Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Topická antihistaminika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Kožní projevy indukované substancí P a CGRP u chronické kopřivky: účinek cetirizinu a dimetindenu

Specializace: farmaceutický asistent farmacie
Téma: Topická antihistaminika

Vydáno: 27.3.2017

Kožní projevy indukované substancí P a CGRP u chronické kopřivky: účinek cetirizinu a dimetindenu

Role nervového systému a jeho neurotransmiterů v patogenezi alergie a zánětu byla zkoumána teprve v posledních letech. Mastocyty vyskytující se v lidské kůži jsou blízce spojeny se zakončeními senzorických nervů, které po podráždění fyzikálními nebo chemickými podněty uvolňují různé neuropeptidy. Vlivu antihistaminik na biologické účinky neuropeptidů se věnovala práce řeckých autorů publikovaná v časopisu Allergy.

Substance P a CGRP v patogenezi alergie a zánětu

Substance P (SP) a CGRP (calcitonin gene-related peptide) jsou pravděpodobně skladovány v periferních a centrálních zakončeních stejných senzorických neuronů a nejspíše jsou uvolňovány společně. Intradermální injekce SP zdravému jedinci typicky vyvolá lokální uvolnění histaminu, vznik pomfu (kopřivkového pupenu) a zarudnutí. Oproti tomu intradermální aplikace CGRP způsobí opožděný perzistentní erytém a o vzniku iniciální lokální reakce se zatím pouze diskutuje.

Cílem prezentované práce bylo prostudovat kožní projevy indukované SP a CGRP u pacientů s pozdní tlakovou kopřivkou (DPU) a chronickou idiopatickou kopřivkou (CIU) v porovnání se zdravými dobrovolníky (HA). Ve druhé části byl v rámci dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie v každé skupině hodnocen účinek dvou H1-antagonistů (cetirizinu a dimetindenu) v potlačení vzniku pomfu a zarudnutí.

Projevy indukované SP, CGRP a role histaminu

Studie se zúčastnilo 9 pacientů s CIU, 9 pacientů s DPU a 9 HA. Léčiva, která pacienti s kopřivkou běžně užívali, musela být ve stanovené době před začátkem studie vysazena. 3, 7, 15, 30, 60 a 120 minut po intradermální injekci SP, CGRP, histaminu a vehikula (fosfátový pufr) byly vyhodnoceny kožní reakce (velikost, doba přetrvávání apod.).

V porovnání s HA se u pacientů s CIU projevila zvýšená a déle trvající reakce ve formě pomfu po podání SP a CGRP (p < 0,05) a rovněž zarudnutí bylo rozsáhlejší a déletrvající po podání SP (p < 0,003) a CGRP (p = 0,004). Ve skupině pacientů s DPU byl vznik pomfu a zarudnutí indukovaný SP středně intenzivní v porovnání s pacienty s CIU a s HA. 

Cetirizin a dimetinden

Maximální projevy pomfu a zarudnutí, plocha pod křivkou (AUC) grafického vyjádření časové závislosti velikosti kožní reakce a čas do vymizení příznaků byly hodnoceny před podáním látky a 4 hodiny po podání 20 mg cetirizinu, 4 mg dimetindenu nebo placeba.

Projevy indukované SP byly významně potlačeny u HA jen po podání cetirizinu (p < 0,02), ačkoliv jak cetirizin, tak dimetinden ovlivnily kožní projevy v obou skupinách pacientů s kopřivkou (p < 0,05). Rovněž potlačení příznaků indukovaných CGRP podáním obou H1-antihistaminik bylo výraznější u pacientů s chronickou kopřivkou než u HA.

Zdá se, že cetirizin potlačuje kožní projevy indukované SP pravděpodobně modulací G-proteinů, které se účastní aktivace receptoru SP. Tento mechanismus může vysvětlovat větší účinek cetirizinu oproti dimetindenu v redukci kožních příznaků po podání SP. Oba dva H1-antagonisté redukovali počáteční zarudnutí indukované CGRP ve všech testovaných skupinách. Prolongované zarudnutí bylo částečně potlačeno oběma antihistaminiky pouze v případě pacientů s kopřivkou. Vezme-li se v úvahu fakt, že prolongované zarudnutí indukované CGRP má větší rozsah u pacientů s kopřivkou než u HA a že je částečně potlačeno H1-antagonisty u nemocných s kopřivkou, pak lze vyvodit následující:

  • Zarudnutí je způsobeno přímým i nepřímým účinkem CGRP na mikrocirkulaci.
  • H1-anatgonisté jej potlačují jen nepřímým způsobem, jak je patrné u kopřivky.

Pomfy indukované CGRP nebyly H1-antagonisty ovlivněny. To by mohlo naznačovat buď to, že se histamin nepodílí na jejich rozvoji, nebo že je třeba dosáhnout vyšších než obvyklých koncentrací antihistaminik ve tkáni, aby došlo k potlačení vaskulární permeability.

Závěr

H1-antagonisté částečně potlačují vznik pomfu i zarudnutí po podání SP a pouze zarudnutí indukované CGRP. Ve srovnání se zdravými dobrovolníky byl tento účinek zřetelnější u pacientů s kopřivkou. Celkově byly kožní projevy po podání SP potlačeny ve větší míře cetirizinem než dimetindenem.

(ave)

Zdroj: Borici-Mazi R., Kouridakis S., Kountou-Fili K. Cutaneous responses to substance P and calcitonin gene-related peptide in chronic urticaria: the effect of cetirizine and dimethindene. Allergy 1999; 54 (1): 46−56.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Lokálně aplikovaná antihistaminika mohou mít významný protizánětlivý efekt

Systémové podávání antagonistů histaminových receptorů H1 a H2 (H1r a H2r) se používá pro protisvědivé a centrálně sedativní účinky, ale má jen malý protizánětlivý efekt. Řada onemocnění kůže je spojena s poruchou její bariérové funkce. Je známo, že keratinocyty exprimují receptory H1 i H2. Otázkou, zda by účinnost antagonistů H1r a H2r byla vyšší v případě lokální aplikace u zánětlivých dermatóz, se zabývali autoři mezinárodní studie zveřejněné v Journal of Investigative Dermatology.

Systémově podávaná antihistaminika mají u dětí více nežádoucích účinků, než se předpokládalo

Antihistaminika se používají pro léčbu alergické rinitidy, konjunktivitidy, chronické spontánní urtikarie a atopického ekzému. Na základě dříve provedených studií se předpokládalo, že H1 antihistaminika druhé generace mají u dětí jen málo nežádoucích účinků. Vyhodnocením dat z databáze nizozemského farmakovigilančního centra Lareb však bylo zjištěno, že byly hlášeny nežádoucí účinky, které v dříve provedených studiích zabývajících se bezpečností těchto látek dosud nebyly popsány.

Správné indikace H1 antihistaminik 1. generace

Jak se můžeme přesvědčit v mnoha lékových skupinách, nástup nové generace léčiv automaticky neznamená konec té předchozí. Její nedostatky dokonce mohou v určitých případech skýtat terapeutické výhody, jak ukazuje příklad antihistaminik 1. generace.Všechny novinky