Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Vliv typu a dávky užívaného statinu na účinek alirocumabu

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 2.6.2017

Vliv typu a dávky užívaného statinu na účinek alirocumabu

Podávání statinů zvyšuje hladiny cirkulující PCSK9 a tím také clearance alirocumabu. Zda má typ a dávka statinů vliv také na účinek alirocumabu, hodnotila nově zveřejněná analýza poolovaných dat z programu ODYSSEY.

Úvod

První linií léčby směřující ke snížení hladin LDL cholesterolu (LDL-c) a tím ke snížení kardiovaskulárního rizika, jsou v současné době statiny. Ne vždy se podaří dosáhnout jejich podáváním dostatečného snížení LDL-c. Jde například o pacienty s aterosklerotickými kardiovaskulárními onemocněními, s vysokými základními hodnotami LDL-c (zejména o nemocné s heterozygotní familiární hypercholesterolémií) nebo o osoby netolerující vysoké dávky statinů. Guidelines v Evropě i v USA v těchto případech doporučují k léčbě statiny přidat nestatinové hypolipidemikum, například inhibitor absorpce cholesterolu ezetimib nebo inhibitor PCSK9 (proproteinkonvertázy subtilisin/kexin typu 9) alirocumab.

Přidání alirocumabu k léčbě statinem

PCSK9 se váže na LDL receptor a vede k jeho degradaci. Přidání alirocumabu k léčbě statinem vede k poklesu LDL-c o 50–60 %. Clearance alirocumabu z cirkulace částečně souvisí s koncentrací PCSK9, a to prostřednictvím jevu zvaného target-mediated clearance. Předpokládá se proto, že vyšší koncentrace PCSK9 zvyšují clearance alirocumabu. Podávání statinů ovlivňuje hladiny cirkulující PCSK9 prostřednictvím statiny zprostředkované aktivace transkripčního faktoru SREBP2 (sterol regulatory element-binding protein 2), který zvyšuje expresi genů LDLR a PCSK9. Účinek monoklonálních protilátek tedy může být potenciálně ovlivněn velikostí dávky podávaných statinů.

Metodika studie

Studie využila poolovaná data z 8 klinických hodnocení fáze III z programu ODYSSEY. Celkem 4 629 pacientů užívajících statiny bylo rozděleno podle dávky alirocumabu do 3 skupin: 75 nebo 150 mg každé 2 týdny a kontrolní skupina (placebo/ezetimib). Celkem 58,4 % pacientů bylo léčeno vysokodávkovou statinovou terapií (atorvastatin 40–80 mg, rosuvastatin 20–40 mg, simvastatin 80 mg), 28,6 % střednědávkovou statinovou terapií (atorvastatin 20 až < 40 mg, rosuvastatin 10 až < 20 mg, simvastatin 40 až < 80 mg) a 12,9 % nízkodávkovou statinovou terapií (atorvastatin < 20 mg, rosuvastatin < 10 mg, simvastatin < 40 mg).

Výsledky

Průměrné výchozí hodnoty PCSK9 byly vyšší u vysokodávkové než u středně- a nízkodávkové statinové terapie. Výchozí hladiny LDL-c byly podobné napříč skupinami bez ohledu na intenzitu statinové léčby. Ve 24. týdnu nebyla zjištěna významná souvislost mezi typem a dávkou statinu a změnou hladin LDL-c proti výchozím hodnotám nebo procentem pacientů, kteří dosáhli cílových hodnot LDL-c. Incidence nežádoucích účinků byla obdobná u alirocumabu i v kontrolní skupině, s výjimkou vyšší incidence reakcí v místě vpichu ve skupinách s alirocumabem.

Závěr

Alirocumab je dobře tolerován a jeho účinek na LDL-c není závislý na typu ani dávce současně podávaného statinu.

(blu)

Zdroj: Catapano A. L., Lee L. V., Louie M. J. et al. Efficacy of alirocumab according to background statin type and dose: pooled analysis of 8 ODYSSEY phase 3 clinical trials. Sci Rep 2017 Apr 4; 7: 45788, doi: 10.1038/srep45788.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Redukce aterogenních lipidů a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod při léčbě alirocumabem

Autoři níže prezentované práce provedli analýzu výsledků 10 studií v rámci programu ODYSSEY, které srovnávaly léčbu alirocumabem s kontrolami (placebo/ezetimib) u pacientů léčených maximální tolerovanou dávkou statinů. Cílem bylo zhodnocení vztahu mezi přídatným snížením hladiny LDL-c, non-HDL cholesterolu a apolipoproteinu B-100 a redukcí výskytu závažných KV příhod.

Alirocumab v terapii hypercholesterolémie u pacientů s DM

Jedinci trpící diabetem (DM) jsou považováni za vysoce rizikovou skupinu z hlediska rozvoje kardiovaskulárních chorob. Dílčí analýza studie ODYSSEY COMBO II porovnávala efekt alirocumabu v terapii hypercholesterolémie u pacientů ve vysokém kardiovaskulárním riziku trpících diabetem oproti jedincům, u nichž diabetes nebyl diagnostikován.

Bezpečnost alirocumabu − analýza dat ze 14 randomizovaných studií

Alirocumab, monoklonální protilátka proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), byl v roce 2015 schválen k léčbě dospělých pacientů s hypercholesterolémií, kteří vyžadují další snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c). K lepšímu zhodnocení bezpečnostního profilu tohoto léku měla za cíl napomoci rovněž následující analýza.Všechny novinky