Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Střevní záněty: Novinky
Odborné společnosti
Videorozhovor
Kongresy
Časopisy
Zajímavé odkazy
Další...
 

PENTASA® v léčbě ulcerózní kolitidy – otázky a odpovědi z evidence-based medicíny

Specializace: dětská gastroenterologie gastroenterologie a hepatologie
Téma: Střevní záněty

Vydáno: 2.5.2016

PENTASA® v léčbě ulcerózní kolitidy – otázky a odpovědi z evidence-based medicíny

Je preparát Pentasa účinný v léčbě ulcerózní kolitidy? Při jakém rozsahu postižení tlustého střeva je terapie přípravkem Pentasa efektivní?

Ano, preparát Pentasa je účinný v terapii ulcerózní kolitidy jakéhokoliv rozsahu.

Studijní skupina pod vedením S. Hanauera1 prokázala na souboru 374 pacientů, že podávání přípravku Pentasa v dávce 2-4 g denně je efektivní a bezpečnou monoterapií mírně až středně aktivní ulcerózní kolitidy, bez ohledu na rozsah postižení, předchozí kortikosteroidní léčbu nebo předcházející medikaci sulfasalazinem. Tato práce také prokazuje signifikantní účinnost přípravku Pentasa v navození remise (29% vs. 12%u placeba) a zlepšení endoskopického i mikroskopického nálezu.

Je skutečně dostatečné podávání celého denního potřebného množství přípravku Pentasa v jedné denní dávce? Je taková léčba účinná i v udržení remise u pacientů v klidové fázi ulcerózní kolitidy?

Ano, podání celého potřebného množství přípravku Pentasa v jedné denní dávce je nejen postupem zvyšujícím adherenci pacienta k léčbě, ale dostatečně ověřená je i terapeutická efektivita tohoto postupu jak při dlouhodobé udržovací léčbě, tak i v útočné léčbě v aktivní fázi onemocnění.

Limitací terapie mesalazinem byla non-adherence k léčbě, která je detekována u 40-66% IBD pacientů2,3. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující ochotu pacienta k dlouhodobé medikamentózní léčbě patří zejména množství tablet nutných denně užít a frekvence podávání – počet denních dávek4. Kane provedla prospektivní studii s 99 pacienty v klidové fázi ulcerózní kolitidy, která trvala 24 měsíců. Adherentní pacienti měli 89% šanci na udržení remise v porovnání s non-adherentními pacienty, u kterých byla šance pouze 39 % (p=0,001) 5. Výrazné zlepšení adherence při dávkování 1x denně bylo prokázáno např. v práci Greenberga 6. Výsledky studie PODIUM7 prokázaly přetrvávání remise u pacientů s mírnou až středně aktivní ulcerózní kolitidou v 71% po 1 roce při podávání Pentasa sachet 2 g 1x denně, známky úplného slizničního hojení vykazovalo více než 49% pacientů, naopak vředové léze se vyskytovaly u méně než 5% nemocných. Režim podávání Pentasa sachet 2 g 1x denně byl akceptován více než 96% pacientů ve studii. Subanalýza této studie8 také prokazuje v podstatě identickou efektivitu selektivně i u pacientů s levostranným tvarem onemocnění - 69% pacientů s levostrannou ulcerózní kolitidou je po 1 roce stále v klinické a endoskopické remisi na terapii Pentasa sachet 2 g 1 x denně.

Studie MOTUS hodnotící terapeutickou efektivitu v aktivní fázi onemocnění dokumentuje minimálně stejnou terapeutickou účinnost při podávání Pentasa Sachet 4 g v jedné denní dávce oproti konvenčnímu podávání, jediná denní dávka dokonce přinesla lepší výsledky slizničního hojení a časnější nástup remise, bezpečnostní profil obou postupů byl porovnatelný9.

Je vhodné podávání perorálních a lokálních forem přípravků Pentasa (čípky, klyzmata) v kombinované terapii ulcerózní kolitidy?

Ano, kombinovaná terapie je vždy účinnější než perorální nebo topická monoterapie.

Vyšší efektivita kombinované léčby u proktitidy a levostranného tvaru ulcerózní kolitidy je dobře známá a dokumentovaná, avšak kombinovaná medikace je efektivnější i u extenzivní kolitidy. Studie PINCE10 prokázala na souboru 127 pacientů s lehkou nebo středně aktivní extenzivní ulcerózní kolitidou léčených 4 g Pentasa sachet denně signifikantně vyšší úspěšnost v navození remise u pacientů zároveň medikovaných 1 g Pentasa enema denně než u těch nemocných, kteří dostávali placebové klysma (44% vs. 34% po 4 týdnech, 64% vs 43% po 8 týdnech), stejně tak bylo zaznamenáno signifikantně vyšší procento terapeutických odpovědí. Tato léčba byla bezpečná, pacienty dobře akceptována a lze ji zvážit jako medikaci první linie.

Kde všude v trávicí trubici se mesalazin uvolňuje a terapeuticky působí? Jak se resorbuje, jaké jsou jeho plasmatické hladiny a tedy systémová expozice lidského organismu?

Po rychlé pasáži žaludkem dochází k postupnému uvolňování mesalazinu v trávicí trubici od duodena až po rektum, plasmatické hladiny jsou stabilní a nízké.

Tableta Pentasa je po polknutí cca během 20 minut dezintegrována na granule (forma sachetů obsahují již přímo granulát), které rychle procházejí pylorem. Tento proces není ovlivněn příjmem potravy. Tablety s postupným pH dependentním uvolňováním mesalazinu (Salofalk®, Asacol®) mohou retinovat s potravou v žaludku až několik hodin11, absorpce preparátu Asacol® je navíc více ovlivněna hodnotou pH žaludečního prostředí12. Střední čas transitu přípravku Pentasa tenkým střevem je 3.7 hodiny (dochází ke kontinuálnímu uvolňování léčiva a terapeutickému působení od duodena až po ileum), přibližně 75% mikrogranulí dosahuje začátku tlustého střeva a zde se léčivo dále již pomaleji, ale trvale uvolňuje v celé délce tračníku až po rektum13,14. Pomalejší uvolňování v tračníku je zde způsobené pomalejší pasáží. Provedené farmakokinetické a farmakodynamické studie s preparátem Pentasa prokázaly stabilní koncentrace mesalazinu v průběhu tenkého a tlustého střeva, a stabilní a nízké plasmatické koncentrace mesalazinu a jeho metabolitu acetyl-5-aminosalicylové kyseliny 13,15. Tyto koncentrace jsou mírně nižší a vykazují menší výkyvy v porovnání s výsledky studií provedených tabletami s postupným pH dependentním uvolňováním mesalazinu13. Vzhledem k ověřené nízké plasmatické koncentraci bez významných peeků16 je systémová toxicita minimální.

Je uvolňování a tedy i terapeutické působení přípravku Pentasa ovlivněné příjmem potravy, průjmem nebo hodnotou pH v žaludku a střevě?

Uvolňování mesalazinu z preparátu Pentasa je nezávislé na příjmu potravy a přítomnosti průjmu, hodnota pH v trávicí trubici ho pravděpodobně ovlivňuje minimálně.

Již průchod mikrogranulí z žaludku do duodena není nijak ovlivněn příjmem potravy, vliv pH žaludečního obsahu13 není zásadní, což je důležité zejména při velmi častém užívání antisekrečně působících léků zvyšujících žaludeční pH (inhibitory protonové pumpy, H-2 blokátory). Stejně tak není ovlivněno uvolňování léčiva při průjmu jako častém symptomu ulcerózní kolitidy17. Aktivní ulcerózní kolitida může významným způsobem snižovat pH v lumen tlustého střeva18 a použití preparátu Pentasa by mohlo být výhodnější než použití preparátů se zásadním vlivem pH na uvolnění mesalazinu (Salofalk®, Asacol®). Pro tento logický teoretický předpoklad však zatím není v publikované literatuře dostatek důkazů.

Je podávání preparátu Pentasa účinnou chemoprevencí kolorektálního karcinomu u pacientů s ulcerózní kolitidou?

Ano, podávání mesalazinu obsaženého v preparátu Pentasa je ověřenou látkou snižující riziko výskytu kolorektálního karcinomu u pacientů s ulcerózní kolitidou, kteří představují populaci s vysokým rizikem vzniku tohoto onemocnění.

U pacientů s ulcerózní kolitidou je incidence kolorektálního karcinomu zvýšena 2.4x oproti non-IBD populaci, rizikovými přitěžujícími faktory jsou vznik choroby v mladém věku, mužské pohlaví, extenzivní rozsah postižení19, přítomnost PSC (primární sklerozující cholangitida) a rodinná zátěž karcinomem kolorekta20. U extenzivní vysoce aktivní ulcerózní kolitidy je toto riziko zvýšeno dokonce 19x21. Medikace mesalazinem v dávce vyšší než 1.2 g denně redukuje riziko vzniku neoplázie tračníku u ulcerózní kolitidy o 91%20 , při dávce vyšší než 4.5 g denně je toto riziko redukováno o více než 97%22 a je tak víceméně na úrovni běžné populace, je nezbytné zdůraznit pravidelné a dlouhodobé užívání této chemoprofylaxe22.

prim. MUDr. Luděk Hrdlička,
oddělení gastroenterologie,
Poliklinika Budějovická - Medicon a.s.

