Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

EMA schválila nová doporučení k omezení rizik infekce PML u pacientů léčených natalizumabem

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.5.2016

EMA schválila nová doporučení k omezení rizik infekce PML u pacientů léčených natalizumabem

Natalizumab je indikován v monoterapii jako onemocnění modifikující léčba u pacientů s vysoce aktivní relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRMS), kteří nedostatečně odpovídají na léčbu interferonem beta nebo glatiramer-acetátem, eventuálně u pacientů s rychle se vyvíjející těžkou RRMS. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ukončila proceduru přehodnocování rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) u natalizumabu a schválila doporučení pro minimalizaci rizik, jež navrhl farmakovigilanční výbor (PRAC).

Natalizumab snižuje zánětlivou aktivitu přítomnou v mozku při RS a inhibuje další migraci imunitních buněk do zanícené tkáně, čímž snižuje tvorbu nebo zvětšování lézí RS. Je to monoklonální protilátka, která se váže na α4-podjednotku humánních integrinů a brání transmigraci mononukleárních leukocytů endotelem do zanícené parenchymové tkáně.

PML je vzácné, velmi závažné infekční onemocnění mozku způsobené virem Johna Cunninghama (JCV). V obecné populaci často se vyskytující virus je obvykle neškodný, avšak u osob s oslabeným imunitním systémem může způsobit onemocnění. Příznaky PML se mohou podobat projevům ataky roztroušené sklerózy, včetně zhoršující se slabosti, poruch řeči a problémů s komunikací, poruch zraku a někdy i změn nálad a chování. Následkem PML může být těžká invalidita i smrt.

Nejnovější studie naznačují, že včasná detekce a léčba PML ještě v asymptomatické fázi jsou zásadně důležité pro omezení poškození mozkové tkáně a tím i následného postižení. Asymptomatické případy PML je možné detekovat pomocí MRI vyšetření.

Nové údaje z rozsáhlých klinických studií také ukazují, že u pacientů, kteří neužívali imunosupresiva předtím, než se začali léčit natalizumabem, míra rizika vzniku PML souvisí s hodnotou indexu protilátek. K pacientům se zvýšeným rizikem PML patří ti, kteří měli pozitivní výsledek testu protilátek proti JCV, léčí se natalizumabem již více než 2 roky a buď užívali imunosupresiva předtím, než u nich byl tento lék nasazen, nebo je neužívali, ale mají vysoký index protilátek proti JCV.

Aktualizované údaje ukazují, že riziko vniku PML je malé u pacientů s indexem protilátek < 0,9 (dokonce nižší, než bylo dříve odhadováno) a významně stoupá u pacientů s indexem protilátek > 1,5, kteří byli zároveň léčeni natalizumabem déle než 2 roky. U pacientů, kteří nemají pozitivní protilátky proti JCV, se odhad rizika vniku PML nemění (0,1 na 1 000 pacientů).

Opatření před zahájením léčby

Před zahájením léčby je třeba informovat pacienty a jejich opatrovníky o riziku PML a o nutnosti okamžitě informovat lékaře, pokud mají pocit, že se projevy onemocnění zhoršují, nebo se objeví nové či neobvyklé příznaky. Dále má mít lékař u každého pacienta k dispozici základní MRI vyšetření (ne starší než 3 měsíce) jako referenční obraz a výsledek vstupního sérologického vyšetření protilátek proti JCV pro stratifikaci rizika PML.

Opatření v průběhu léčby

V průběhu léčby je alespoň v ročních intervalech nutné pravidelně vyšetřovat pacienty a provádět MRI. Pacienty se zvýšeným rizikem PML je doporučeno vyšetřovat pomocí MRI častěji (např. každých 3–6 měsíců) za použití zkráceného protokolu MRI (který zahrnuje FLAIR, T2-vážené obrazy a DW − difuzně vážené obrazy). Při diferenciální diagnostice každého pacienta, který vykazuje neurologické příznaky a/nebo má nové léze na mozku zjištěné pomocí MRI, je nutné zvážit PML. Byly hlášeny případy asymptomatické PML diagnostikované pouze na základě MRI a pozitivního nálezu JCV DNA v cerebrospinálním moku (CSF). Při podezření na PML je třeba protokol MRI rozšířit tak, aby zahrnoval T1-vážené obrazy po aplikaci kontrastní látky, a je třeba zvážit vyšetření cerebrospinálního moku (CSF) na přítomnost JCV DNA za použití ultrasenzitivního testu PCR.

Při podezření na PML je nutné vždy ukončit léčbu natalizumabem, dokud se PML nevyloučí. U pacientů s negativním nálezem protilátek je třeba provádět vyšetření protilátek proti JCV každých 6 měsíců. U nemocných, kteří mají nízké hodnoty indexu a v minulosti nebyli léčeni imunosupresivy, má být toto vyšetření rovněž opakovaně prováděno každých 6 měsíců, jakmile délka léčby natalizumabem přesáhne 2 roky. Riziko PML nadále trvá po dobu až 6 měsíců po ukončení léčby.

Závěr

Včasná detekce a léčba PML v asymptomatické fázi jsou zásadně důležité pro omezení poškození mozkové tkáně a tím i následného postižení. Asymptomatické případy PML je možné detekovat pomocí MRI vyšetření. Všichni pacienti užívající natalizumab by měli podstoupit MRI vyšetření alespoň jedenkrát ročně, u pacientů, kteří mají zvýšené riziko vzniku PML, je doporučeno provádět MRI častěji (např. každých 3−6 měsíců) za použití zjednodušeného protokolu MRI. Při podezření na PML je třeba protokol MRI rozšířit a zvážit vyšetření cerebrospinálního moku (CSF) na přítomnost JCV DNA. Před zahájením léčby je třeba informovat pacienty a jejich opatrovníky o riziku PML.

(blu)

Zdroj:
1. Tysabri − EMA schválila nová doporučení k omezení rizik infekce PML. SÚKL 2016. On-line [cit. 2016-15-04]. Dostupné na: http://www.sukl.cz/tysabri-ema-schvalila-nova-doporuceni-k-omezeni-rizik
2. Tysabri SPC. On-line [cit. 2016-15-04]. Dostupné na: http://www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000603/WC500044686.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Topografie demyelinizačních a neurodegenerativních ložisek roztroušené sklerózy − pitevní studie

Před pár dny se v odborných databázích objevil podivuhodný počin. Světlo světa spatřila mapa vyjadřující frekvenci výskytu ložisek roztroušené sklerózy v mozku.

Využití Expanded Disability Status Scale jako nástroje ke zjištění problémů s chůzí u pacientů s roztroušenou sklerózou s mírným postižením

Expanded Disability Status Scale (EDSS) je velmi dobře propracovaný klinický nástroj ke stanovení stupně postižení u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Postižení chůze se očekává u EDSS > 3,5, nicméně může být přítomno i u pacientů s EDSS nižším. Studie publikovaná letos v únoru v časopisu NeuroRehabilitation se věnovala přítomnosti postižení chůze a dalších symptomů RS u pacientů s EDSS 2,0.

Oligoastrocytom původně diagnostikovaný jako roztroušená skleróza

V kazuistice publikované v únoru 2016 v časopisu Molecular and Clinical Oncology popisují čínští autoři případ 46leté ženy s oligoastrocytomem s atypickými příznaky, které původně přisuzovali roztroušené skleróze (RS).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy