Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Tromboprofylaxe v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Tromboprofylaxe v onkologii

Enoxaparin v prevenci tromboembolické nemoci u pacientů s karcinomem pankreatu

Enoxaparin v prevenci tromboembolické nemoci u pacientů s karcinomem pankreatu

Pokročilý karcinom pankreatu je spojen s vysokou mortalitou a výskytem tromboembolických příhod. Enoxaparin patřící do skupiny nízkomolekulárních heparinů (LMWH) představuje efektivní a bezpečnou metodu tromboprofylaxe. Z výsledků dostupných studií vyplývá, že tento pozitivní efekt je pozorován také u nemocných s karcinomem pankreatu a u jedinců podstupujících operace v oblasti pankreatu.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Vliv pohlaví na výskyt žilní tromboembolie (VTE) u onkologických pacientů

Vliv pohlaví na výskyt žilní tromboembolie (VTE) u onkologických pacientů

Žilní tromboembolie (VTE) je u pacientů s nádorovým onemocněním významnou a častou komplikací. Riziko trombózy se liší podle typu nádoru, stadia onemocnění a přítomnosti dalších komorbidit. Správně nastavená tromboprofylaxe může riziko VTE snížit. Shrnujeme několik analýz týkajících se výskytu a recidiv VTE u onkologických pacientů v závislosti na pohlaví a doporučení pro profylaxi u jednotlivých typů nádorů.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Prodloužená farmakologická tromboprofylaxe u onkologických pacientů po resekci jater

Prodloužená farmakologická tromboprofylaxe u onkologických pacientů po resekci jater

Riziko tromboembolické nemoci po resekci jater zůstává i v současnosti vysoké. Ve studii autorů z prestižních amerických pracovišť (MD Anderson Cancer Center a Mayo Clinic) byla hodnocena bezpečnost a účinnost prodloužené antikoagulace po operačních výkonech na játrech.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Význam monitorování hladiny anti-Xa u pacientů užívajících profylaktické dávky enoxaparinu − série kazuistik

Význam monitorování hladiny anti-Xa u pacientů užívajících profylaktické dávky enoxaparinu − série kazuistik

Nádory, přítomnost centrálního žilního vstupu a chirurgické zákroky znamenají v případě žilního tromboembolismu (VTE − venous thromboembolism) riziko. Proto se onkologickým pacientům po chirurgickém zákroku podává jako pooperační profylaxe nízkomolekulární heparin, například enoxaparin. Ukazatelem účinnosti a bezpečnosti enoxaparinu je hladina anti-Xa (aFXa). Její monitorování a individuální dávkování enoxaparinu dle hladin se u chirurgických pacientů s enoxaparinovou profylaxí provádí stále častěji. Důležité je však vždy racionálně interpretovat získané výsledky.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Trombóza navzdory tromboprofylaxi u onkologických pacientů: terapie a prognóza

Trombóza navzdory tromboprofylaxi u onkologických pacientů: terapie a prognóza

Rekurence žilního tromboembolismu při probíhající antikoagulační terapii je vysoce nepříznivým prognostickým znakem u onkologicky nemocných. Jaký léčebný postup je vhodné zvolit a jaké lze očekávat výsledky?   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Tromboprofylaxe a léčba žilní trombózy u onkologických pacientů

Tromboprofylaxe a léčba žilní trombózy u onkologických pacientů

Větší riziko tromboflebitidy u pacientů s onkologickým onemocněním poprvé popsal před více než 150 lety Armand Trousseau. Dysregulace koagulační kaskády vedoucí k žilní trombóze, krvácení nebo diseminované intravaskulární koagulopatii (DIC) zůstává i dnes velkou výzvou v léčbě onkologických pacientů a významně se podílí na jejich mortalitě, nutnosti opakovaných hospitalizací a snížení kvality života. V klinické praxi je zásadní stratifikace pacientů podle rizika na základě aktuálních doporučení s přihlédnutím k momentálnímu klinickému stavu a prognóze pacienta.   celý článek
Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie