Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Rosuvastatin vede k poklesu kardiovaskulárních příhod u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním – výsledky studie JUPITER

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 22.9.2015

Rosuvastatin vede k poklesu kardiovaskulárních příhod u pacientů s chronickým ledvinným onemocněním – výsledky studie JUPITER

Pacienti se středně významnou renální insuficiencí mají vyšší riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody či úmrtí spojeného s vaskulárním onemocněním. Některé studie ukazují na snížený efekt statinů u vysoce rizikových pacientů s těžkým renálním selháním a potřebou dialýzy. Studie JUPITER ukázala významnou redukci výskytu významných vaskulárních příhod i snížení mortality u pacientů se středně významnou renální insuficiencí léčených rosuvastatinem.

Studie JUPITER (Justification for the Use of statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) zahrnovala pacienty bez kardiovaskulárního onemocnění, u nichž byly hodnoty LDL cholesterolu < 3,36 mmol/l a vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu (hsCRP) > 2 mg/l. Těmto nemocným byl preventivně podáván rosuvastatin v dávce 20 mg nebo placebo. Sekundární analýza byla zaměřena na srovnání kardiovaskulárních komplikací a mortality u pacientů, již měli při vstupu do studie přítomny známky středně významné ledvinné nedostatečnosti (odhadovaná glomerulární filtrace, eGFR < 60 ml/min/1,73 m2). Jednalo se o 3267 nemocných, jejichž výsledky byly srovnány s výsledky 14 528 dalších subjektů ve studii, jejichž ledvinné funkce byly v normě. Medián sledování byl 1,9 roku s maximem 5 let.

Jedinci účastnící se studie JUPITER, jejichž ledvinné funkce byly při vstupu do studie středně významně kompromitované, měli vyšší riziko vaskulární příhody. Rosuvastatin byl u těchto nemocných spojen se 45% snížením rizika infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, nemocničního pobytu z důvodu nestabilní anginy pectoris, nutnosti provedení arteriální revaskularizace či potvrzeného rizika úmrtí z kardiovaskulární příčiny (p = 0,002). Současně bylo podávání rosuvastatinu spojeno také se 44% snížením úmrtí ze všech příčin (p = 0,005). Medián poklesu hladin LDL cholesterolu a hsCRP i profil nežádoucích účinků spojených s léčbou se nelišil mezi jedinci s narušenou funkcí ledvin či funkcí normální. Medián odhadované GFR po 12 měsících léčby se částečně zlepšil u nemocných užívajících rosuvastatin oproti placebu.

Tato analýza ukázala, že u nemocných se středně kompromitovanými funkcemi ledvin vede rosuvastatin k poklesu výskytu kardiovaskulárních příhod i mortality, a to jak u žen, tak i mužů.

(eza)

Zdroj: Ridker P. M., MacFadyen J., Cressman M., Glynn R. J. Efficacy of rosuvastatin among men and women with moderate chronic kidney disease and elevated high-sensitivity C-reactive protein: a secondary analysis from the JUPITER (Justification for the Use of Statins in Prevention – an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin). Trial J Am Coll Cardiol 2010; 55: 1266–1273.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rosuvastatin snižuje CRP více než atorvastatin

Metaanalýza 13 randomizovaných studií ukázala, že rosuvastatin vede k většímu snížení koncentrace C-reaktivního proteinu (CRP) než atorvastatin, a to v poměru dávek 1 : 1 i 1 : 2. Do této metaanalýzy, publikované v srpnu 2015 v časopisu Angiology, byly zařazeny všechny randomizované studie porovnávající vliv rosuvastatinu a atorvastatinu na hladinu CRP vyhledané v databázích PubMed, Ovid a Elsevier k červnu 2014.

Atorvastatin může snížit kardiovaskulární riziko pacientů s revmatoidní artritidou

Podávání atorvastatinu zlepšuje lipidový profil pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Jak ukázala právě publikovaná studie u 488 japonských pacientů, lipidémii u těchto pacientů ovlivňuje i kontrola samotného revmatického onemocnění.

Naftidrofuryl a jeho efekt v terapii klaudikací dolních končetin

Doporučení pro léčbu intermitentních klaudikací dolních končetin zahrnují změny životního stylu a obecná doporučení týkající se kardiovaskulární prevence. Nicméně úloha symptomatické terapie vazoaktivními léky je stále ještě nevyjasněna.Všechny novinky