Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Revmatická onemocnění: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Zajímavé odkazy
 

Délka trvání onemocnění predikuje u pacientů s revmatoidní artritidou klinickou odpověď na podávání abataceptu

Specializace: revmatologie
Téma: Revmatická onemocnění

Vydáno: 26.11.2017

Délka trvání onemocnění predikuje u pacientů s revmatoidní artritidou klinickou odpověď na podávání abataceptu

Nedávno publikovaná studie amerických autorů ukázala, že u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) dosud neléčených biologickými chorobu modifikujícími léky (bDMARDs) souvisí délka trvání onemocnění v době zahájení podávání abataceptu s klinickou odpovědí na léčbu, a to jak s mírou snížení aktivity onemocnění, tak s dosažením remise. 

„Okno příležitosti“ u časné RA

Revmatoidní artritida je invalidizující progredující onemocnění, které výrazně omezuje pacienty v jejich běžných denních aktivitách, snižuje kvalitu života, zvyšuje využívání zdravotní péče a je spojeno s nárůstem mortality. Cílem léčby je snížit aktivitu onemocnění, zabránit dlouhodobým následkům a zlepšit funkční stav pacientů. Existuje předpoklad, že během časné revmatoidní artritidy existuje „okno příležitosti“, během kterého je možné léčbou ovlivnit průběh onemocnění ještě před tím, než dojde k ustálení autoimunitních a zánětlivých procesů, ireverzibilnímu poškození a pacient začne být čím dál tím více refrakterní k léčbě.

Abatacept je selektivní modulátor kostimulačního signálu potřebného pro plnou aktivaci T lymfocytů. Je k dispozici pro intravenózní i subkutánní podání. Cílem studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopisu Clinical Rheumatology, bylo ověřit, do jaké míry ovlivní délka trvání RA v době zahájení podávání abataceptu klinickou odpověď na toto léčivo u pacientů dosud neléčených bDMARDs.

Metodika studie

Autoři studie využili registr Corona, který je určen pro sběr a analýzu dat o léčbě pacientů s chronickými revmatickými a kožními chorobami; jde o nezávislou prospektivní národní observační kohortovou studii.

Do analýzy byli vybráni pacienti s RA starší 18 let, kteří dosud nebyli léčeni bDMARDs a v období od února 2006 do ledna 2015 u nich byla zahájena léčba abataceptem. Dalším vstupním kritériem bylo stanovení klinického indexu aktivity onemocnění (CDAI – Clinical Disease Activity Index) při zahájení léčby abataceptem nebo před ním, dále kontrola stavu a stanovení skóre CDAI v době 12 ± 3 měsíce po zahájení léčby nebo v době přechodu na jinou látku, pokud k němu došlo dříve.

Primárním cílem byla změna CDAI 12 měsíců po zahájení léčby oproti počátečnímu CDAI. Sekundárním cílem bylo dosažení nízké aktivity onemocnění (CDAI ≤ 10) u pacientů, kteří měli v době zahájení léčby střední či vysokou aktivitu onemocnění nebo dosažení remise (skóre CDAI ≤ 2,8) u pacientů s úvodní nízkou, střední či vysokou aktivitou onemocnění.

Výsledky

Do analýzy bylo zařazeno 281 pacientů. U 107 z nich byla léčba zahájena do 2 let od začátku onemocnění, u 45 v období 3–5 let, u 50 v období 6–10 let a u 79 po uplynutí > 10 let od začátku onemocnění. Delší trvání onemocnění bylo spojeno s vyšším věkem pacientů (p = 0,047); medián počtu konvenčních DMARDs (cDMARDs) použitých v předchozí léčbě byl nižší ve skupině pacientů s trváním onemocnění 0–2 roky (p < 0,001).

Průměrná změna CDAI (SE) se pohybovala od –10,22 (1,19) ve skupině 0–2 roky do –4,63 (1,38) ve skupině > 10 let. Po adjustaci na věk, pohlaví, úvodní CDAI a počet cDMARDs použitých v předchozí léčbě bylo kratší trvání nemoci před zahájením podávání abataceptu významně spojeno s větší změnou CDAI (p = 0,015) a vyšší pravděpodobností dosažení nízké aktivity onemocnění (p = 0,048). Dosažení remise bylo na hranici statistické významnosti.

Závěr

U pacientů s RA dosud neléčených bDMARDs je dřívější nasazení abataceptu spojeno s lepší odpovědí na léčbu včetně snížení aktivity nemoci a dosažení LDA (low disease activity) nebo remise. Délka trvání nemoci před zahájením podávání abataceptu tedy predikuje léčebnou odpověď v klinické praxi. Výsledky zároveň ukazují, jak důležité je pro dosažení remise či nízké aktivity onemocnění včasné zahájení léčby.

(blu)

Zdroj: Harrold L. R., Litman H. J., Connolly S. E. et al. A window of opportunity for abatacept in RA: is disease duration an independent predictor of low disease activity/remission in clinical practice? Clin Rheumatol 2017; 36 (6): 1215–1220, doi: 10.1007/s10067-017-3588-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko infekce TBC u pacientů léčených pro revmatoidní artritidu – výsledky 15leté studie

Tuberkulóza (TBC) je jedním z 10 onemocnění s nejčastější úmrtností. U pacientů s revmatoidní artritidou (RA) je riziko onemocnění TBC 4× vyšší v porovnání s běžnou populací. Biologická (bDMARDs) a cílená (tDMARDs) chorobu modifikující léčba ovlivňují imunitní systém a tím zvyšují riziko onemocnění TBC u pacientů s RA. Toto riziko se u jednotlivých bDMARDs a tDMARDs liší – rozdíly zkoumala dlouhodobá studie probíhající na Tchaj-wanu.

Imunogenita cílené léčby chronických zánětlivých onemocnění

Rozvoj cílené léčby přinesl významné pokroky v terapeutickém zvládání zánětlivých onemocnění, část pacientů však časem přestává na léčbu odpovídat. Jedním z důvodů selhávání terapie je imunogenita biologických léčiv – organismus pacienta začne proti léčivu vytvářet protilátky. Mezinárodní kolektiv autorů publikoval v časopisu BioDrugs rozsáhlé systematické review hodnotící imunogenitu léčiv proti zánětlivým onemocněním a její potenciální vliv na bezpečnost a účinnost terapie.

Batole s komplikacemi systémové JIA − kazuistika

Juvenilní idiopatická artritida není pro lékaře vždy snadným úkolem, ale u její systémové formy, která může být provázena těžkými komplikacemi, je situace ještě o mnoho horší, jak ukazuje i následující kazuistika.Všechny novinky