Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Aripiprazol v léčbě symptomů autismu u dětí a adolescentů

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 21.3.2017

Aripiprazol v léčbě symptomů autismu u dětí a adolescentů

Atypická antipsychotika aripiprazol a risperidon se osvědčily se v terapii symptomů spojených s poruchou autistického spektra (PAS), zejména pak zvýšené iritability. Následující článek přináší přehled výsledků studií zkoumajících účinnost aripiprazolu v léčbě pacientů s PAS.

Porucha autistického spektra

Porucha autistického spektra se vyznačuje nápadným deficitem v sociální a emocionální interakci a nedostatkem až absencí komunikačních schopností. PAS obvykle doprovází zvýšená dráždivost, hyperaktivita, agresivita, úzkostné stavy, poruchy nálady a spánku, sebepoškozování, impulzivita a neschopnost soustředění.

Možnosti terapie symptomů PAS

V posledních desetiletích se prevalence této choroby zvýšila. Může to vyplývat z vyšší informovanosti poskytovatelů zdravotní péče a ze schopnosti rozpoznat i mírnější formy PAS. Léčba základních příznaků autismu je omezena na psychosociální terapii. Účinnost léčiv na základní symptomy nebyla prokázána. Osvědčily se však v terapii symptomů spojených s PAS, zvláště zvýšené iritability. 

Průběh a výsledky studií s aripiprazolem

Účinnost aripiprazolu na zvýšenou dráždivost spojenou s PAS u dětí a adolescentů ve věku 6−17 let zkoumaly následující práce. Do jedné 8týdenní dvojitě zaslepené randomizované a kontrolované studie bylo zařazeno 218 dětí a adolescentů. Cílem bylo zjistit efekt aripiprazolu v akutní léčbě uvedeného symptomu. Účastníci byli náhodně rozděleni do 4 skupin, tři z nich užívaly účinnou látku s fixním dávkovacím schématem (5 mg, 10 mg, 15 mg), čtvrtá skupina dostávala placebo. Účinnost aripiprazolu byla prokázaná ve všech skupinách v porovnání s placebem. Jako nežádoucí účinky se vyskytly váhový přírůstek a sedace.

Další 8týdenní studie sledovala účinek aripiprazolu u 98 dětí a mladistvých za použití flexibilního dávkování (5 mg, 10 mg, 15 mg) a placeba. Také v této studii byla zaznamenaná odpověď na léčbu ve všech skupinách v porovnání s placebovou. K nejčastějším nežádoucím účinkům patřila zvýšená spavost a únava.

Jiná dvojitě slepá randomizovaná a kontrolovaná studie pozorovala vliv aripiprazolu na prevenci relapsu při dlouhodobé udržovací léčbě. Studie zahrnovala 85 dětí a mladistvých, u nichž došlo během 12 týdnů k odpovědi na akutní léčbu aripiprazolem. První skupina pokračovala v užívání aripiprazolu dalších 16 týdnů, druhá skupina dostávala placebo. Byl měřen čas od randomizace do případného relapsu. Mezi oběma skupinami nebyly zjištěny signifikantní rozdíly. Poměr rizik (HR = 0,57) a počet pacientů, které bylo třeba lékem léčit, aby došlo k požadovanému účinku alespoň u jednoho (NNT = 6), naznačil přínos udržovací léčby pro některé pacienty.

Dlouhodobou účinnost aripiprazolu sledovala 52týdenní otevřená studie. Zúčastnilo se jí 199 dětí a dospívajících. První skupinu tvořili pacienti, u nichž nastala odpověď na předchozí léčbu aripiprazolem. Během této studie pokračovali v léčbě. Druhou skupinu tvořili pacienti, kteří léčbu aripiprazolem zatím neabsolvovali. Ti ho začali užívat v rámci této studie. V první skupině zůstala léčebná odpověď zachovaná, ve druhé bylo zaznamenané významné zlepšení.

Závěr

Z výsledků těchto studií plyne, že aripiprazol je účinný v akutní léčbě symptomů spojených s PAS, zvláště pak zvýšené dráždivosti. Může být přínosem i v dlouhodobé udržovací léčbě. Je však třeba přihlížet k vyšší citlivosti dětí a dospívajících na nežádoucí účinky.

(lkt)

Zdroj: De Filippis M., Wagner D. K. Treatment of autism spectrum disorder in children and adolescents. Psychopharmacol Bull 2016 Aug 15; 46 (2): 18−41.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Switch versus augmentace antipsychotik u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu v akutní fázi schizofrenie

Terapie jedním účinným a dobře tolerovaným antipsychotikem představuje optimální strategii léčby schizofrenie. Při nedostatečné odpovědi nemocného na adekvátní dávku léku se nabízí switch na jiné antipsychotikum, navýšení stejného antipsychotika do supramaximálních dávek, kombinace více antipsychotik či převod na klozapin. Otázkou výhodnosti augmentace versus převodu z jednoho preparátu na druhý v případě olanzapinu a risperidonu se zabývala japonská studie publikovaná v roce 2014.

Kombinovaná léčba olanzapinem a risperidonem u farmakorezistentních pacientů

Terapie jedním antipsychotikem je v léčbě schizofrenie ideální možností. Kolem 40 % nemocných má však příznaky, které jsou k monoterapii rezistentní. V případě, že nemůže být u těchto farmakorezistentních jedinců užit klozapin, je namístě zvážit vhodnou kombinaci jiných dvou či více antipsychotik. Olanzapin představuje antipsychotikum, které je díky receptorovému profilu podobnému klozapinu často nasazováno právě v kombinacích.

Má užití kombinace antipsychotik v léčbě schizofrenie oporu ve výzkumech?

Rezistence k terapii a neuspokojivé funkční výsledky léčby schizofrenie jsou velkým klinickým i společenským problémem. V takovém případě se v praxi často sahá ke kombinaci antipsychotik, přestože ji guidelines opírající se o vědecké důkazy doporučují až po několika neúspěšných monoterapeutických pokusech, jež by měly zahrnovat i klozapin. Ten totiž ve studiích vykazuje vyšší účinnost ve srovnání s ostatními antipsychotiky při léčbě částečně či plně rezistentní schizofrenie.Všechny novinky