Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nová fixní kombinace antihypertenziv – kandesartan + amlodipin

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 17.8.2015

Nová fixní kombinace antihypertenziv – kandesartan + amlodipin

V minimalizaci kardiovaskulárního rizika hraje zásadní roli úspěšná léčba hypertenze. Kandesartan, inhibitor angiotenzinových receptorů AT1, a amlodipin, blokátor vápníkových kanálů 3. generace, patří mezi v současné době nejužívanější antihypertenziva. Nově byla v ČR registrována jejich fixní kombinace.

Arteriální hypertenze je onemocnění s vysokou prevalencí, které se nedaří vždy optimálně kontrolovat. Dle vyjádření European Society of Hypertension/European Society of Cardiology je monoterapií dosaženo účinného poklesu krevního tlaku pouze zhruba u třetiny nemocných, většina pacientů nakonec dospěje ke kombinační léčbě hypertenze. Pokud je léčba hypertenze zahájena monoterapií, nespornou výhodou je, že je jasné, jaký účinek a jaké nežádoucí účinky daný lék u konkrétního pacienta má. Nasazení léčby dvojkombinací naopak většinou vede k lepšímu ovlivnění krevního tlaku (používají se látky s rozdílným mechanismem účinku, což vede k synergismu a většímu efektu na krevní tlak), nižšímu výskytu nežádoucích účinků (např. eliminace perimaleolárních otoků u dihydropyridinů při kombinaci se sartany) a časnějšímu dosažení odpovědi u většího počtu nemocných. Problémem může být nejasné přiřazení účinku a nežádoucích reakcí ke konkrétní účinné látce. Kombinační léčba je v současné době doporučována u nemocných s vysokým kardiovaskulárním rizikem nebo s vysokou hodnotou krevního tlaku (hodnoty tlaku vyšší než 160 mmHg a/nebo 100 mmHg).

Proč kandesartan + amlodipin?

V minimalizaci kardiovaskulárního rizika hraje zásadní roli úspěšná léčba hypertenze. Kandesartan, inhibitor angiotenzinových receptorů AT1, a amlodipin, blokátor vápníkových kanálů 3. generace, patří mezi v současné době nejužívanější antihypertenziva. Nově byla v ČR registrována jejich fixní kombinace.

Amlodipin je blokátor vápníkových kanálů 3. generace, který má dlouhý biologický poločas (35–50 hodin) a pozvolný nástup účinku, v důsledku čehož je při léčbě omezeno kolísání krevního tlaku a riziko reflexní tachykardie. Amlodipin je tak v současnosti k dispozici ve fixní kombinaci s prakticky každým inhibitorem ACE nebo sartanem.

Kandesartan je inhibitor angiotenzinových receptorů AT1 (sartan). Při léčbě kandesartanem dochází k poklesu úmrtí z kardiovaskulárních příčin, nefatální cévní mozkové příhody a nefatálního infarktu myokardu o 32 % (p = 0,013), kardiovaskulární mortality o 29 % (p = 0,049) a celkové mortality o 27 % (p = 0,018). Dle výsledků klinických studií je navíc účinnější než losartan.

Klinické zkušenosti s kombinací kandesartan + amlodipin

Kombinace těchto dvou látek se opírá o současná doporučení českých i evropských společností pro léčbu hypertenze. Jedná se o léčbu bezpečnou, výskyt nežádoucích účinků a jejich závažnost se při podávání kombinace nikterak významně nelišil oproti monoterapiím, srovnatelný byl i v porovnání s placebem. Antihypertenzní účinek fixní kombinace kandesartanu s amlodipinem 8 mg / 5 mg přitom byl signifikantně vyšší než u monoterapie odpovídajícími dávkami obou látek (p < 0,0001). U léčených pacientů navíc dochází ve srovnání s nemocnými léčenými kandesartanem v kombinaci s jiným blokátorem kalciových kanálů k poklesu velkých kardiovaskulárních příhod MACE (p = 0,025).

Výhodný je i vliv na snížení rizika rozvoje perimaleolárních otoků, jak již bylo zmíněno výše, což je u kombinace látek blokujících RAAS a dihydropyridinových blokátorů kalciových kanálů vysvětlováno odlišným místem působení obou látek (dihydropyridiny působí především prekapilárně, blokátory RAAS postkapilárně, což v důsledku vede k eliminaci extravazace plazmy na prekapilární straně v důsledku odstranění objemového přepětí).

Fixní kombinace mají v současné době v léčbě arteriální hypertenze své místo. Umožňují lepší kontrolu onemocnění při maximálním komfortu pacienta. Léčba fixní kombinací kandesartanu s amlodipinem je účinná, bezpečná a pacienty dobře tolerovaná.

(epa)

Zdroj: Slíva J. Nová fixní kombinace v klinické praxi v ČR: candesartan + amlodipin. Farmakoterapie. 2015; 11 (1).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Klíčem ke kontrole hypertenze je kombinovat

Hypertenze patří mezi významné rizikové faktory kardiovaskulární morbidity a mortality. Ačkoliv se Česká republika řadí mezi evropskou špičku jejího managementu, krevní tlak má dlouhodobě pod kontrolou jen asi polovina hypertoniků užívajících farmakologickou léčbu. Jedním ze způsobů, jak zlepšit léčbu vysokého krevního tlaku, je včas rozpoznat vhodný okamžik pro přidání další látky do kombinace, ideálně ve fixní lékové formě.

Fixní kombinace znamená jednodušší užívání

Moderní terapie hypertenze se opírá především o kombinační léčbu. Až u 80 % nemocných samostatné podávání jedné látky nepřináší dostatečnou kontrolu krevního tlaku, tedy jeho snížení pod hodnoty 140/90 mm Hg, u rizikových nemocných potom pod 130/80 mm Hg. A právě v takových případech by měla být kombinační terapie preferována nad eskalací dávky.

Efekt léčby telmisartanem s hydrochlorothiazidem na krevní tlak měřený v domácím prostředí – zkušenost z reálné praxe

SURGE-2 byla velká studie probíhající v 10 zemích, která hodnotila efekt telmisartanu podávaného samostatně či v kombinaci s hydrochlorothiazidem na ranní hodnotu krevního tlaku (TK) měřenou v domácím prostředí.Všechny novinky