Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Tromboprofylaxe v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Tromboprofylaxe v onkologii

Porovnání enoxaparinu a warfarinu v sekundární prevenci iktu vzniklého v souvislosti se zhoubným nádorem

Porovnání enoxaparinu a warfarinu v sekundární prevenci iktu vzniklého v souvislosti se zhoubným nádorem

Porovnáním vlivu enoxaparinu a warfarinu na hladiny D-dimerů u pacientů po prodělaném iktu v souvislosti se zhoubným onemocněním se zabývala studie z roku 2015 publikovaná v Journal of Oncology.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Validace Khoranovy škály jakožto prediktoru rizik tromboembolické nemoci u hospitalizovaných nemocných s nádorovým onemocněním

Validace Khoranovy škály jakožto prediktoru rizik tromboembolické nemoci u hospitalizovaných nemocných s nádorovým onemocněním

Incidence žilních tromboembolických příhod (VTE) u hospitalizovaných onkologických pacientů bývá uváděna jako vyšší než incidence VTE u jinak akutně nemocných přijatých k hospitalizaci. VTE u onkologických pacientů zvyšuje také riziko mortality, rekurence VTE a krvácivá rizika spojená s dlouhodobým podáváním terapeutických dávek antikoagulancií. Předkládaná práce hodnotí možné využití Khoranovy škály jako nástroje pro hodnocení rizika tromboembolických komplikací u onkologicky nemocných pacientů přijatých k hospitalizaci.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Pohled odborníků na přínos a případná rizika tromboprofylaxe u hospitalizovaných onkologických pacientů s akutním onemocněním

Pohled odborníků na přínos a případná rizika tromboprofylaxe u hospitalizovaných onkologických pacientů s akutním onemocněním

Žilní tromboembolie (VTE), která zahrnuje hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolii (PE), představuje častou komplikaci u onkologických pacientů. Bývá také jednou z hlavních příčin úmrtí. Onkologické onemocnění je spojené s častými hospitalizacemi, jež zvyšují riziko vzniku VTE.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Vliv enoxaparinu na tromboembolické příhody u pacientů s rakovinou a zvýšenou hladinou cirkulujících mikropartikulí nesoucích tkáňový faktor

Vliv enoxaparinu na tromboembolické příhody u pacientů s rakovinou a zvýšenou hladinou cirkulujících mikropartikulí nesoucích tkáňový faktor

Vyšší hladiny cirkulujících mikropartikulí nesoucích tkáňový faktor (TFMP – tissue factor-bearing microparticles) jsou u pacientů s rakovinou spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje venózní tromboembolické nemoci (VTE). Nízkomolekulární heparin (LMWH) je u pacientů s rakovinou považován za efektivní v léčbě VTE, nicméně jeho role v prevenci vzniku VTE u nehospitalizovaných pacientů je stále předmětem diskusí.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Enoxaparin v prevenci a terapii tromboembolické nemoci u onkologických pacientů

Enoxaparin v prevenci a terapii tromboembolické nemoci u onkologických pacientů

Tromboembolická nemoc (TEN) představuje častou komplikaci u pacientů se zhoubnými nádory, přičemž zvyšuje morbiditu a mortalitu nemocných, ale také snižuje kvalitu jejich života a komplikuje onkologickou terapii. V prevenci tromboembolické nemoci se často používají antikoagulancia v podobě nízkomolekulárních heparinů (LMWH), mezi něž se řadí enoxaparin.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Aktuální doporučení pro tromboprofylaxi u různých skupin onkologicky nemocných

Aktuální doporučení pro tromboprofylaxi u různých skupin onkologicky nemocných

Dle pracovní skupiny španělské Společnosti pro klinickou onkologii, která v přehledové práci shromáždila nejnovější poznatky a doporučení, je rutinní tromboprofylaxe vhodná především u pacientů hospitalizovaných a u těch, kteří podstupují chirurgickou léčbu.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie