Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Revmatická onemocnění: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Zajímavé odkazy
 

Setrvání na léčbě intravenózním abataceptem po 24 měsících terapie revmatoidní artritidy

Specializace: revmatologie
Téma: Revmatická onemocnění

Vydáno: 22.5.2017

Setrvání na léčbě intravenózním abataceptem po 24 měsících terapie revmatoidní artritidy

V časopisu Clinical and Experimental Rheumatology byly nedávno publikovány výsledky studie mezinárodního týmu autorů, jejímž cílem bylo zhodnotit setrvání pacientů na léčbě abataceptem i po 24 měsících léčby revmatoidní artritidy (RA) v rutinní klinické praxi v Evropě a Kanadě.

Průběh studie a sledovaná populace

ACTION (Abatacept in routine clinical practice) je prospektivní observační multicentrická studie provedená na dospělých pacientech se středně až vysoce aktivní RA, u kterých byla na doporučení ošetřujícího lékaře zahájena léčba intravenózním abataceptem. Pacienti byli do studie zařazováni mezi květnem 2008 a prosincem 2010, sledování probíhalo po dobu až 30 měsíců. Primárním cílem bylo zjistit, kolik nemocných abatacept užívá i po 24 měsících sledování. Celkem bylo do studie zahrnuto 1 137 pacientů (1 573 pacientoroků na abataceptu); většina z nich (89,2 %) již měla za sebou neúspěšnou biologickou léčbu jiným preparátem.

Výsledná zjištění

Celková míra retence na léčbě abataceptem po 24 měsících sledování dosahovala 54,4 % (95% interval spolehlivosti 51,3−57,4). Vyšší míru setrvání na léčbě abataceptem měli pacienti s pozitivitou revmatoidního faktoru a protilátek proti cyklickému citrulinovému peptidu, po předchozí expozici maximálně jednomu inhibitoru TNF-α a s kardiovaskulárními komorbiditami. Naopak nižší míra setrvání na léčbě abataceptem byla spojena se sedimentací erytrocytů ≥ 51 mm/hodinu a s léčbou kortikoidy během zahájení léčby abataceptem. Míra retence na léčbě abataceptem se také lišila podle země původu. Preparát byl dobře tolerován bez výskytu neočekávaných nežádoucích příhod.

Závěr

V reálném prostředí míra setrvání na léčbě intravenózním abataceptem přesahovala 50 % po 24 měsících léčby. Identifikace prediktorů retence na léčbě by mohla podpořit větší individualizaci terapeutického přístupu u pacientů se středně závažnou až závažnou RA.

(epa)

Zdroj: Nüßlein H. G., Alten R., Galeazzi M. et al. Efficacy and prognostic factors of treatment retention with intravenous abatacept for rheumatoid arthritis: 24-month results from an international, prospective, real-world study. Clin Exp Rheumatol 2016; 34(3): 489−499.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výchozí stav autoprotilátek ovlivňuje účinnost abataceptu u pacientů s revmatoidní artritidou dosud neléčených cílenou terapií

Blokátor kostimulačního systému aktivace T lymfocytů abatacept se používá u pacientů se středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou (RA). Ukazuje se, že nemocní, kteří jsou při zahájení léčby séropozitivní na revmatoidní faktor (RF) a protilátku proti citrulinovaným proteinům (ACPA), lépe odpovídají na tuto léčbu. Nedávno vydaná studie předkládá data z reálného klinického využití abataceptu u pacientů, kterým cílená léčba dosud nebyla podávána.

Dlouhodobá bezpečnost léčby abataceptem − integrovaná analýza klinických dat

Analýza německých autorů se zaměřila na bezpečnostní profil subkutánně podávaného abataceptu, cíleného léčiva užívaného v terapii revmatoidní artritidy.

Účinnost a bezpečnost abataceptu u starších pacientů s RA

Prospektivní studie se zabývala rozdíly v účinnosti a bezpečnosti abataceptu mezi různými věkovými skupinami pacientů s revmatoidní artritidou (RA). V účinnosti nebyly shledány významné rozdíly mezi skupinami, ale ukázalo se, že s věkem stoupá riziko vzniku infekcí v souvislosti s užíváním abataceptu.Všechny novinky