Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VÝTĚŽNOST PEROPERAČNÍ ULTRASONOGRAFI V CHIRURGII PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK

Autoři: M. Linhartová1, L. Mitáš1, K. Starý2, H. Munteanu1

Autoři - působiště: 1Chirurgická klinika, FN Brno a LF MU Brno, přednosta: Prof. MUDr. Z. Kala, Ph. D., 2Interní gastroenterologická klinika, FN Brno a LF MU Brno, přednosta: Prof. MUDr. A. Hep, CSc.

Článek: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 11, s. 614-619.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 84x

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
uzamčeno uzamčeno

The value of intraoperative ultrasonography in parathyroid surgery

Introduction:
Ultrasound of the neck is a sovereign complementary imaging method suitable for determining morphological changes in thyroidology which uses the so-called B-mode two-dimensional images for the neck area that are complemented by duplex Doppler imaging. Diagnostic verification is performed by sonographists from among radiologists and endocrinologists providing regular outpatient care; the surgeon uses ultrasound for navigation to attain the focus to be operated on.

Sonography will provide information on the structure of the thyroid, of the parathyroids, their relationship to the surrounding organs (location, size, relationship to breathing and swallowing pathways). We search for the presence of any pathological abnormalities such as the affection of other organs, tumour invasion into surrounding tissue; it is also important to assess the size and nature of the cervical lymph nodes pretracheally, prelaryngeally, paratracheally, along the vascular plexus and supraclavicularly, where thyroid tumours may form metastases. USG assessment of the regional lymph nodes should not be forgotten before surgical management of thyroid nodules or the parathyroids. Thanks to the introduction of ultrasound as an additional screening method in parathyroid surgery we have gained the opportunity of more precise and successful localisation of pathological parathyroid lesions, which is beneficial for patients with hyperparathyroidism.

Material and methods:
We worked with a group of patients from 2002 to 2010 when we selected 370 prospectively followed patients operated on for endocrine disease of the thyroid and parathyroid glands. The group consisted of 77 men and 293 women. This group was further selected according to the required criteria specified in the text. Since we are focusing on peroperative ultrasound and on the detection and specification of the position of the parathyroid glands for the surgeon, we are concentrating chiefly on pathological parathyroid glands. These are imaged as circumscribed hypoechoic lesions with hyperechoic margin.

Ultrasonography is considered both a sovereign standard diagnostic method and a very valuable navigational method used to localise pathological glands. We use a linear as well as a special “hockey stick” probe which has a higher resolution.

Results:
For comparison, both detection methods – gamma navigation and ultrasound – are dealt with. We are fully aware of the small number of patients in the selected groups. The results of the statistical analysis show that the use of ultrasound and gamma navigation shortens the overall operation time. More interesting, however, is the indicator of the range of variation, i.e. the difference between the maximum and minimum length of operation. When using one or the other detection method, the variation range is significantly lower and it is apparent that using the gamma-ray or ultrasound navigation system, the detection of the parathyroid gland, particularly when unusually located, is much simpler and thus faster. This finding is also supported by an additional parameter, variance, which expresses the variability of the distribution of values – around the average length of operation.

Conclusion:
Preoperative and intraoperative detection of hyperactive parathyroid glands is useful for minimizing the extent of surgical intervention, reducing operation time and decreasing the risk of perioperative complications. It is not necessary to use a radionuclide and therefore the method can be used even where there is no nuclear medicine station. It is also possible to detect glands which do not accumulate radionuclides and thus cannot be imaged with MIBI scintigraphy/SPECT CT. Still, an experienced surgeon remains irreplaceable. We dare say that if such a surgeon can make use of the abovementioned auxiliary methods in addition, the rate of success in this field of surgery increases substantially.

Keywords:
ultrasound – navigation during surgery – localisation – reducing operation time


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Ultrazvuk krku je suverénní pomocnou zobrazovací metodou vhodnou k určení morfologických změn v tyroidologii, která pro oblast krku využívá tzv. B mode- dvourozměrné zobrazení, které doplňujeme dopplerovským duplexním zobrazením. Diagnostické ověření provádějí sonografisté z řad radiologů a dispenzarizujících endokrinologů, chirurg využívá ultrazvuku pro navigaci operovaného ložiska peroperačně.

Sonografií dostaneme informaci o struktuře štítnice, paratyreoidei, o jejich vztahu k okolním orgánům (lokalizace, velikost, vztah k dýchacím a polykacím cestám). Zjišťujeme přítomnost případné patologické odchylky, jako je postižení dalších orgánů, invaze tumoru do okolí, je důležité zhodnocení velikosti a charakteru krčních uzlin pretracheálních, prelaryngeálních, paratracheálních, podél cévního svazku a supraklavikulárních, kam mohou metastázovat nádory štítné žlázy. USG zhodnocení regionálních lymfatických uzlin by v žádném případě nemělo být opomenuto před chirurgickým řešením tyreoidálního uzlu či paratyreoidey. Zavedením ultrazvuku jako další detekční metody v operativně příštítných tělísek jsme získali možnost přesnější lokalizace a úspěšnosti nalezení patologické příštítné léze prospěšné pro nemocné s hyperparatyreózou.

Materiál a metodika:
Pracovali jsme se souborem pacientů z let 2002 až 2010, kdy jsme vybrali 370 prospektivně sledovaných operantů pro endokrinní onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek. 77 mužů a 293 žen. Tuto skupinu jsme ještě dále selektovali podle nutných kritérií, která uvádíme v textu. Protože hovoříme o peroperačním využití ultrazvuku, o detekci a upřesnění pozice příštítných tělísek pro chirurga, soustředíme se hlavně na patologická tělíska. Ta se zobrazují jako ohraničená hypoechogenní léze s hyperechogenním lemem.

Ultrasonografii považujeme jak za suverénní standardní diagnostickou metodu, tak za velmi cennou navigační metodu při lokalizaci patologického tělíska. Používáme jak lineární, tak speciální „hokejkovou“ sondu, která má vyšší rozlišení.

Výsledky:
Pro srovnání uvádíme oba detekční způsoby – gamanavigaci i ultrazvuk. Jsme si plně vědomi malého počtu pacientů v selektovaných souborech. Z výsledků statistického zpracování vyplývá, že použití gama navigace a ultrazvuku celkově zkracuje délku operace. Zajímavější údaj však představuje variační rozpětí, které je dané rozdílem maximální a minimální délky operace. Při použití jedné nebo druhé detekční metody je variační rozpětí významně nižší a naznačuje, že s gama nebo ultrazvukovou navigací je nalezení tělíska, zejména při jeho neobvyklé lokalizaci, výrazně jednodušší, a tak i rychlejší. Tento názor podporuje i další parametr, rozptyl, který vyjadřuje variabilitu rozdělení hodnot délky operace kolem průměru.

Závěr:
Předoperační a peroperační detekce hyperaktivních příštítných tělísek je užitečná pro minimalizování operačního výkonu, zkrácení operační doby a snížení rizika perioperačních komplikací. Není nutné podávání radionuklidu, a tedy možno použít i tam, kde není pracoviště nukleární medicíny, dále je možno detekovat i tělíska, která neakumulují radionuklid, a tak nejsou zobrazitelná na scinti MIBI/SPECT CT. Ale stále platí tvrzení, že nic nenahradí zkušeného operatéra. Troufáme si dodat, že pokud má navíc k dispozici pomocné metody takové, jaké uvádíme, úspěšnost v této operativě se výrazně zvyšuje.

Klíčová slova:
ultrazvuk – navigace pooperačně – lokalizace – zkrácení operačního času

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 3x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články