Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Redukce aterogenních lipidů a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod při léčbě alirocumabem

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 10.4.2017

Redukce aterogenních lipidů a výskyt závažných kardiovaskulárních příhod při léčbě alirocumabem

Autoři níže prezentované práce provedli analýzu výsledků 10 studií v rámci programu ODYSSEY, které srovnávaly léčbu alirocumabem s kontrolami (placebo/ezetimib) u pacientů léčených maximální tolerovanou dávkou statinů. Cílem bylo zhodnocení vztahu mezi přídatným snížením hladiny LDL-c, non-HDL cholesterolu a apolipoproteinu B-100 a redukcí výskytu závažných KV příhod.

Ve velkých studiích se statiny a ezetimibem byl potvrzen kontinuální přímý vztah mezi redukcí hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) a závažnými nežádoucími kardiovaskulárními příhodami (MACE), a to až do dosažení hladiny LDL-c 1,4 mmol/l. Není však známo, zda tento vztah trvá i při velmi nízké hladině LDL-c (pod 1,3 mmol/l).

Metodika analýzy

Data byla shromážděna z 10 dvojitě zaslepených studií (6 699 pacientoroků ve sledování). Sledovaní pacienti, kteří měli nasazenu standardní léčbu statiny, byli randomizováni k léčbě alirocumabem 75/150 mg každé 2 týdny nebo k léčbě placebem/ezetimibem po dobu 24−104 týdnů. Tato analýza zahrnovala 4 974 pacientů (3 182 užívalo alirocumab, 1 174 placebo, 618 ezetimib). V post-hoc multivariační analýze byl stanoven vztah mezi průměrnou hladinou lipidů během léčby, resp. procentuální redukcí hladiny lipidů od začátku léčby, a výskytem MACE (úmrtí na ischemickou chorobu srdeční, nefatální infarkt myokardu, ischemická cévní mozková příhoda, nestabilní angina pectoris vyžadující hospitalizaci). 

Výsledky

Celkem došlo k redukci hladiny LDL-c pod 1,3 mmol/l u 33,1 % pacientů (44,7−52,6 % při léčbě alirocumabem, 6,5 % při léčbě ezetimibem a 0 % s placebem). Celkem prodělali MACE 104 pacienti (medián času do příhody 36 týdnů od zahájení sledování). S každým 1 mmol/l snížení LDL-c došlo k redukci rizika MACE o 24 % (adjustovaný poměr rizik [HR] 0,76; 95% CI 0,63–0,91; p = 0,0025). Procentuální redukce v LDL-c od začátku sledování nepřímo korelovala s výskytem MACE (HR 0,71; 95% CI 0,57–0,89 na přídatnou 50% redukci LDL-c od začátku sledování; p = 0,003). Obdobný vztah byl pozorován u non-HDL cholesterolu a apolipoproteinu B-100, včetně procentuálních redukcí jejich hladin během léčby.

Závěr

V post-hoc analýze 10 studií v rámci programu ODYSSEY byla větší procentuální redukce hladiny LDL-c a nižší hladina LDL-c během léčby spojena s nižší incidencí MACE; týkalo se to i pacientů s velmi nízkou hladinou LDL-c (< 1,3 mmol/l). Kromě toho nízká hladina LDL-c nebyla spojena s vyšším výskytem nežádoucích KV příhod. Tyto výsledky budou dále zkoumány v prospektivní studii ODYSSEY OUTCOMES. 

(kry)

Zdroj: Ray K. K., Ginsberg H. N., Davidson M. H. et al. Reductions in atherogenic lipids and major cardiovascular events: a pooled analysis of 10 ODYSSEY trials comparing alirocumab with control. Circulation 2016, 134 (24): 1931−1943, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024604.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alirocumab v terapii hypercholesterolémie u pacientů s DM

Jedinci trpící diabetem (DM) jsou považováni za vysoce rizikovou skupinu z hlediska rozvoje kardiovaskulárních chorob. Dílčí analýza studie ODYSSEY COMBO II porovnávala efekt alirocumabu v terapii hypercholesterolémie u pacientů ve vysokém kardiovaskulárním riziku trpících diabetem oproti jedincům, u nichž diabetes nebyl diagnostikován.

Bezpečnost alirocumabu − analýza dat ze 14 randomizovaných studií

Alirocumab, monoklonální protilátka proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), byl v roce 2015 schválen k léčbě dospělých pacientů s hypercholesterolémií, kteří vyžadují další snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c). K lepšímu zhodnocení bezpečnostního profilu tohoto léku měla za cíl napomoci rovněž následující analýza.

Bezpečnost velmi nízké hladiny LDL-c při léčbě alirocumabem

Protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) mohou, pokud jsou použity v kombinaci se standardní hypolipidemickou léčbou, snižovat hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) na velmi nízké hodnoty.Všechny novinky