Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Alirocumab, nové hypolipidemikum ze skupiny inhibitorů PCSK9, je dostatečně účinný i při podávání jednou za měsíc

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 2.12.2015

Alirocumab, nové hypolipidemikum ze skupiny inhibitorů PCSK9, je dostatečně účinný i při podávání jednou za měsíc

Alirocumab patří do zcela nové třídy hypolipidemik – inhibitorů PCSK9. Jde o humánní monoklonální protilátku vůči PCSK9 (proproteinkonvertáza subtilisin/kexin typu 9). PCSK9 se účastní intracelulární a extracelulární regulace počtu receptorů pro lipoprotein o nízké hustotě (LDLR) na membráně jaterních buněk. Sekreční PCSK9 se na povrchu buněk váže na LDL receptor a vzniká komplex, který je internalizován. Navázaná PCSK9 brání recyklaci receptoru, a dochází tedy k jeho degradaci v lyzosomech. PCSK9 se může na LDL receptor vázat a směrovat jej do lyzosomů i intracelulárně. Výsledkem je snížení počtu LDLR na membráně hepatocytů.

Alirocumab se selektivně váže na cirkulující PCSK9, a brání tak její vazbě na LDLR na povrchu jaterní buňky a tím zabraňuje degradaci LDLR zprostředkované PCSK9. Následné zvýšení počtu LDLR vede k zintenzivnění vychytávání částic LDL z plazm,y a tedy ke snížení sérového LDL cholesterolu (LDL-c).

Inhibitory PCSK9 vhodně doplňují terapii statiny. Podávání statinů vede k poklesu koncentrace intracelulárního cholesterolu, v jehož důsledku se pak prostřednictvím aktivace transkripčního faktoru SREBP2 (sterol-responsive element binding protein 2) zvyšuje genová exprese PCSK9 a tím i koncentrace PCSK9 v plazmě. Tento efekt není u všech statinů vyjádřen stejně, zvyšuje se však úměrně s jejich dávkou a s délkou terapie. Již dříve provedené studie prokázaly, že současné podávání alirocumabu spolu se statiny vede k dalšímu snížení LDL-c, a dá se předpokládat, že spolu s tím by mohlo u pacientů léčených kombinací poklesnout i kardiovaskulární riziko.

Indikace a podání alirocumabu

První dva přípravky ze skupiny inhibitorů PCSK9, alirocumab a evolocumab, byly Evropskou lékovou agenturou (EMA) schváleny k použití v tomto roce. Alirocumab je indikovaný pro léčbu primární hypercholesterolemie (heterozygotní familiární a nefamiliární) a smíšené dyslipidemie u dospělých pacientů, a to v kombinaci se statinem nebo statinem spolu s dalšími hypolipidemiky u pacientů, u kterých není dosaženo cílových hladin LDL-c maximální tolerovanou dávkou statinu, eventuálně jako monoterapie nebo v kombinaci s dalšími hypolipidemiky u pacientů, kteří netolerují statin nebo u kterých je statin kontraindikován.

Podává se 1× za 2 týdny subkutánně do oblasti břicha, stehna či do horní části paže. Je registrován ve formě předplněné injekční stříkačky nebo jako autoinjektor. Po pečlivé edukaci může být aplikován i samotným pacientem. V současné době zatím nebyly pro žádný z těchto přípravků stanoveny podmínky úhrady ze zdravotního pojištění.

Výsledky studií ODYSSEY CHOICE I a II

V letošním roce byly zveřejněny předběžné výsledky dvou dílčích studií z obsáhlého programu klinických studií ODYSSEY firem Sanofi a Regeneron, které se zabývaly možností podávat alirocumab v intervalu 4 týdnů. Studie ODYSSEY CHOICE I porovnávala bezpečnost a účinnost alirocumabu oproti placebu u 803 pacientů s hypercholesterolemií a středním či vysokým kardiovaskulárním rizikem. Výsledky byly zároveň srovnávány s daty ze studie ODYSSEY CHOICE II, ve které byly alirocumab nebo placebo podávány 233 pacientům s hypercholesterolemií a s vysokým kardiovaskulárním rizikem a/nebo s intolerancí ke dvěma či více statinům.

Ve studii ODYSSEY CHOICE I bylo 68 % účastníků zároveň léčeno statiny, zatímco pacientům ve studii ODYSSEY CHOICE II se statiny nepodávaly a účastníci byli léčeni ezetimibem, fenofibrátem nebo pouze dietou. V obou studiích bylo primárním hodnoceným parametrem procento poklesu hladiny LDL cholesterolu ve 24. týdnu terapie oproti hodnotě naměřené na začátku sledování.

