dvou produktů s obsahem stříbra na hojení venózního vředu s rizikem infekce. U první skupiny (145 pacientů) byl používán Aquacel Ag, u druhé (136 pacientů) Urgotül Silver. Po 8 týdnech došlo u skupiny s Aquacelem Ag k průměrné redukci rány o 49,6 %, u skupiny s Urgotülem Silver o 42,8 %. Léčba Aquacelem Ag byla vyhodnocena jako účinnější.

Studie ukázaly, že je možné vytvořit podklad pro management léčby ran založený na důkazech. Výběr vhodného produktu s přihlédnutím k jeho vlastnostem a výhodám by měl přinést benefit jak zdravotníkům, tak zejména pacientům.

(ask)

Zdroj: Kröger K., Storck M., Risse A. Innovative Wundversorgung – neue Studien zur Evidenzsteigerung. Erganzungsband 2013; II.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Repose – revoluční antidekubitární systém

Repose představuje statický systém vzduchových komor, který je využitelný k prevenci vzniku dekubitů, léčbě dekubitů stadia 1–4 a zmírnění bolesti. Použitý materiál je značně roztažitelný, elastický, prodyšný a nepromokavý. Dostupné jsou matrace, sedací polštářek, patní klín a chrániče pat.

Hemoglobinový sprej pomáhá v léčbě dekubitů

Dekubity zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života pacientů a jejich léčba je dlouhodobě sledovaným tématem na mnoha úrovních. Přestože existují různé metody, jak o dekubity pečovat, řadu proleženin se nedaří léčit a stávají se z nich chronické rány.

Hojení rozsáhlého dekubitu v sakrální oblasti s využitím přípravků Microdacyn a Revamil – kazuistika

Terapie dekubitů většího rozsahu bývá velmi problematická. Podle kazuistiky popisující léčbu pacientky na LDN Chrudimské nemocnice může kombinace přípravků Microdacyn a Revamil účinně podpořit rychlé zhojení podobných ran.Všechny novinky