Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Bezpečnost a účinnost alirocumabu v terapii hypercholesterolémie

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 7.9.2016

Bezpečnost a účinnost alirocumabu v terapii hypercholesterolémie

Alirocumab je plně humánní monoklonální protilátka namířená proti PCSK9 (proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9) určená ke snižování vysoké hladiny LDL cholesterolu v krvi. Metaanalýza 3 klinických studií potvrzuje jeho účinnost i bezpečnost v terapii hypercholesterolémie.

Úvod

Alirocumab je plně humánní monoklonální protilátka proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). PCSK9 se váže na receptory pro lipoprotein s nízkou hustotou (LDLR) na povrchu hepatocytů, což podporuje degradaci LDLR v játrech. Inhibicí navázání PCSK9 na LDLR alirocumab zvyšuje počet LDLR dostupných k vychytávání LDL, čímž se snižuje hladina LDL cholesterolu.

Alirocumab se podává subkutánně (s. c.) v dávce 75 či 150 mg 1× za 2 týdny a je k dispozici v předplněném peru nebo v předplněné injekční stříkačce. Výsledky dosud publikovaných studií poukazují na vysokou tolerabilitu a efektivitu alirocumabu při snižování hladiny LDL cholesterolu. Kromě demonstrování účinnosti je však také důležité ozřejmění bezpečnostního profilu, na což se zaměřuje souhrnná analýza 3 klinických studií fáze II.

Metodika analýzy

Výzkumníci analyzovali data ze 3 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických studií fáze II. Dvě z nich probíhaly po dobu 12 týdnů, jedna po dobu 8 týdnů. Do analýzy bylo zahrnuto 108 pacientů podstupujících terapii alirocumabem subkutánně v dávce 150 mg jednou za 2 týdny. Kontrolní skupinu tvořilo 77 pacientů podstupujících terapii placebem. Pacienti z obou skupin současně užívali atorvastatin (popřípadě jiný statin) ve stabilní nebo titrované dávce.

Výsledky 

Nežádoucí účinky terapie se vyskytly u 58,3 % pacientů užívajících alirocumab ve srovnání s 54,5 % pacientů užívajících placebo. Nejčastěji se jednalo o mírnou, přechodnou reakci v místě vpichu. V průběhu terapie nebyly pozorovány žádné muskuloskeletální ani neurokognitivní nežádoucí účinky. Závažné nežádoucí účinky, které si vynutily ukončení léčby, se objevily u 4 kontrolních pacientů (5,2 %) a u 2 pacientů užívajících alirocumab (1,9 %). V prvním případě byla příčinou únava, ve druhém hypersenzitivita a vyrážka, které odpověděly na terapii antihistaminiky.

Terapie alirocumabem vedla ke snížení hladiny LDL cholesterolu o 68,4 % oproti výchozím hodnotám v porovnání se snížením o 10,5 % v kontrolní skupině. Vzhledem k velkému rozsahu poklesu LDL cholesterolu se u 99 % pacientů podařilo snížit jeho hladinu pod 2,586 mmol/l. U více než 90 % se pak podařilo snížit hladinu LDL cholesterolu pod 1,81 mmol/l. Stejného výsledku se podařilo dosáhnout pouze u 8 % pacientů z kontrolní skupiny. Současně byl při terapii alirocumabem pozorován signifikantní pokles dalších aterogenních lipidů. Jednalo se o apolipoprotein B, non-HDL cholesterol, triacylglyceroly a lipoprotein (a).

Závěr

Výsledky analýzy ukazují, že alirocumab v dávce 150 mg představuje bezpečnou a účinnou modalitu terapie hypercholesterolémie.

(holi)

Zdroj: Koren M. J., Roth E. M., McKenney J. M. et al. Safety and efficacy of alirocumab 150 mg every 2 weeks, a fully human proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 monoclonal antibody: a phase II pooled analysis. Postgrad Med 2015 Mar; 127 (2): 125−132, doi: 10.1080/00325481.2015.998987.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Autosomálně dominantní hypercholesterolémie způsobená mutací genu PCSK9 typu gain of function a její léčba pomocí alirocumabu

Autosomálně dominantní hypercholesterolémie je monogenní poruchou metabolismu lipidů s odhadovanou prevalencí 1 : 250–500 obyvatel, která významně přispívá k předčasnému rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Jde o skupinu 3 poruch, kam patří familiární hypercholesterolémie způsobená mutací LDL receptoru a familiární defekt apolipoproteinu B. Třetí vzácnou formou autosomálně dominantní hypercholesterolémie jsou mutace genu pro proprotein konvertázu subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) typu gain of function (GOF). Mezinárodní tým autorů provedl rozsáhlou observační studii sledující klinické charakteristiky a geografickou distribuci těchto mutací. Zároveň proběhla klinická studie zabývající se léčbou takto postižených pacientů pomocí alirocumabu − monoklonální protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9.

Existuje rozdíl ve vlivu různých hypolipidemik na účinky alirocumabu?

Alirocumab je možné podávat samostatně, ale častěji se používá jako přídatná terapie ke statinům či jiným hypolipidemikům. Bylo prokázáno, že statiny mohou zvyšovat clearance alirocumabu, avšak účinek ostatních hypolipidemik není zcela jasný. Alirocumab se podává subkutánně 1× za 2 týdny. Studie zveřejněná v Journal of the American Heart Association se zabývala vlivem fenofibrátu a ezetimibu na hladiny alirocumabu a potenciální možností podávat alirocumab pacientům, kteří jsou léčeni těmito nestatinovými hypolipidemiky, pouze 1× za 4 týdny.

Co dělat při intoleranci statinů?

Nejčastějším důvodem přerušení statinové léčby je myopatie, která se objevuje více u diabetiků a starších osob. Intolerance se projevuje bolestmi svalů, které vedou k omezení pohybové aktivity a následnému vysazení léků. Pacienti tak nemohou profitovat z hypolipidemické terapie a snížení kardiovaskulárních rizik.Všechny novinky