Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Perorální aripiprazol v udržovací léčbě schizofrenie adolescentů

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 5.11.2017

Perorální aripiprazol v udržovací léčbě schizofrenie adolescentů

Autoři recentně publikované práce si dali za cíl vyhodnotit účinnost, bezpečnost a snášenlivost parciálního agonisty D2 receptorů aripiprazolu v udržovací léčbě adolescentních pacientů se schizofrenií.

Metodika a průběh studie

Prezentovaná studie byla designovaná jako multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná s randomizovaným vysazováním. U účastníků ve věku 13–17 let s diagnózou schizofrenie (DSM-IV-TR) se nejdříve během 4–6 týdnů křížově odtitrovala jejich jiná perorální antipsychotika, poté byli během 7–21 týdnů stabilizováni na 10−30 mg perorálního aripiprazolu denně a konečně randomizováni pro pokračování na perorálním aripiprazolu nebo placebu ve dvojitě zaslepené udržovací fázi (≤ 52 týdnů). Primárním kritériem byl čas od randomizace do exacerbace psychotických symptomů nebo bezprostředně hrozící relaps. Hodnoceny byly rovněž bezpečnost a snášenlivost.

Výsledky

Z 201 zařazených osob bylo celkem 146 randomizováno k užívání aripiprazolu (n = 98) nebo placeba (n = 48) během dvojitě zaslepené udržovací fáze. Léčba aripiprazolem byla ve srovnání s placebem spojena se signifikantně delší dobou do exacerbace psychotických příznaků nebo bezprostředně hrozícího relapsu onemocnění (poměr rizik [HR] 0,46; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,24−0,88; p = 0,016).

Aripiprazol byl oproti placebu spojen s nižším výskytem závažných a okamžitou léčbu vyžadujících nežádoucích účinků (TEAEs; 3,1 vs. 12,5 %; p = 0,059) a závažných TEAEs (2,0 vs. 10,4 %; p = 0,039). Procento přerušení kvůli TEAEs bylo nižší u aripiprazolu než u placeba (20,4 vs. 39,6 %; p = 0,014). Incidence extrapyramidových příznaků, váhových přírůstků a somnolence byla podobná nebo nižší při užívání aripiprazolu oproti placebu a nebyly pozorovány žádné TEAEs spojené se zvýšenými hladinami prolaktinu.

Závěr

Aripiprazol byl shledán bezpečným a efektivním pro udržovací léčbu adolescentů se schizofrenií.

(mir)

Zdroj: Correll C. U., Kohegyi E., Zhao C. et al. Oral aripiprazole as maintenance treatment in adolescent schizophrenia: results from a 52-week, randomized, placebo-controlled withdrawal Study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2017 Sep; 56 (9): 784−792. doi: 10.1016/j.jaac.2017.06.013.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nahrazení části antipsychotické léčby aripiprazolem vede u pacientů se schizofrenií ke snížení prolaktinémie

Hyperprolaktinémie je poměrně častým nežádoucím účinkem antipsychotické léčby. Výrazněji se vyskytuje při léčbě antipsychotiky 1. generace. V případě aripiprazolu je tento efekt méně významný, a je proto výhodnou alternativou u nemocných léčených antipsychotiky s výskytem hyperprolaktinémie. Japonská studie se zabývala efektem nahrazení části antipsychotické léčby u nemocných s dlouhodobou anamnézou schizofrenie.

Možnosti využití aripiprazolu v léčbě hraniční poruchy osobnosti

Kanadský úřad pro léky a zdravotnické technologie (CADTH) vydal dokument, který na základě dostupné literatury shrnuje poznatky o klinické účinnosti a bezpečnostním profilu aripiprazolu při léčbě hraniční poruchy osobnosti (BPD – borderline personality disorder).

Vliv dávek antipsychotik na kognitivní funkce

Výsledky řady proběhlých studií naznačují riziko zhoršení kognitivních funkcí spojené s vysokou dávkou antipsychotik. U aripiprazolu se ovšem tato spojitost − na rozdíl od jiných zkoumaných atypických antipsychotik − v níže prezentované studii japonských autorů neprokázala.Všechny novinky