Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Alirocumab účinkuje napříč spektrem mutací způsobujících familiární hypercholesterolémii

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 1.12.2017

Alirocumab účinkuje napříč spektrem mutací způsobujících familiární hypercholesterolémii

Familiární hypercholesterolémie (FH) je charakteristická zvýšenou hladinou plazmatického LDL cholesterolu (LDL-c) a zvýšeným rizikem vzniku ischemické choroby srdeční. Onemocnění je často způsobeno mutacemi v genech pro proteiny dráhy receptoru LDL (LDLR). Cílem prezentované mezinárodní studie bylo zhodnotit vliv genotypu pacientů na účinnost léčby inhibitorem proproteinkonvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9) alirocumabem.

Alirocumab v léčbě familiární hypercholesterolémie

Alirocumab je plně humánní monoklonální protilátka proti PCSK9. Inhibice PCSK9 brání degradaci receptoru pro LDL a tím podporuje vychytávání LDL-c z krevního oběhu. Protože mechanismus účinku alirocumabu cílí na dráhu LDLR, předpokládá se, že mutace v genech pro proteiny účastnící se této dráhy by mohly ovlivnit odpověď pacientů na léčbu alirocumabem. Autoři prezentované studie se proto rozhodli analyzovat účinnost alirocumabu v souvislosti s typem mutace ovlivňující dráhu LDLR.

Metodika studie

Analyzovány byly vzorky celkem 1191 pacientů se zvýšenou hladinou LDL-c pocházející ze 6 různých klinických hodnocení. Většina nemocných měla potvrzenou diagnózu FH (genotypováním nebo na základě klinického obrazu), zahrnuto však bylo i 60 pacientů ze studie ALTERNATIVE bez potvrzené FH, jejichž vstupní hladiny LDL-c přesahovaly hodnotu 5,0 mmol/l. 758 pacientů bylo léčeno alirocumabem, 366 placebem, 37 ezetimibem a 19 atorvastatinem.

Vzorky DNA izolované z plné krve pacientů byly podrobeny sekvenování pro detekci mutací v genech LDLR, PCSK9, ApoB (gen pro apolipoprotein B), LDLRAP1 (gen pro LDLR adaptorový protein 1) a STAP1 (gen pro signální transdukční adaptorový protein 1). Nově objevené mutace byly potvrzeny Sangerovým sekvenováním.

Prevalence mutací u zkoumané populace

Nejméně jedna specifická genová mutace byla detekována u 898 (75 %) pacientů. Nejčastěji se vyskytovala mutace v genu LDLR (u 387 pacientů vedoucí k poruše ve funkci proteinu a u 437 pacientů ke zcela nefunkčnímu LDLR). 46 pacientů mělo heterozygotní mutaci vedoucí k poruše funkce ApoB a 8 účastníků mělo heterozygotní gain-of-function mutaci v genu PCSK9. U zbylých 293 (25 %) pacientů nebyla identifikována žádná mutace ve zkoumaných genech.

Účinnost alirocumabu v souvislosti s genotypem pacientů

Snížení hladiny LDL-c v týdnu 24 u pacientů léčených alirocumabem v dávce 75 nebo 150 mg každé 2 týdny bylo u všech genotypů podobné. Podrobné výsledky shrnuje tabulka níže.

Tab.: Procentuální snížení hladiny LDL-c ve 24. týdnu

 

alirocumab 75 mg

alirocumab 150 mg

LDLR-defektní heterozygoti

48,3 % (n = 131)

54,3 % (n = 89)

LDLR-negativní heterozygoti

49,7 % (n = 168)

60,7 % (n = 88)

ApoB-defektní heterozygoti

54,1 % (n = 20)

50,1 % (n = 5)

PCSK9 heterozygoti

60,5 % (n = 5)

94,0 % (n = 1)

mutace neidentifikována

44,9 % (n = 85)

55,4 % (n = 69)

Výskyt nežádoucích příhod v průběhu léčby byl u osob užívajících alirocumab a kontrolní medikaci podobný. U pacientů na alirocumabu se pouze vyskytoval větší počet reakcí v místě vpichu.

Závěr

V této velké kohortě pacientů se širokým spektrem mutací způsobujících familiární hypercholesterolémii byla účinnost terapie alirocumabem dobrá a srovnatelná u všech pacientů bez ohledu na typ mutace.

(este)

Zdroj: Defesche J. C., Stefanutti C., Langslet G. et al. Efficacy of alirocumab in 1191 patients with a wide spectrum of mutations in genes causative for familial hypercholesterolemia. J Clin Lipidol 2017 Nov−Dec; 11 (6): 1338−1346.e7, doi: 10.1016/j.jacl.2017.08.016.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Aktualizace doporučení americké Národní lipidologické společnosti k indikaci inhibitorů PCSK9 u dospělých

Expertní výbor americké Národní lipidologické asociace (NLA) vydal pro potřeby center pro léčbu dyslipidémií v roce 2015 doporučení týkající se užívání inhibitorů proproteinkonvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). Letos v květnu vyšla aktualizace těchto doporučení založená na výsledcích nejnovějších studií.

Diagnostický a klinický přínos sekvenování genů spojených s familiární hypercholesterolémií

Cílem rozsáhlé mezinárodní studie bylo zjistit výskyt kauzálních mutací pro familiární hypercholesterolémii (FH) v populaci a také kvantifikovat kardiovaskulární rizika s touto nemocí související.

Bezpečnost a účinnost alirocumabu u pacientů s DM2 a dyslipidémií − design studie ODYSSEY DM-DYSLIPIDEMIA

Cílem mezinárodní randomizované studie fáze IIIb/IV ODYSSEY DM-DYSLIPIDEMIA je zhodnotit účinnost a bezpečnost alirocumabu ve srovnání se standardní terapií u pacientů s DM2 a vysokým kardiovaskulárním (KV) rizikem, kteří mají smíšenou dyslipidémii i při maximálních tolerovaných dávkách statinů. Jde o první studii s inhibitorem PCSK9 v porovnání s obvyklou péčí, kde je primárním sledovaným parametrem hladina non-HDL cholesterolu.Všechny novinky