Literatura:

 1. Hanauer S  et al. Mesalamine capsules for treatment of active ulcerative colitis: results of a controlled trial. Pentasa Study Group. The American Journal of Gastroenterology .1993, 88(8):1188-1197.
 2. Lakatos PL et al. Prevalence, predictors, and clinical consequences of medical adherence in IBD: how to improve it? World J Gastroenterol. 2009;15:4234-4239.
 3. Cerveny P et al. Nonadherence in inflammatory bowel disease: results of factor analysis Inflamm Bowel Dis 2007; 13(10): 1244–1249.
 4. Kane SV et al. Prevalence of nonadherence with maintenance mesalamine in quiescent ulcerative colitis. Am J Gastroenterol 2001; 96(10): 2929–2933.
 5. Kane SV et al. Medication nonadherence and the outcomes of patients with quiescent ulcerative colitis.Am J Med 2003; 114(1): 39-43.
 6. Greenberg. Overview of patient compliance with medication dosing: a literature review. Clin Ther 1984; 6(5): 592-9
 7. Dignass AU et al. Mesalamine once daily is more effective than twice daily in patients with quiescent ulcerative colitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2009;7(7):762-769.
 8. Bokemeyer B, et al. Mesalazine in left-sided ulcerative colitis: Efficacy analyses from the PODIUM trial on maintenance of remission and mucosal healingJ Crohn's and Colitis. 2012; 6(4):476-482.
 9. Flourie B et al. Randomised clinical trial: once- vs. twice-daily prolonged-release mesalazine for active ulcerative colitis. Aliment Pharmacol Ther. 2013;37(8):767-775.
 10. Marteau P et al. Combined oral and enema treatment with Pentasa (mesalazine) is superior to oral therapy alone in patients with extensive mild/moderate active ulcerative colitis: a randomised, double blind, placebo controlled study. Gut, 54 (2005), pp. 960–965
 11. Brynskov J et al. Clinical pharmacology in gastroenterology: development of new forms of treatment in inflammatory bowel disease. Scand J Gastreonterol 1996; 216: 175-80
 12. Wlitinck EHH et al. Absorption of oral-mesalazine containig preprations and the influence of famotidine on the absorption. Scand J Gastrenterol 1990; 25:579-84
 13. De VM. Clinical pharmacokinetics of slow release mesalazine. Clin Pharmacokinet. 2000;39(2):85-97.
 14. Xu CT et al. Drug therapy for ulcerative colitis .World J Gastroenterol. 2004;10(16):2311-2317. a Sinha A et al. Intestinal performance of two mesalamine formulations in patients with active ulcerative colitis as assessed by gamma scintigraphy. Practical Gastroenterology. 2003;27(10):56-69.
 15. Hardy JG et al. Localization of drug release sites from an oral sustained-release formulation of 5-ASA (Pentasa®) in the gastrointestinal tract using gamma scintigraphy. J Clin Pharmacol. 1993;33(8):712-718.
 16. Christensen LA et al. Topical and systemic availability of 5-aminosalicylate: comparisons of three controlled release preparations in man. Aliment Pharmacol Ther. 1990;4(5):523-533.
 17. Lisbet et al. Release of 5-aminosalicylisc acid from Pentasa® during normal and accelerated intestinal transit time. Br J cloin Pharmac. 1987;23: 365-369
 18. Nugent et al. Intestinal luminal pH in IBD. GUT 2001; 48: 571-577
 19. Jess Tet al. Risc of colorectal cancer in patients with ulceratice colitis: a meta-analysis of population-based cohort studies. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012;10(6):639-645.
 20. Eaden JA et al. Colorectal cancer prevention in ulcerative colitis:a case-control study. Aliment Pharmacol Ther. 2000;14:145-153.
 21. Gillen CD et al. Gut. Ulcerative colitis and Crohn's disease: a comparison of the colorectal cancer risk in extensive colitis. 1994;35:1590-1592.
 22. Tang J et al. Mesalamine protects against colorectal cancer in inflammatory bowel disease. Dig Dis Sci. 2010;55(6):1696-1703.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko vzniku kolorektálního karcinomu u pacientů s ulcerózní kolitidou

Pacienti s ulcerózní kolitidou (UC) mají vyšší riziko rozvoje kolorektálního karcinomu (CRC). Autoři z dánské Kodaně provedli metaanalýzu studií zkoumajících výskyt CRC u pacientů s UC a pokusili se určit sílu tohoto vztahu.

Mesalazin v léčbě ulcerózní kolitidy − podávání v jedné denní dávce zvyšuje adherenci k léčbě

Mesalazin (kyselina 5-aminosalicylová) je dle konsenzu Evropské organizace pro střevní záněty (ECCO − European Crohn’s and Colitis Organisation) základem léčby aktivní − zejména lehké a středně těžké − ulcerózní kolitidy a lékem první volby pro udržení remise u tohoto onemocnění.

Užívání mesalazinu jednou denně zlepšuje adherenci pacientů k léčbě

Idiopatické střevní záněty (IBD) jsou příkladem onemocnění, která významně omezují kvalitu života postižených. Vzhledem k chronickému charakteru těchto onemocnění je pro pacienty velkou výzvou dlouhodobě udržet dostatečnou adherenci k léčbě.Všechny novinky