Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VYUŽITÍ KINEZIOTAPU PŘI ZATÍŽENÍ PALCE RUKY FYZIOTERAPEUTŮ

Autoři: Šorfová M.1, Tlapáková E.1, Neklanová A.1, Ravnik D.2

Autoři - působiště: 1Katedra anatomie a biomechaniky, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, 2University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Slovinsko

Článek: Rehabil. fyz. Lék., 24, 2017, No. 4, pp. 226-233.
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 129x

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
uzamčeno uzamčeno

The Use of Kinesio Taping in Overload of Physiotherapist’s Thumb

Introduction:
Physiotherapy is a challenging work from psychical as well as physical point of view. Due to their working load, many physiotherapists encounter problems with locomotor apparatus and their hands are overloaded in particular. According to various authors (13,18) thumbs are particularly overburdened. The main purpose of this research therefore concerned comparison of metacarpal joint pain of the thumb (further MCP) with and without kinesio taping. Objectification of the results was simultaneously evaluated by a grip difference by measured a hand dynamometer.

Methodology:
The group included 14 female physiotherapists at the age of 25 to 32 years (mean age 29.3). All of them were employed at the same workplace, which guaranteed the same duration of the work shift and similar content of the work. Each therapist was required to cope with 73 patients weekly, individual mostly manual therapies lasted 30 minutes. The probands were divided in two groups, 7 persons each based on whether they experienced or did not encounter pains of the MCP joints of the thumb, wrist and elbow. In the course of 14 day working cycle, the grip strength was repeatedly measured by a hand dynamometer at the beginning and at the end of each working day. Each probands simultaneously recorded the degree of experienced pain in a standardized questionnaire Numeric Pain Rating Scale (NPRS) on the scale 1-10 (0 = no pain, 7-10 = great pain). In the course of the research the authors collected 12824 data concerning soreness and 560 values of the recorded strength, which were than statistically processed and evaluated by the paired t-test., Wilcoxon test and Pearson correlation coefficient.

Results and conclusion:
The results revealed that using kineso taping prevents a decrease in the grip strength at the end of the working day not only in the group feeling pain of at work, but also in the group in which such pain was not encountered. We the demonstrated a decrease of the pain in MCP joint of the thumb in the course of the work and afterwards in both groups under observation. The importance of the kinesio taping is therefore curative as well as preventive.

KEYWORDS:
kinesio taping metacarpal joint of the thumb, pain, hand grip strength


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Fyzioterapie je práce náročná jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Mnoho fyzioterapeutů má vlivem svého pracovního zatížení problémy s pohybovým systémem, zejména jsou namáhány ruce. Podle řady autorů (13, 18) jsou nejvíce pracovně zatěžovány palce. Proto se stalo hlavním cílem této práce porovnání bolestivosti metakarpálního kloubu palce ruky (dále MCP) při a bez aplikace kineziotapu. Pro objektivizaci výsledků byl současně hodnocen také rozdíl síly stisku ruky pomocí ručního dynamometru.

Metodologie:
Do souboru bylo zařazeno 14 fyzioterapeutek – žen ve věku od 25 do 32 let (věkový průměr 29,3). Všechny byly zaměstnankyně stejného pracoviště, čímž byla zajištěna totožná délka pracovní doby a podobná náplň práce. Každá terapeutka musela zvládnout 73 pacientů týdně, jednotlivé převážně manuální terapie trvaly 30 minut. Probandky byly rozděleny do dvou skupin po 7 osobách podle toho, zda při práci dlouhodobě pociťovaly bolesti MCP kloubu palce, zápěstí nebo lokte, či nikoliv. Během 14denního pracovního cyklu byla opakovaně měřena síla pomocí ručního dynamometru na začátku a konci každého pracovního dne. Každá probandka současně zaznamenávala během pracovního dne průběžně stupeň pociťované bolesti do standardizovaného dotazníku Numeric Pain Raiting Scale (NPRS) na stupnici 1-10 (0 = žádná bolest, 7-10 = velká bolest). Během výzkumu jsme shromáždili 12824 dat týkajících se bolestivosti a 2800 hodnot naměřené síly, které byly poté statisticky zpracovány a vyhodnoceny, a to pomocí t-testu pro párové hodnoty, Wilcoxonova testu a Pearsonova korelačního koeficientu.

Výsledky a závěr:
Výsledky ukazují, že použití kineziotapu zabraňuje poklesu síly úchopu ruky na konci pracovního dne, a to nejen pro skupinu pociťující při práci bolest, ale i u skupiny, která zatím žádné obtíže nepociťuje. Dále jsme prokázali i snížení stupně pociťované bolesti MCP kloubu palce v průběhu zatížení i po něm pro obě testované skupiny. Má tedy význam kurativní i preventivní.

Klíčová slova:
kineziotape, metakarpální kloub palce ruky, bolest, síla stisku ruky

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 8x
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články