Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Vliv alirocumabu na hladinu lipoproteinu (a)

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 21.2.2017

Vliv alirocumabu na hladinu lipoproteinu (a)

Zvýšená koncentrace lipoproteinu [Lp(a)] je pokládána za nezávislý faktor zvyšující kardiovaskulární (KV) riziko. Alirocumab účinně snižuje hladinu LDL cholesterolu (LDL-c) a navozuje i pokles koncentrace Lp(a). S využitím dat z 10 studií fáze III programu ODYSSEY byl nově vyhodnocen efekt dlouhodobého podávání alirocumabu na pokles Lp(a).

Vliv alirocumabu na LDL-c

Alirocumab je plně humánní monoklonální protilátka proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). Vyhodnocení 10 klinických studií fáze III ukázalo, že podávání alirocumabu vede v průběhu 24 týdnů až k 62% k poklesu LDL cholesterolu (LDL-c) proti původním hodnotám. Incidence nežádoucích účinků byla přitom obdobná jako v kontrolních skupinách. Tyto studie zahrnovaly zejména pacienty s vysokým KV rizikem, včetně pacientů po prodělané KV příhodě a jedinců s heterozygotní familiární hypercholesterolémií (HeFH).

Alirocumab a Lp(a)

Zvýšená hladina Lp(a) je spojována se zvýšeným rizikem koronárních onemocnění, iktu a valvulární aortální stenózy. Poolovaná analýza 3 studií fáze II prokázala, že alirocumab může koncentrace Lp(a) snižovat. Medián poklesu Lp(a) činil po 8−12 týdnech podávání alirocumabu 30 %. V jednotlivých klinických studiích fáze III alirocumab ve 24. týdnu podávání u pacientů s HeFH i u non-FH osob snižoval koncentraci Lp(a) v průměru o 25–30 % v porovnání se vstupními hodnotami.

Metodika analýzy

Cílem nové analýzy bylo vyhodnotit, zda pokles Lp(a) přetrvává i při dlouhodobém podávání alirocumabu. Byla použita data 4915 pacientů z 10 randomizovaných dvojitě zaslepených klinických studií fáze III z programu ODYSSEY. Hodnocen byl účinek alirocumabu mezi 24. a 104. týdnem léčby. Data o účinnosti byla poolována do 4 skupin podle dávky alirocumabu, použitého komparátoru a současného užívání statinů.

Ve dvou studiích byl alirocumab aplikován v dávce 150 mg každé dva týdny (Q2W), u zbylých 8 studií se začínalo s dávkou 75 mg Q2W, která byla v závislosti na dosaženém poklesu LDL-c v 8. týdnu zvýšena na 150 mg Q2W od 12. týdne (režim 75/150 mg Q2W). Komparátory byly placebo nebo ezetimib. V 8 studiích pacienti současně užívali statiny (a případně i jiná hypolipidemika). Maximální tolerovaná dávka statinů byla podávána v 6 studiích.

Výsledky

Ve 24. týdnu léčby byly koncentrace Lp(a) u pacientů užívajících alirocumab v režimu 75/150 mg Q2W sníženy o 23–27 % a u pacientů s dávkováním 150 mg Q2W o 29 % v porovnání se vstupními hodnotami (p < 0,0001 proti kontrolním skupinám pro všechna srovnání). Pokles přetrvával i v období 78−104 týdnů od začátku léčby a nebyl závislý na rase, pohlaví, přítomnosti FH, vstupních hodnotách Lp(a), koncentraci LDL-c ani na užívání statinů.

Závěr

Na rozdíl od statinů, které mají na Lp(a) minimální vliv, vede podávání alirocumabu kromě výrazného snížení LDL-c také k významnému a trvalému snížení Lp(a).

(blu)

Zdroj: Gaudet D., Watts G. F., Robinson J. G. et al. Effect of alirocumab on lipoprotein(a) over ≥ 1.5 years (from the Phase 3 ODYSSEY Program). Am J Cardiol 2017; 119 (1): 40–46, doi: 10.1016/j.amjcard.2016.09.010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alirocumab prokázal bezpečnost a účinnost po dobu 3 let

Otevřené 3leté sledování pacientů s familiární hypercholesterolémií léčených alirocumabem spolu se statinem ± ezetimibem ukázalo dlouhodobou bezpečnost a snášenlivost této terapie při přetrvávajícím snížení hladiny LDL cholesterolu.

Snižování LDL cholesterolu pomocí inhibitorů PCSK9 u pacientů na maximální tolerované konvenční terapii − zkušenosti z reálné klinické praxe

Účinnost a bezpečnost inhibitorů proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) byla dosud studována zejména v kontrolovaných klinických studiích na vybraných skupinách pacientů. Američtí autoři se v nedávno publikované studii zaměřili na použití alirocumabu a evolocumabu ve skutečné praxi, u nemocných se suboptimálním snížením hladiny LDL cholesterolu při obvyklé léčbě.

Jak rozpoznat pacienty s familiární hypercholesterolémií ve své praxi

Familiární hypercholesterolémie je geneticky podmíněná porucha metabolismu lipidů, která u nemocných výrazně zvyšuje riziko předčasného úmrtí na kardiovaskulární choroby. Identifikace těchto rizikových jedinců, jejich léčba nebo případné nasměrování do péče specialistů leží především na bedrech praktických lékařů.Všechny novinky