Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Monoterapie a kombinace antipsychotik u pacientů hospitalizovaných s diagnózou schizofrenie ve FN Brno

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 5.10.2016

Monoterapie a kombinace antipsychotik u pacientů hospitalizovaných s diagnózou schizofrenie ve FN Brno

V  poslední době dochází v České republice ke zvýšení počtu hospitalizovaných pacientů se schizofrenií užívajících kombinace antipsychotik, zvláště atypických (AP).

Cílem prezentované retrospektivní analýzy bylo stanovení výskytu monoterapie a kombinace AP a jejich dynamiky ve sledovaném období u hospitalizovaných pacientů ve FN Brno a identifikace nejčastěji užívaných AP.

Metodika analýzy

Byla provedena retrospektivní analýza chorobopisů pacientů s diagnózou schizofrenie a schizoafektivní porucha hospitalizovaných na psychiatrické klinice FN Brno v letech 2006–2010. Data byla získána z chorobopisů a zahrnovala demografické údaje pacientů (pohlaví, věk) a medikaci podávanou během hospitalizace. Pro statistickou analýzu byla použita běžná deskriptivní statistika, pro srovnání četnosti hospitalizací mužů a žen chí-kvadrát, pro srovnání věku obou pohlaví při jejich první hospitalizaci byl použit T-test.

Sledovaná populace pacientů

Do analýzy bylo zahrnuto 264 pacientů s diagnózou schizofrenie a schizoafektivní porucha, z toho 175 (66,3 %) mužů a 89 (33,7 %) žen. Celkem byli hospitalizováni 573×, z toho 168× ženy (29 %) a 405× muži (71 %). Muži byli hospitalizováni výrazně častěji než ženy (p < 10-6). V absolutním průměru byl každý muž hospitalizován 2,31×, zatímco žena 1,89×. 

Celkový počet opakovaných hospitalizací činil 309. Průměrný počet dní hospitalizace byl 31,4 (± 25,28), u mužů 27,9 (± 24,08) a u žen 40 (± 26,03). Průměrný věk pacientů byl 33 let (± 11,9), u mužů 30,8 roku (± 9,89) a u žen 38,5 roku (± 14,2). Ženy byly signifikantně starší než muži (p < 10-3).

Celkem bylo do analýzy farmakoterapie zahrnuto 561 z 573 hospitalizací (v průběhu 12 hospitalizací nebyla podávána žádná AP).

Výsledky

Ve sledovaném období bylo patrné zvýšení výskytu kombinací antipsychotik, zvláště kombinací atypických antipsychotik (21 % v roce 2006, 35 % v roce 2010). Nejvíce používanými antipsychotiky (v monoterapii i kombinacích) byly olanzapin a klozapin (208 vs. 150 hospitalizací). Při analýze všech zjištěných kombinací (včetně zkřížené titrace při změně antipsychotika) byla nejčastější kombinace klozapinu a olanzapinu s risperidonem (11, resp. 19 % z celkového počtu hospitalizací).

Závěr

Kombinace AP je v klinické praxi a častá a má vzrůstající tendenci. Vysoký výskyt kombinací AP v nemocniční péči je dán charakteristikami hospitalizovaných pacientů. U těchto nemocných jsou v současné době preferována multireceptorová atypická AP (klozapin a olanzapin), a to jak v monoterapii, tak i v kombinaci.

(raj)

Zdroj: Sušilová I., Češková E. Monoterapie a kombinace antipsychotik u pacientů hospitalizovaných s diagnózou schizofrenie ve FN Brno. Česká a slovenská psychiatrie 2013; 109 (3): 122–127.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kdy kombinační antipsychotická léčba a kdy monoterapie?

V léčbě psychotických stavů bývá obvykle v doporučených postupech preferována monoterapie a ke kombinaci antipsychotik by mělo být přistupováno až k jako poslední možnosti. Nicméně i kombinační léčba se v praxi hojně využívá. Maďarská retrospektivně-prospektivní studie srovnávala efektivitu monoterapie versus kombinační terapie v léčbě schizofrenie a schizoafektivních poruch.

Léčba schizofrenie: monoterapie, nebo kombinace antipsychotik?

Následující článek přináší výsledky analýzy léčby antipsychotiky u pacientů hospitalizovaných se schizofrenií a schizoafektivní poruchou na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno v letech 2006–2010. Autorky uvedené práce sledovaly užití jednotlivých antipsychotik a jejich kombinací a hledaly odpověď na otázku, jaká léčba je optimální.

Vliv kombinace olanzapinu a aripiprazolu či paliperidonu na kognitivní funkce pacientů se schizofrenií

Narušení kognitivních funkcí postihuje řadu nemocných trpících schizofrenií. Ovlivněny bývají zejména pozornost, rychlost zpracování informací, exekutivní funkce, verbální fluence, paměť a schopnost učení. To spolu s možným zpomalením psychomotorického tempa narušuje sociální fungování a pracovní či studijní výkonnost dotyčného.Všechny novinky