Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Program ODYSSEY a jeho dosavadní výsledky

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 19.10.2016

Program ODYSSEY a jeho dosavadní výsledky

Program ODYSSEY je rozsáhlý soubor klinických studií fáze III, které zkoumají účinnost, bezpečnost a tolerabilitu nového hypolipidemika alirocumabu v monoterapii či v kombinaci s jinými hypolipidemiky. Předběžné výsledky, které byly dosud prezentovány, vzbuzují velké naděje – alirocumab významně snižuje koncentraci LDL cholesterolu i u vysoce rizikových pacientů, jimž se nedařilo dosahovat cílových hodnot LDL cholesterolu ani maximálně tolerovanými dávkami statinu a/nebo ezetimibu.

Úvod

Cílem programu je účast 23 tisíc pacientů s familiární hypercholesterolémií, jinou primární hypercholesterolémií s vysokým kardiovaskulárním rizikem nebo pacientů s intolerancí statinů ve studiích v Severní a Jižní Americe, Evropě, Austrálii a Asii. Hodnotí vliv léčby alirocumabem v různých dávkovacích schématech proti placebu, ezetimibu (selektivní inhibitor absorpce cholesterolu v kartáčovém lemu membrány enterocytu) a atorvastatinu/rosuvastatinu (statinům). Většina studií je randomizovaná, dvojitě zaslepená, paralelní a kontrolovaná.

Alirocumab

Alirocumab (původní název této molekuly byl SAR236553/REGN727) je injekčně podávané hypolipidemikum z nové skupiny označované jako inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). PCSK9 je enzym, který zodpovídá za regulaci exprese LDL receptoru, a hraje tedy významnou úlohu v metabolismu cholesterolu. Inhibice PCSK9 vede ke zvýšení koncentrace LDL receptorů, což má za následek zvýšené vychytávání LDL v játrech a tím snížení plazmatické koncentrace LDL cholesterolu. Inhibitory PCSK9 tak jsou schopné snížit hladinu LDL cholesterolu na hodnoty, které jsou při nasazení statinů prakticky nedosažitelné. Současně snižují i hladinu apolipoproteinu B (Apo B), non-HDL cholesterolu, triglyceridů (TG) a lipoproteinu a (Lp[a]).

Předběžné výsledky – účinnost 

Ve všech studiích, u nichž jsou již známy definitivní nebo předběžné výsledky, vedla léčba alirocumabem ke konzistentnímu snížení hladiny LDL cholesterolu o 45–62 % při podávání 1× za 14 dní oproti placebu a o 36 % oproti léčbě ezetimibem. Současně bylo zaznamenáno – v závislosti na použité dávce a charakteristice pacientů – snížení apoB o 30–54 % proti placebu a o 21–26 % proti ezetimibu; non-HDL cholesterol se snížil o 36–52 % proti placebu a o 23–26 % proti ezetimibu; Lp(a) se při léčbě alirocumabem snížil o 17–30 %. Vliv alirocumabu na lačnou triglyceridémii byl variabilní a oproti placebu nebyl vždy signifikantní, ve srovnání s ezetimibem nebyl rozdíl statisticky signifikantní. Celkový vliv léčby alirocumabem na HDL cholesterol spočíval v jeho zvýšení o 4–10 % proti placebu a o 1–8 % proti ezetimibu.

Velký klinický význam mají dlouhodobě probíhající studie vlivu alirocumabu na kardiovaskulární mortalitu a morbiditu – ODYSSEY OUTCOMES. Jsou do nich zařazeni pacienti s akutním koronárním syndromem, již intenzivně léčení statinem, s hladinou LDL cholesterolu ≥ 1,8 mmol/l nebo non-HDL cholesterolu ≥ 2,6 mmol/l nebo apoB ≥ 2,1 mmol/l. V post hoc analýze došlo ke statisticky významnému snížení výskytu ischemických příhod (úmrtí na ischemickou chorobu srdeční, nefatální infarkt myokardu, fatální či nefatální cévní příhoda mozková, nestabilní angina pectoris vyžadující hospitalizaci) při léčbě alirocumabem (1,7 %) ve srovnání s placebem (3,3 %; hazard ratio [HR] 0,52; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,31–0,90; p = 0,02).

Předběžné výsledky – bezpečnost 

Sledování bezpečnosti a tolerability léčby alirocumabem je nedílnou součástí všech studií v programu. Závažné nežádoucí účinky se při léčbě alirocumabem vyskytly u 13,7 % pacientů, v placebové skupině u 14,3 % osob. Ve studiích hodnotících alirocumab oproti ezetimibu pak u 13,1 % pacientů léčených alirocumabem a 11,2 % léčených ezetimibem. Při léčbě alirocumabem bylo oproti léčbě placebem zachyceno o něco více alergických reakcí a reakcí v místě vpichu injekcí, infekcí a muskuloskeletálních obtíží. Abnormality v jaterních testech se vyskytly u 2,5 % pacientů léčených alirocumabem a u 1,8 % léčených placebem, neurokognitivní příhody se vyskytly u 0,8 % léčených alirocumabem a u 0,7 % léčených placebem.

Závěr

Z již zveřejněných výsledků provedených studií je patrné, že léčba alirocumabem vede k významnému snížení hladiny LDL cholesterolu a dalších ukazatelů lipidového metabolismu. Definitivní potvrzení klinických účinků alirocumabu na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu však přinesou teprve dlouhodobé studie, jejichž výsledky lze očekávat na přelomu let 2017/2018.

(epa)

Zdroje:
1. Bláha V. Dlouhý program Odyssey na cestě k cíli. proLékaře.cz 2015 Dec 2. Dostupné na: www.prolekare.cz/sa-novinky/dlouhy-program-odyssey-na-ceste-k-cili-5815 
2. Hořejší J. Ukazuje Odyssey novou cestu? Medical Tribune 2014; 10 (18): C3.
3. Oficiální webové stránky programu Odyssey. Dostupné na: www.odysseytrials.com/cp/en/index.jsp 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genetický podklad a screening familiární hypercholesterolémie

Familiární hypercholesterolémie (FH) je autosomálně dominantně dědičné onemocnění globálně postihující 1 z 200−250 obyvatel. Způsobuje zvýšení plazmatické hladiny LDL cholesterolu, které stojí za velmi vysokým rizikem rozvoje aterosklerózy u těchto pacientů.

Účinnost alirocumabu v terapii hypercholesterolémie u jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Navzdory maximální tolerované dávce statinové terapie vyžaduje mnoho jedinců s vysokým kardiovaskulárním rizikem další farmakoterapii redukující hladinu LDL cholesterolu (LDL-c). Souhrnná studie shromáždila výsledky 8 klinických studií fáze III, které se zabývaly bezpečností a účinností alirocumabu u pacientů s hypercholesterolémií.

Alirocumab a evolocumab pomáhají dosáhnout cílových hodnot LDL cholesterolu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Přehled publikovaných studií ukázal, že přidání protilátek proti PCSK9 k jiné hypolipidemické léčbě i jejich podávání v monoterapii u pacientů, kteří netolerují statiny, významně snižuje LDL cholesterol (LDL-c) u pacientů s hypercholesterolémií.Všechny novinky