Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Bezpečnost velmi nízké hladiny LDL-c při léčbě alirocumabem

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 3.4.2017

Bezpečnost velmi nízké hladiny LDL-c při léčbě alirocumabem

Protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) mohou, pokud jsou použity v kombinaci se standardní hypolipidemickou léčbou, snižovat hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) na velmi nízké hodnoty.

Úvod

Z klinických studií zaměřených na použití statinů není zcela jasné, zda velmi nízké hodnoty LDL-c nevedou ke zvýšenému výskytu nežádoucích příhod. Autoři nedávno publikované souhrnné analýzy individuálních dat pacientů ze 14 klinických studií se zaměřili na bezpečnost protilátky proti PCSK9 alirocumabu v souvislosti s velmi nízkými hladinami LDL-c.

Metodika analýzy

Souborná data ze 14 randomizovaných studií z programu ODYSSEY byla analyzována s ohledem na pacienty, kteří během léčby dosáhli velmi nízkých hladin LDL-c, tedy u nich byly naměřeny (s odstupem nejméně 21 dnů) nejméně dvě po sobě jdoucí hodnoty LDL-c < 0,65 mmol/l nebo 0,39 mmol/l. Všechny studie byly dvojitě zaslepené, délka sledování činila od 8 do 104 týdnů. Celkem se studií účastnilo 3340 pacientů léčených alirocumabem a 1894 pacientů z kontrolních skupin (placebo nebo ezetimib).

Hodnoceny byly nežádoucí příhody hlášené během léčby (od 1. dávky medikace do 70. dne po poslední dávce). U pacientů ze skupiny s velmi nízkými hladinami LDL-c byly hodnoceny pouze ty příhody, které se vyskytly, zhoršily nebo staly závažnými po první detekci velmi nízké hladiny LDL-c.

Výsledky

Celkem 839 pacientů (25,1 %) léčených alirocumabem dosáhlo ve dvou po sobě jdoucích měřeních hladiny LDL-c < 0,65 mmol/l a 314 (9,4 %) pacientů dosáhlo hladiny < 0,39 mmol/l. Hladina LDL-c při vstupu do studie byla u pacientů s naměřenými velmi nízkými hladinami v porovnání s ostatními nižší (průměrně 2,60 mmol/l u pacientů, kteří během léčby dosáhli LDL-c < 0,65 mmol/l, vs. průměrně 3,48 mmol/l u pacientů s hodnotami ≥ 0,65 mmol/l během léčby).

Četnost výskytu nežádoucích příhod byla při srovnání pacientů s velmi nízkými hladinami LDL-c (72,7 % u skupiny s LDL-c < 0,65 mmol/l, 71,7 % u skupiny s LDL-c < 0,39 mmol/l) se skupinou pacientů s hladinou LDL-c ≥ 0,65 mmol/l (76,6 %) přibližně stejná.

Neurologické a neurokognitivní příhody se vyskytovaly obdobně často u všech skupin. V analýze propensity score byl výskyt šedého zákalu vyšší u pacientů s LDL-c < 0,65 mmol/l (2,6 %) ve srovnání s pacienty s hodnotami ≥ 0,65 mmol/l (0,8 %; poměr rizik [HR] 3,40; 95% CI 1,58–7,35). Nicméně při souhrnném porovnání pacientů léčených alirocumabem proti kontrolním skupinám nebyl v incidenci šedého zákalu pozorován žádný rozdíl.

Závěr

Velmi nízké hladiny LDL-c u pacientů léčených alirocumabem nebyly spojeny s celkovým nárůstem výskytu nežádoucích příhod během léčby. Zdá se, že incidence šedého zákalu byla vyšší ve skupině pacientů, kteří dosáhli hladiny LDL-c < 0,65 mmol/l. Ačkoli ve zkoumaných studiích nebyly pozorovány žádné následky velmi nízkých hladin LDL-c, dlouhodobé následky farmakologického navození velmi nízkých hladin LDL-c zatím nejsou známy, a je proto nutné pokračovat ve sběru údajů z probíhajících dlouhodobých velkých studií.

(este)

Zdroj: Robinson J. G. Rosenson R. S., Farnier M. et al.: Safety of very low low-density lipoprotein cholesterol levels with alirocumab: pooled data from randomized trials. J Am Coll Cardiol 2017; 69: 471–482, doi: 10.1016/j.jacc.2016.11.037.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a nedostatečně kontrolovanou hladinou LDL cholesterolu

Cílem studie ODYSSEY COMBO II bylo porovnat účinnost a bezpečnost alirocumabu, plně humánní monoklonální protilátky proti enzymu PCSK9 (proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9), při snižování LDL cholesterolu v porovnání s ezetimibem, a to u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem užívajících maximální tolerovanou dávku statinu.

Vliv alirocumabu na hladinu lipoproteinu (a)

Zvýšená koncentrace lipoproteinu [Lp(a)] je pokládána za nezávislý faktor zvyšující kardiovaskulární (KV) riziko. Alirocumab účinně snižuje hladinu LDL cholesterolu (LDL-c) a navozuje i pokles koncentrace Lp(a). S využitím dat z 10 studií fáze III programu ODYSSEY byl nově vyhodnocen efekt dlouhodobého podávání alirocumabu na pokles Lp(a).

Alirocumab prokázal bezpečnost a účinnost po dobu 3 let

Otevřené 3leté sledování pacientů s familiární hypercholesterolémií léčených alirocumabem spolu se statinem ± ezetimibem ukázalo dlouhodobou bezpečnost a snášenlivost této terapie při přetrvávajícím snížení hladiny LDL cholesterolu.Všechny novinky