Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Alirocumab v terapii hypercholesterolémie u pacientů s DM

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 8.4.2017

Alirocumab v terapii hypercholesterolémie u pacientů s DM

Jedinci trpící diabetem (DM) jsou považováni za vysoce rizikovou skupinu z hlediska rozvoje kardiovaskulárních chorob. Dílčí analýza studie ODYSSEY COMBO II porovnávala efekt alirocumabu v terapii hypercholesterolémie u pacientů ve vysokém kardiovaskulárním riziku trpících diabetem oproti jedincům, u nichž diabetes nebyl diagnostikován.

Úvod

Diabetes mellitus je asociován s aterogenním lipidovým profilem charakterizovaným zvýšenou hladinou triacylglycerolů a sníženou hladinou HDL cholesterolu v krvi. Jedinci trpící diabetem jsou považováni za vysoce rizikové z hlediska rozvoje kardiovaskulárních chorob a podle obecných doporučení by měli podstoupit vysoce intenzivní hypolipidemickou terapii zaměřenou na snížení hladiny LDL cholesterolu v krvi. Nicméně u vysokého procenta diabetiků se nepodaří dosáhnout optimální hladiny LDL cholesterolu v krvi.

Alirocumab je plně humánní monoklonální protilátka proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). PCSK9 se váže na receptory pro lipoprotein s nízkou hustotou (LDLR) na povrchu hepatocytů, což podporuje degradaci LDLR v játrech. Inhibicí PCSK9 alirocumab zvyšuje počet dostupných LDLR, čímž se snižuje hladina LDL cholesterolu.

Z výsledků dřívějších studií vyplývá, že terapie alirocumabem signifikantně snižuje hladinu LDL cholesterolu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a u většiny nemocných umožňuje dosáhnout cílových hladin LDL-c v krvi. Dílčí analýza studie ODYSSEY COMBO II se proto soustředila na použití alirocumabu u jedinců trpících diabetem.

Metodika studie

Dvojitě zaslepená studie trvala po dobu 104 týdnů a zúčastnilo se jí celkem 720 pacientů. Do studie byli zahrnuti nemocní s vysokým kardiovaskulárním rizikem, a to buď s dokumentovaným kardiovaskulárním onemocněním (KVO, tj. ischemickou chorobou srdeční, ischemickou chorobou dolních končetin nebo ischemickou cévní mozkovou příhodou) a hladinou LDL-c ≥ 1,8 mmol/l, nebo jedinci bez dokumentovaného KVO s hladinou LDL-c ≥ 2,6 mmol/l a přítomností dalších rizikových faktorů.

Pacienti byli rozděleni do dvou skupin (2 : 1). První skupina podstupovala terapii alirocumabem v dávce 75 mg každé 2 týdny, přičemž ve 12. týdnu studie byla dávka zvýšena na 150 mg, pokud byla v 8. týdnu naměřena hladina LDL-c ≥ 1,8 mmol/l. Druhá skupina dostávala ezetimib v dávce 10 mg 1× denně. Obě skupiny současně podstupovaly terapii maximální tolerovanou dávkou statinů. Primárním cílem studie bylo zhodnocení účinnosti a bezpečnosti obou terapeutických modalit.

Výsledky 

Z celkového počtu 720 účastníků trpělo diabetem 31 % z nich (n = 225). Anamnéza diabetu byla zaznamenána u 31 % pacientů (n = 148) podstupujících terapii alirocumabem a u 32 % jedinců (n = 77) podstupujících terapii ezetimibem. Ve skupině podstupující terapii alirocumabem došlo ve 24. týdnu k poklesu hladiny LDL-c oproti výchozí hodnotě o 49,1 % u diabetiků a 51,2 % u jedinců bez diabetu v anamnéze. Ve skupině léčené ezetimibem došlo k poklesu LDL-c oproti výchozím hodnotám o 18,4 % u diabetiků a 21,8 % u jedinců bez anamnézy diabetu. Podobný efekt byl zaznamenán také ve 12. a 104. týdnu studie.

Koncentrace LDL-c ≤ 1,8 mmol/l se podařilo ve 24. týdnu dosáhnout u 77,9 % diabetiků a 77,3 % jedinců bez diabetu léčených alirocumabem. Ve skupině podstupující terapii ezetimibem se podařilo této koncentrace dosáhnout u 50,1 % diabetiků a 45,1 % jedinců bez diabetu. Výskyt nežádoucích účinků spojených s léčbou byl v obou skupinách shodný.

Závěr

Terapie alirocumabem signifikantně snižuje hladinu LDL cholesterolu u diabetiků s vysokým kardiovaskulárním rizikem a u velké části nemocných umožňuje dosáhnout cílových hladin LDL-c v krvi.

(holi)

Zdroj: Leiter L. A., Zamorano J. L., Bujas-Bobanovic M. et al. Lipid-lowering efficacy and safety of alirocumab in patients with or without diabetes: a sub-analysis of ODYSSEY COMBO II. Diabetes Obes Metab 2017 Feb 16, doi: 10.1111/dom.12909 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bezpečnost alirocumabu − analýza dat ze 14 randomizovaných studií

Alirocumab, monoklonální protilátka proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9), byl v roce 2015 schválen k léčbě dospělých pacientů s hypercholesterolémií, kteří vyžadují další snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c). K lepšímu zhodnocení bezpečnostního profilu tohoto léku měla za cíl napomoci rovněž následující analýza.

Bezpečnost velmi nízké hladiny LDL-c při léčbě alirocumabem

Protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) mohou, pokud jsou použity v kombinaci se standardní hypolipidemickou léčbou, snižovat hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) na velmi nízké hodnoty.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem a nedostatečně kontrolovanou hladinou LDL cholesterolu

Cílem studie ODYSSEY COMBO II bylo porovnat účinnost a bezpečnost alirocumabu, plně humánní monoklonální protilátky proti enzymu PCSK9 (proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9), při snižování LDL cholesterolu v porovnání s ezetimibem, a to u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem užívajících maximální tolerovanou dávku statinu.Všechny novinky