Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Incidence kardiovaskulárních příhod a krvácení do GIT při současné terapii klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 9.12.2015

Incidence kardiovaskulárních příhod a krvácení do GIT při současné terapii klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy

Tématem nejnovější metaanalýzy z roku 2015 bylo zjistit výskyt nežádoucích cerebrovaskulárních a GIT příhod u pacientů užívajících klopidogrel společně s inhibitory protonové pumpy.

Duální antitrombocytární léčba aspirinem a klopidogrelem je doporučována u pacientů po akutním koronárním syndromu a po perkutánních koronárních zákrocích (zavedení stentu) s cílem snížit riziko nežádoucích kardiovaskulárních příhod. Jejím rizikem je však fakt, že může zvýšit riziko krvácení. Je známo, že inhibitory protonové pumpy (PPI) signifikantně snižují riziko krvácení z horní části gastrointestinálního traktu (GIT) u pacientů s protidestičkovou léčbou. Aktivace klopidogrelu je závislá na hepatálním cytochromu P450, který může být inhibován účinkem PPI. Na základě těchto údajů vydala americká FDA varování týkající se současného užívání klopidogrelu s omeprazolem nebo esomeprazolem. Je nutné zdůraznit, že většina dat o klinické významnosti interakce mezi PPI a klopidogrelem byla získána z observačních studií, jejichž výsledky jsou rozporuplné. Cílem metaanalýzy, publikované v roce 2015 v časopisu Open Heart, bylo zjistit výskyt nežádoucích cerebrovaskulárních a GIT příhod u pacientů užívajících klopidogrel společně nebo bez PPI. Současně se autoři metaanalýzy snažili najít rizikové faktory pro interakci mezi PPI a duální antitrombocytární terapií. 

Jako zdroje dat byly užity databáze PubMedScopus a Cochrane Central Register of Controlled Trials, ve kterých byly autory vyhledány klinické observační studie u pacientů užívajících klopidogrel současně s či bez PPI. Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 39 studií s celkem 214 851 pacienty, z nichž 73 731 (34,3 %) dostávalo kombinaci klopidogrelu a PPI. V analýze sloučených dat ze studií vyplynulo, že byla nalezena vyšší incidence obecné mortality, infarktů myokardu, trombóz stentů a cerebrovaskulárních příhod ve skupině probandů užívajících oba dva uvedené léky. Výsledky však mohly být ovlivněny rozdílnou strukturou studií a nejednotnými základními charakteristikami souborů pacientů (vyšší komorbidita u pacientů s PPI). Naopak při hodnocení 8 kontrolovaných randomizovaných klinických studií s celkem 23 552 pacienty s klopidogrelem a PPI a odpovídajících klinických studií pacientů bez PPI však nebyly nalezeny žádné rozdíly v incidenci mortality či ischemických příhod. Tyto studie dokumentovaly zároveň signifikantní redukci rizika krvácení do gastrointestinálního traktu u pacientů užívajících PPI společně s klopidogrelem. 

Závěrem metaanalýzy bylo konstatováno, že PPI je u pacientů současně užívajících klopidogrel považován spíše za rizikový faktor kardiovaskulárních nežádoucích příhod než za kauzální příčinu těchto událostí. Vzájemné ovlivnění farmakodynamiky obou preparátů nemá s velkou pravděpodobností klinickou významnost. Navíc u pacientů s klopidogrelem a současnou terapií PPI zůstává nesporným benefitem snížení krvácení do gastrointestinálního traktu. 

(moa) 

Zdroj: Cardoso R. N., Benjo A. M., DiNicolantonio J. J. et al. Incidence of cardiovascular events and gastrointestinal bleeding in patients receiving clopidogrel with and without proton pump inhibitors: an updated meta-analysis. Open Heart 2015 Jun 30; 2 (1): e000248.

 

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Časné podávání rosuvastatinu při PCI omezuje poškození myokardu

Ateroskleróza je příčinou řady komplikací včetně ischemické choroby srdeční, periferního onemocnění tepen nebo cévních mozkových příhod. V rámci jejich primární i sekundární prevence se uplatňují především statiny. Účinnosti a bezpečnosti časného podání rosuvastatinu u starších nemocných s akutním koronárním syndromem bez ST elevací (NSTEACS), kteří podstoupili elektivní perkutánní koronární intervenci (PCI), se věnovala práce uveřejněná letos v časopisu Clinical Drug Investigation.

Klopidogrel s aspirinem a funkční výsledky po prodělané TIA či malé mrtvici

Mozkový iktus s velkým neurologickým deficitem je v průběhu prvních pár týdnů po prodělané TIA či malém iktu častou komplikací. Použití kombinované protidestičkové léčby klopidogrelu s aspirinem může vést nejen ke snížení rizika rozvoje velkého iktu, ale zároveň i k lepším funkčním výsledkům u léčených pacientů.

Přidání klopidogrelu k aspirinu sníží riziko cévních mozkových příhod

Právě publikovaná analýza 5 randomizovaných kontrolovaných studií s 24 084 pacienty ukázala, že duální terapie klopidogrelem a kyselinou acetylsalicylovou (ASA) snižuje riziko cévní mozkové příhody (CMP) více než samotná ASA. Tento přínos se týká osob po prodělané CMP nebo tranzientní ischemické atace (TIA) i osob s vysokým rizikem CMP.Všechny novinky