Alirocumab byl v obou studiích podáván 1× za 4 týdny. Hladina LDL-c se u pacientů kontrolovala v 8. týdnu, a pokud nebylo dosaženo předem stanovené cílové hladiny (zvolené dle kardiovaskulárního rizika) nebo nedošlo k alespoň 30% poklesu oproti počátečním hodnotám, byla pacientům od 12. týdne změněna frekvence podávání alirocumabu na 1× za 2 týdny.

Podle zatím dostupných výsledků bylo v obou studiích ve 24. týdnu po podání alirocumabu dosaženo signifikantního poklesu hodnot LDL-c oproti placebu. Ve studii CHOICE I byla hladina LDL-c snížena u pacientů užívajících alirocumab bez statinů o 52,4 % a u pacientů užívajících alirocumab s maximální tolerovanou dávku statinů o 58,7 % (v obou případech p < 0,0001 oproti placebu). Úpravu dávkování vyžadoval jeden ze 7 pacientů neužívajících statiny a jeden z 5 pacientů, kterým statiny podávány byly. Ve studii CHOICE II byl LDL-c snížen o 56,4 % (p < 0,0001 oproti placebu). Jeden ze dvou pacientů vyžadoval úpravu dávkování, která následně vedla k poklesu LDL-c o dalších 20 %.

Alirocumab byl dobře tolerován. K nejčastějším nežádoucím účinkům (vyskytujícím se maximálně u 5 % pacientů) patřily lokální reakce v místě podání, bolest hlavy, infekce horních cest dýchacích a bolesti kloubů.

Závěr

Studie ukázala, že průměrné snížení hladiny LDL-c se při podávání alirocumabu ve frekvenci 1× za 4 týdny nelišilo od hodnot, kterých bylo dosaženo v předchozích studiích při podávání 1× za 2 týdny. Je tedy možné podávat alirocumab i s frekvencí 1× za 4 týdny, aniž by byla ovlivněna jeho účinnost, a to u různých skupin pacientů, včetně těch, u kterých se z důvodu intolerance statinů kontroluje vysoká hladina LDL-c jen obtížně.

(blu)

Zdroje:
1. Guo Y. L., Zhang W., Li J. J. PCSK9 and lipid lowering drugs. Clin Chim Acta 2014 Nov 1; 437: 66–71, doi: 10.1016/j.cca.2014.07.008.
2. Sanofi, Regeneron's PCSK9 inhibitor alirocumab meets late-stage study goals with once-monthly dosing [on-line] 2015. Poslední aktualizace: březen 2015 [cit. 10-30-2015]. Dostupné na: http://www.ccmdweb.org/dsl/newslide.aspx?Slideid=3694.
3. Sanofi and Regeneron announce positive topline results from first phase 3 trials evaluating monthly dosing of alirocumab in patients with hypercholesterolemia [on-line] 2015. Poslední aktualizace: leden 2015 [cit. 10-30-2015], Dostupné na: http://en.sanofi.com/Images/38079_20150109_AlirocumabTopline_en.pdf.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dlouhodobé podávání alirocumabu v léčbě hyperlipidemií a jeho vliv na snížení výskytu kardiovaskulárních příhod

Současné podávání inhibitorů PCSK9 (proproteinkonvertázy subtilisin/kexin typu 9) spolu se statiny vede k významnému snížení LDL cholesterolu (LDL-c). Výsledky krátkodobých studií prokázaly, že přidání alirocumabu, humánní monoklonální protilátky vůči PCSK9, k terapii statinem vedlo k dalšímu snížení LDL-c o 40–70 %. Přínos a rizika dlouhodobého podávání této nové látky hodnotila studie ODYSSEY LONG TERM.

Statinová intolerance

Intolerance statinů se nejčastěji projevuje potížemi ze strany kosterního svalstva. Svalové potíže mohou mít širokou škálu symptomů: od lehké svalové slabosti či pouze snížené výkonnosti při námaze přes výraznou svalovou slabost až po různě intenzivní bolesti svalů (myalgie), nejčastěji dolních končetin. Tyto obtíže většinou nemají laboratorní korelát – nebývá přítomen vzestup kreatinkinázy (CK) v krvi.

Účinnost a bezpečnost vysoce intenzivní hypolipidemické terapie statiny

Dyslipidémie představují výrazný rizikový faktor v rozvoji kardiovaskulárních chorob. Dostupné výsledky studií naznačují, že vysoce intenzivní terapie statiny, tedy použití vysokých terapeutických dávek, výrazněji snižuje morbiditu i mortalitu na kardiovaskulární choroby ve srovnání s léčbou pomocí dávek nízkých. Z hlediska tolerance a bezpečnosti přitom není mezi terapeutickými režimy signifikantní rozdíl.Všechny novinky